Meny

H-modellen (metod för diskontering av utdelning)

H-modellen

H-modellen är en avancerad diskonteringsmetod för utdelningar som traders och investerare använder för att värdera aktier.

Till skillnad från mer rudimentära modeller tar H-modellen hänsyn till en gradvis förändring i utdelningstillväxttakten, vilket gör den mer realistisk och relevant i många fall.

Viktiga lärdomar - H-modellen

 • H-modellen är en avancerad diskonteringsmetod för utdelningar som används för att värdera aktier.
 • Den tar hänsyn till en gradvis förändring av utdelningstillväxttakten, vilket gör den mer realistisk och relevant i många fall.
 • H-modellen arbetar i två faser:
  • Fas 1 innebär gradvisa förändringar i utdelningstillväxten under en tidsperiod.
  • Fas 2 antas en stabil utdelningstillväxt för all framtid, i likhet med Gordons tillväxtmodell.
 • H-modellen skiljer sig från tvåfasmodellen genom att tillåta en gradvis förändring av utdelningstillväxten, vilket möjliggör ett mer nyanserat tillvägagångssätt för att bedöma värdet på ett företag baserat på dess utdelningar.

De två faserna i H-modellen

H-modellen opererar i två distinkta faser.

Den första fasen innebär en gradvis justering av utdelningstillväxten under en given period.

Den andra fasen, som liknar tvåstegsmodellen eller Gordons tillväxtmodell, förutsätter en stabil utdelningstillväxt i all framtid.

Fas 1: Gradvisa förändringar

I den första fasen av H-modellens beräkning antas utdelningarna förändras gradvis varje år.

Till exempel kan ett företags utdelningstillväxt sjunka med 2% varje år i tre år, från 15% till 9%.

Fas 2: Stabil tillväxttakt

Den andra fasen i H-modellen speglar Gordons tillväxtmodell.

Utdelningstillväxten stabiliseras och ligger kvar på denna nivå under en obestämd tid.

I exemplet sänks tillväxttakten till 7% under det fjärde året och ligger sedan kvar på den nivån.

H-modellen och tvåstegsmodellen

I tvåstegsmodellen ökar utdelningarna i en given takt för att sedan plötsligt övergå till en lägre takt under överskådlig framtid.

Denna plötsliga förändring är en viktig skillnad mellan de två modellerna.

Genom att tillåta en gradvis förändring av utdelningstillväxten ger H-modellen ett mer nyanserat sätt att bedöma värdet på ett företag baserat på dess utdelningar.

Exempel på beräkning av H-modellen

Här följer formel och exempelvärden för värdering av det egna kapitalet i företaget X:

Värde på X (modell H) = D0 * (1+gL) / (r-gL) + D0 * H * (gS-gL) / (r-gL)

 • D0 = 25 USD (erhållen utdelning under innevarande år)
 • R = 8% (avkastning som investeraren förväntar sig)
 • gL = 5% (långsiktig tillväxttakt)
 • gS = 12% (kortsiktig tillväxttakt)
 • H = 2,5 år (halveringstiden för perioden med hög tillväxt)

Först måste vi omvandla procentsatserna till decimaler:

 • R = 0.08
 • gL = 0,05
 • gS = 0,12

Sedan kan vi sätta in dessa värden i formeln:

Värde av X (modell H) = 25 * (1 + 0,05) / (0,08 - 0,05) + 25 * 2,5 * (0,12 - 0,05) / (0,08 - 0,05)

Steg-för-steg-upplösning :

= 25 * 1.05 / 0.03 + 25 * 2.5 * 0.07 / 0.03

= 25 * 35 + 50 * 2.333 = 875 + 145.833 = $1020.33

Därför, baserat på den givna informationen och med hjälp av H-modellen, skulle värdet på en aktie vara cirka $ 1020,33.

Kritik och begränsningar

Här följer några av de viktigaste begränsningarna i H-modellen (dividend discount) för värdering av aktier:

 • Den förutsätter att utdelningarna växer i en konstant takt för all framtid. I verkligheten kan utdelningstillväxten variera över tiden beroende på förändringar i ett företags lönsamhet.
 • Känslig för vilken diskonteringsränta/avkastningskrav som används. Små förändringar i diskonteringsräntan kan ha en betydande inverkan på värderingen.
 • Tar inte hänsyn till framtida återköp av aktier, som kan ge aktieägarna ett värde som liknar utdelningar.
 • Tar inte hänsyn till kapitalvinster till följd av aktiekursuppgång. Tar endast hänsyn till värdet av framtida utdelningar.
 • Svårt att exakt uppskatta den utdelningstillväxt och diskonteringsränta som ska användas. Kräver många antaganden.
 • Fungerar bättre för mogna, stabila företag med väletablerade utdelningar än för snabbväxande företag med mer varierande utdelningar.
 • Tar inte hänsyn till andra kvalitativa faktorer som kan påverka aktievärdet, t.ex. marknadsposition, ledning, immateriella tillgångar.
 • Antar att bolaget aldrig kommer att sluta betala utdelningar. Tar inte hänsyn till utdelningsminskningar eller inställda utdelningar.
 • Ger liten indikation på tidpunkten för kassaflöden. Det totala nuvärdet av framtida utdelningar anger inte när de kommer att erhållas.

CFA nivå 2 | Aktievärdering: Diskonterad utdelningsvärdering (modell H)

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Vanliga frågor

Vad är H-modellen?

H-modellen är en form av dividend discount model som används för att beräkna en akties inneboende värde genom att ta hänsyn till nuvärdet av framtida utdelningar.

Det speciella med H-modellen är att den antar en gradvis övergång i utdelningstillväxttakten, snarare än en abrupt förändring från en hög tillväxttakt till en lägre.

Hur skiljer sig H-modellen från tvåstegsmodellen för diskontering av utdelningar?

Även om både H-modellen och tvåstegsmodellen beräknar nuvärdet av utdelningar i två viktiga faser, behandlar de förändringar i utdelningstillväxttakten på olika sätt.

Tvåstegsmodellen utgår från att utdelningarna växer i en takt för att sedan plötsligt falla i en lägre, konstant takt under överskådlig framtid.

H-modellen, å andra sidan, tillåter en gradvis förändring av utdelningstakten över tid, där utdelningstillväxttakten antas förändras regelbundet varje år.

Varför är H-modellen viktig inom finans?

H-modellen erbjuder en mer realistisk metod för att värdera ett företags aktier genom att ta hänsyn till det faktum att utdelningstillväxten i allmänhet inte förändras plötsligt och dramatiskt, utan snarare mer gradvis.

Detta ger investerare och analytiker en tydligare bild av ett företags inneboende värde och framtidsutsikter.

Vilka är stegen i H-modellen?

H-modellen består av två faser.

I den första fasen antas att utdelningarna ökar eller minskar stadigt varje år, vilket återspeglar en gradvis övergång i utdelningstillväxttakten.

Företag tenderar i allmänhet att mogna och växa långsammare över tiden.

Den andra fasen i H-modellen är identisk med Gordons tillväxtmodell, där utdelningstillväxten stabiliseras och bibehålls under hela företagets livslängd.

Vilka är begränsningarna med H-modellen?

Även om H-modellen ger en mer detaljerad analys av ett företags utdelningstillväxt, har den sina begränsningar.

Modellen förutsätter en linjär trend i tillväxttakten, vilket inte alltid är korrekt.

Den bygger också på många antaganden om framtida tillväxttakt och tillväxtperiod, vilket kan vara svårt att förutsäga exakt.

Dessutom är den, liksom andra diskonteringsmodeller för utdelning, inte lämplig för företag som inte betalar utdelning.