Meny

Altman Z-Score - bedömning av kreditrisk

Altman Z-Score

Altman Z-score, som utvecklades på 1960-talet av Edward Altman, anger sannolikheten för att ett företag kommer att gå i konkurs inom de närmaste två åren.

Altman Z-score är ett grundläggande test av kreditstyrka som använder fem finansiella nyckeltal i varierande proportioner för att bedöma ett företags hälsa. Dessa nyckeltal kan beräknas eller hittas från olika dataterminaler eller onlinekällor och verifieras genom de senaste kvartals- eller årsrapporterna från respektive företag.

Detta mått är utformat för att ta hänsyn till statistik som rör affärsverksamhet, likviditet, lönsamhet, hävstångseffekt och försäljning. Formeln för Altman Z-Score är följande:

Altman Z-Score = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1,0E

Där :

A = rörelsekapital / totala tillgångar

B = behållna vinstmedel / totala tillgångar

C = resultat före ränta och skatt / totala tillgångar

D = Marknadsvärdet på eget kapital / totala skulder

E = omsättning / totala tillgångar

Innebörden av Altman Z-score

En Z-score över 3,0 tolkas som att det är "osannolikt" att det inte går bra.

Ett Z-score under 1,8 indikerar att det är "troligt" att ett företag kommer att gå i konkurs.

Z-score mellan 1,8 och 3,0 anses befinna sig i en "gråzon" och är varken särskilt sunda eller särskilt ohälsosamma ekonomiskt sett. Omräknat till kreditbetyg från kreditvärderingsinstitut som Moody's, Fitch och S&P skulle detta innebära en BB/BBB-kredit, dvs. skiljelinjen mellan kredit av hög kvalitet och kredit som inte är av hög kvalitet.

De fem finansiella nyckeltalen i Z-score förklarade

Här är de viktigaste finansiella nyckeltalen som ingår i Z-score-modellen:

1. Rörelsekapital/totala tillgångar

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan ett företags omsättningstillgångar och dess kortfristiga skulder. Värdet på ett företags rörelsekapital avgör dess finansiella hälsa på kort sikt. Ett positivt rörelsekapital innebär att ett företag kan uppfylla sina kortsiktiga finansiella åtaganden och fortfarande ha medel tillgängliga för att investera och växa.

Negativt rörelsekapital innebär å andra sidan att ett företag kommer att ha svårt att uppfylla sina kortsiktiga finansiella förpliktelser på grund av otillräckliga omsättningstillgångar.

2. Balanserade vinstmedel/totala tillgångar

Kvoten mellan behållna vinstmedel och totala tillgångar anger hur mycket vinst eller förlust ett företag har behållit. Om ett företag har ett lågt förhållande mellan behållna vinstmedel och totala tillgångar innebär det att det finansierar sina utgifter med lånade medel snarare än med medel från sina behållna vinstmedel. Detta ökar sannolikheten för att ett företag ska gå i konkurs.

Å andra sidan visar ett högt förhållande mellan behållna vinstmedel och totala tillgångar att företaget använder sina behållna vinstmedel för att finansiera sina kapitalutgifter. Detta visar att företaget har uppnått lönsamhet under åren och inte behöver låna pengar.

3. Resultat före ränta och skatt/totala tillgångar

EBIT, ett mått på ett företags lönsamhet, avser ett företags förmåga att generera vinst enbart från sin verksamhet. Kvoten EBIT/totala tillgångar visar ett företags förmåga att generera tillräckliga intäkter för att förbli lönsamt och för att finansiera sin löpande verksamhet och betala tillbaka sina skulder.

4. Marknadsvärdet av eget kapital/totala skulder.

Marknadsvärdet, även känt som marknadskapitalisering, är värdet av ett företags eget kapital. Det erhålls genom att multiplicera antalet utestående aktier med det aktuella aktiekursen.

Kvoten mellan marknadsvärdet av eget kapital och totala skulder visar hur mycket ett företags marknadsvärde skulle sjunka vid en konkurs innan värdet av skulderna överstiger värdet av tillgångarna i balansräkningen. Ett högt förhållande mellan marknadsvärdet av eget kapital och totala skulder kan tolkas som att investerarna har stort förtroende för företagets finansiella styrka.

5. Försäljning/totala tillgångar

Kvoten försäljning/totala tillgångar visar hur effektivt ledningen använder tillgångarna för att generera intäkter jämfört med konkurrenterna. Ett högt förhållande mellan försäljning och totala tillgångar innebär att ledningen behöver en låg investering för att generera försäljning, vilket ökar företagets totala lönsamhet.

Å andra sidan innebär ett lågt eller sjunkande förhållande mellan försäljning och totala tillgångar att ledningen måste använda mer resurser för att generera tillräcklig försäljning, vilket minskar företagets lönsamhet.

För- och nackdelar med Altman Z-score

Här är några av fördelarna och nackdelarna med Altman Z-score:

Fördelar

  • I poängsystemet används fem finansiella nyckeltal som beräknas på grundval av sju finansiella uppgifter som är lätt tillgängliga i varje företags balans- och resultaträkning.
  • Det är en kvantitativ modell som kan kopplas till kreditvärderingsmodellen som är mer av en blandning av kvantitativa och kvalitativa mått.
  • Eftersom det är en kvantitativ modell är det mycket lätt att dra slutsatser av resultaten.
  • Investerare använder den vanligtvis för att mäta ett företags kreditvärdighet för att avgöra om de ska investera i företaget eller inte.

Nackdelar

  • En av de största nackdelarna med modellen är att den endast kan förutsäga sannolikheten för misslyckande om företaget är jämförbart med sin databas. Till exempel har en restaurang vanligtvis en negativ rörelsekapitalcykel och därför kan modellen sluta med att indikera en hög risk för konkurs, vilket inte är sant.
  • Poängsystemet fungerar inte bra för nya eller framväxande företag, eftersom deras vinster är för låga och slutar med att indikera en hög risk.
  • Modellen tar inte hänsyn till fördelarna med god kassaflödeshantering.
  • Modellen fungerar enligt principen "garbage in garbage out" och därför kommer en vilseledande företagsbalansräkning att resultera i ett vilseledande Z-score.

Användning av Altman Z-score i daytrading

De som följer Altman Z-Score kan använda detta mått för att vägleda riktningen på sin handel med en viss aktie.

Om ett företag till exempel har en Z-score på 1,2 är det troligare att man tror att ett sådant företag med hög kreditrisk sannolikt kommer att förlora i värde med tiden. I fallet med ett företag med ett Z-score på 5 kan man vara benägen att gå lång på aktien.

Observera dock att marknaden är framåtblickande och tar hänsyn till offentligt känd information. För att generera alfa måste du avvika från konsensus och ha rätt.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust