Meny

Vad är avkastning på eget kapital (ROE)?

ROE

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett lönsamhetsmått som mäter den avkastning aktieägarna får på sin investering i ett företag.

ROE kombinerar ett företags nettoresultat med dess balansräkning för att ge investerare en uppfattning om hur väl ledningen använder företagets tillgångar för att generera vinst.

Generellt sett är en högre ROE bättre. Det tyder på att ett företag är mer lönsamt och kan generera en bättre avkastning på de pengar som aktieägarna investerar.

Det finns dock vissa begränsningar för ROE som investerare bör vara medvetna om. Vi kommer att diskutera dessa senare i den här artikeln.

För nu ska vi titta närmare på hur ROE beräknas och vad det betyder.

Hur beräknas avkastningen på eget kapital (ROE)?

Som nämnts beräknas ROE genom att dividera ett företags nettoresultat med dess genomsnittliga eget kapital.

Det finns flera sätt att beräkna eget kapital, men det vanligaste är helt enkelt totala tillgångar minus totala skulder.

  • Eget kapital = totala tillgångar - totala skulder

Exempel på ROE

Låt oss till exempel säga att företag XYZ har tillgångar på 200 miljoner euro och skulder på 150 miljoner euro. Detta ger det ett eget kapital på 50 miljoner euro.

Låt oss nu anta att företaget XYZ under ett år genererar en nettovinst på 10 miljoner euro. Det har då en avkastning på eget kapital på 20 % ((10 miljoner euro ÷ 50 miljoner euro) × 100).

Det är viktigt att notera att avkastningen på eget kapital kan påverkas av ett antal olika faktorer, inklusive företagets hävstångseffekt (dvs. dess skuldsättningsgrad).

Låt oss till exempel säga att företag XYZ har samma tillgångar och skulder som tidigare, men den här gången har det också ytterligare 25 miljoner euro i skulder. Detta ger företaget ett totalt eget kapital på 25 miljoner euro.

Anta nu att företag XYZ under ett år genererar en nettovinst på 10 miljoner euro. Detta ger företaget en avkastning på eget kapital på 40 % ((10 miljoner ÷ 25 miljoner ) × 100).

Som du kan se har tillägget av skulder i praktiken fördubblat företagets avkastning på eget kapital, trots att nettovinsten är densamma.

I själva verket har det totala kapitalet ökat trots att nettoresultatet har varit detsamma.

Därför är det viktigt att ta hänsyn till ett företags skuldsättning när man tittar på dess avkastning på eget kapital.

Ett företag med hög belåning kan ha en hög avkastning på eget kapital, men det betyder inte nödvändigtvis att det är en bra investering.

Tolkning av avkastningen på eget kapital

Investerare använder avkastningen på eget kapital för att bedöma ett företags resultat och jämföra det med andra företag i samma sektor.

En hög avkastning på eget kapital indikerar att företaget lyckas generera vinster från aktieägarnas investeringar.

ROE kan också användas för att utvärdera ett företags ledning.

Ett företag med en konstant hög avkastning på eget kapital är sannolikt välskött, medan ett företag med en sjunkande avkastning på eget kapital kan genomgå en svår period.

Vad är en bra eller dålig avkastning på eget kapital?

Om avkastningen på eget kapital är hög eller låg beror på företagets jämförelsegrupp.

Ett tillgångsintensivt företag, t.ex. biltillverkning eller allmännyttiga företag, kan ha en lägre avkastning på eget kapital än ett teknikföretag med låga tillgångar.

Detta beror på att tillgångsintensiva företag kräver mer kapital för att generera vinster, och därför kommer deras avkastning på eget kapital att vara lägre till sin natur.

Inom en sektor kan ett företag som har en betydligt högre avkastning på eget kapital än sina konkurrenter göra något rätt och förtjänar att granskas närmare.

Omvänt kan ett företag med en mycket lägre avkastning på eget kapital än sina konkurrenter vara underpresterande och en mer riskfylld investering.

Faktorer som påverkar avkastningen på eget kapital

Flera faktorer kan påverka ett företags avkastning på eget kapital.

Vissa av dessa faktorer ligger inom ledningens kontroll, medan andra ligger utanför dess kontroll.

Följande är några av de vanligaste faktorerna som kan påverka avkastningen på eget kapital:

Lönsamhet

Det är uppenbart att ett företags avkastning på eget kapital blir lägre om det inte genererar vinst.

Därför är lönsamhet en av de viktigaste faktorerna i ROE.

Investerare bör alltid hålla ett öga på ett företags lönsamhetsmått, såsom nettoresultat och bruttomarginal, för att få en uppfattning om dess resultat.

Utnyttjande av tillgångar

En annan viktig faktor för avkastningen på eget kapital är utnyttjandet av tillgångarna.

Detta är hur väl ett företag använder sina tillgångar, som kontanter, lager och egendom, för att generera vinst.

Ett företag med en hög tillgångsomsättning (försäljning dividerad med tillgångar) har i allmänhet en högre avkastning på eget kapital än ett företag med en låg tillgångsomsättning.

Detta beror på att om ett företag använder sina tillgångar på ett effektivt sätt kommer det att generera mer försäljning för varje dollar i tillgångar och få en högre avkastning på eget kapital.

Hävstångseffekt

Företag som använder skulder för att finansiera sin verksamhet kan öka sin avkastning på eget kapital genom att använda hävstångseffekt.

En alltför stor hävstångseffekt kan dock leda till finansiella problem om företaget inte kan generera tillräckligt med intäkter för att betala av på skulderna.

Därför är det viktigt för investerare att hålla ett öga på ett företags skuldkvoter, till exempel skuldsättningsgrad, för att se till att det inte är överbelånat.

Skatter

Skatter kan också ha en betydande inverkan på avkastningen på eget kapital.

Ett företag med en hög skattesats kommer att ha en lägre ROE än ett företag med en låg skattesats.

Detta beror på att skatterna minskar nettovinsten, vilket minskar avkastningen på eget kapital. (Det är också därför som skattesänkningar tenderar att öka aktiekurserna och skattehöjningar tenderar att sänka dem).

Investerare bör alltid vara medvetna om ett företags effektiva skattesats så att de kan förstå hur mycket av företagets vinst som urholkas av skatter.

Affärsmodell

Vissa affärsmodeller är helt enkelt mer lönsamma än andra.

Ett företag som äger och driver sina egna fabriker kommer till exempel i allmänhet att ha en lägre avkastning på eget kapital än ett företag som lägger ut produktionen på entreprenad till lågkostnadsregioner.

Detta beror på att det är kapitalintensivt att äga och driva anläggningar, vilket leder till en lägre avkastning på eget kapital.

Hållbarhet

Slutligen är det viktigt att överväga om ett företags avkastning på eget kapital är hållbar på lång sikt.

Ett företag kan öka sin avkastning på eget kapital på kort sikt genom att använda aggressiva redovisningsmetoder eller genom att ta på sig för mycket skulder.

Dessa strategier är dock inte hållbara och kan leda till finansiella problem på lång sikt.

Investerare bör alltid analysera ett företags avkastning på eget kapital över tid för att få en uppfattning om dess hållbarhet.

Avkastning på eget kapital och aktieprestanda

Avkastningen på eget kapital är inte ett perfekt mått, men det kan ändå vara ett användbart verktyg för att analysera aktier.

I allmänhet tenderar företag med hög avkastning på eget kapital att prestera bättre än marknaden, medan företag med låg avkastning på eget kapital tenderar att prestera sämre än marknaden.

Detta beror på att ROE är ett bra mått på lönsamhet och att investerare alltid letar efter lönsamma företag att investera i.

Naturligtvis finns det undantag från denna regel. Ett företag med hög ROE men låga vinstmarginaler kan till exempel vara övervärderat av marknaden.

På samma sätt kan ett företag med en låg ROE men höga vinstmarginaler vara undervärderat av marknaden.

Så även om ROE är en bra utgångspunkt för aktieanalys är det inte det enda måttet som investerare bör titta på.

P/E-förhållandet är ett annat viktigt mått att ta hänsyn till när man analyserar aktier.

S&P 500-företagen har vanligtvis en avkastning på eget kapital i 20 %-området.

Användning av avkastning på kapital för att identifiera problem

Räntabiliteten kan också snedvridas av saker som engångsposter som ökar eller minskar nettoresultatet, eller förekomsten av ett litet eller stort eget kapitalkonto.

Ett företag kan till exempel ha en låg vinst men ett lågt eget kapitalkonto som ger det en hög avkastning på eget kapital.

Men i det här fallet kan du misstänka att den höga avkastningen på eget kapital är vilseledande.

Faktum är att det låga egna kapitalet också kan tyda på att företagets eget kapital är otillräckligt.

Detta är bara ett exempel på hur ROE kan förvrängas och varför det är viktigt att titta på andra finansiella mått utöver ROE.

Slutsatsen är att ROE kan vara ett användbart mått för att analysera aktier, men det är inte perfekt.

Investerare bör alltid ta hänsyn till andra faktorer, t.ex. andra värderingskvoter, innan de fattar ett investeringsbeslut och inte fokusera på ett enda mått eller en handfull mått.

Hur ROE kan vara vilseledande

ROE kan vara vilseledande på flera sätt.

Oregelbundna vinster

Om vinsterna varierar kraftigt är det svårt att få en bra uppfattning om ett företags verkliga avkastning på eget kapital.

Detta beror på att ROE beräknas utifrån nettovinsten, som kan vara volatil från år till år.

Ett företag med konsekvent höga vinster har i allmänhet en högre ROE än ett företag med volatila vinster.

Engångsposter

Engångsposter kan också snedvrida avkastningen på eget kapital.

Om ett företag till exempel säljer en division med vinst kommer detta att öka nettoresultatet och avkastningen på eget kapital för det året.

Men det betyder inte nödvändigtvis att företaget är mer lönsamt eller har en bättre affärsmodell.

Det är viktigt att ta hänsyn till engångsbelopp när man analyserar avkastningen på eget kapital. Annars riskerar man att misstolka ett företags lönsamhet.

Aggressiv redovisning

Avkastningen på eget kapital kan också snedvridas av aggressiva redovisningsmetoder.

Ett företag kan till exempel välja att kapitalisera vissa kostnader i stället för att bokföra dem som utgifter.

Detta kommer att öka företagets nettoresultat och avkastning på eget kapital, men det återspeglar inte riktigt lönsamheten.

Investerare bör vara medvetna om dessa redovisningsknep och ta hänsyn till dem när de analyserar avkastningen på eget kapital.

Negativ vinst

Om ett företag fortfarande växer kraftigt är dess avkastning på eget kapital förmodligen inte en bra indikator på dess lönsamhet.

Ett företag med negativ vinst men stark försäljningstillväxt kan fortfarande vara en bra investering trots sin låga ROE.

Hög skuldsättning i förhållande till eget kapital

Om ett företag har en hög skuldsättningsgrad kan det ibland ha en hög avkastning på eget kapital, helt enkelt för att eget kapitalkontot är mycket lågt.

Eget kapital är lika med tillgångar minus skulder.

En hög skuldsättning kommer alltså att minska siffran för det egna kapitalet.

I det här fallet kan det bästa måttet vara att använda avkastning på kapital (ROC) eller avkastning på investeringar (ROI).

Ett företag som producerar en hög avkastning på eget kapital med ett litet eget kapital kan i själva verket tyda på en risk på grund av otillräcklig kapitalisering av eget kapital.

I detta fall kan det, även om det kan verka vara en investering av hög kvalitet enligt ROE-måttet, i själva verket vara tvärtom.

Ibland kan ett mått få ett stort värde helt enkelt på grund av en låg nämnare.

Begränsningar av avkastning på eget kapital

Även om avkastningen på eget kapital är ett användbart mått har det vissa begränsningar.

För det första ger ROE ingen information om företagets värdering.

Bara för att ett företag har en hög ROE betyder det med andra ord inte att dess aktie är ett bra köp.

Du måste titta på andra faktorer, till exempel förhållandet mellan pris och vinst, innan du fattar ett investeringsbeslut.

För det andra kan avkastningen på eget kapital förvrängas av saker som engångsåtgärder eller aggressiva redovisningsmetoder.

Det är därför viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer när man analyserar ROE. Annars riskerar man att misstolka ett företags lönsamhet.

Slutligen berättar ROE endast om ett företags tidigare resultat.

Den förutsäger inte nödvändigtvis företagets framtida resultat.

Så även om ROE kan vara ett användbart mått är det inte perfekt.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Avkastning på eget kapital - FAQ

Vad betyder avkastning på eget kapital?

Avkastningen på eget kapital mäter hur väl ett företag använder sina tillgångar för att generera vinst.

En högre avkastning på eget kapital visar att ett företag är mer lönsamt och kan generera mer avkastning på de pengar som aktieägarna har investerat.

Avkastningen på eget kapital är dock bara ett av lönsamhetskvoterna och bör inte betraktas isolerat. Investerare bör alltid titta på en mängd olika nyckeltal och mått för att få en fullständig bild av ett företags lönsamhet.

Hur beräknar man avkastningen på eget kapital?

Kvoten för avkastning på eget kapital beräknas med hjälp av följande formel:

ROE = nettoresultat / eget kapital

För att beräkna ROE behöver du två uppgifter: nettoresultat och eget kapital. Båda återfinns i ett företags bokslut, med nettoresultatet i resultaträkningen och det egna kapitalet i balansräkningen.

Vad är en bra avkastning på eget kapital?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom det beror på branschen och andra faktorer.

Generellt sett är dock en högre avkastning på eget kapital bättre än en lägre avkastning på eget kapital.

Investerare bör alltid jämföra ROE med andra företag i samma bransch för att få en bättre uppfattning om vad som anses vara en "bra" ROE.

Vad säger ROE om dig?

Avkastningen på eget kapital kan ge dig en uppfattning om hur väl ett företag använder sina tillgångar för att generera vinst.

En hög avkastning på eget kapital tyder på att företaget är lönsamt och effektivt. En låg avkastning på eget kapital kan tyda på att företaget inte använder sina tillgångar effektivt.

Vilka är begränsningarna för avkastningen på eget kapital?

Avkastningen på eget kapital har flera begränsningar som investerare bör vara medvetna om.

För det första kan avkastningen på eget kapital snedvridas av olika redovisningsmetoder. Ett företag kan till exempel välja att kapitalisera vissa kostnader i stället för att redovisa dem som kostnader. Detta ökar företagets avkastning på eget kapital, men återspeglar inte riktigt lönsamheten.

För det andra är avkastningen på eget kapital kanske inte en bra indikator på ett företags lönsamhet om det fortfarande växer kraftigt. Ett företag med negativ vinst men med stark försäljningstillväxt kan fortfarande vara en kvalitetsinvestering, även om dess avkastning på eget kapital är låg.

För det tredje kan avkastningen på eget kapital ibland bli mycket värdefull enbart på grund av en låg nämnare. Om ett företag har en hög skuldsättningsgrad kan det ibland ha en hög avkastning på eget kapital även om det inte är särskilt lönsamt eller om dess eget kapital är lågt.

Av alla dessa skäl bör ROE endast betraktas som ett mått bland andra för att bedöma ett företags finansiella hälsa och investeringskvalitet.

Sammanfattning - Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital (ROE) är ett viktigt mått för att bedöma ett företags lönsamhet och finansiella hälsa.

Den mäter den vinst som ett företag genererar från varje dollar i eget kapital och kan påverkas av olika faktorer, t.ex. lönsamhet, tillgångsutnyttjande, skuldsättning, skatter och affärsmodell.

I allmänhet tenderar företag med hög avkastning på eget kapital att prestera bättre än marknaden, men det finns undantag från denna regel.

Så även om ROE är ett användbart mått för aktieanalys är det inte det enda mått som investerare bör beakta.