Meny

Resultat per aktie (EPS) - Definition och beräkning

Resultat per aktie (EPS)

Resultat per aktie (EPS) är ett finansiellt nyckeltal som beräknar hur stor del av ett företags nettoresultat som kan tillskrivas aktieägare. Det beräknas genom att dividera nettoresultatet med det genomsnittliga antalet utestående aktier under en viss period.

Formel för vinst per aktie

Formeln är som följer: EPS= Nettoresultat - Preferensutdelning/vägt genomsnittligt antal utestående aktier. (Exempel: nettoresultat på 1 pund, antal utestående aktier 1 000 = EPS 1/1 000 = 0,01 pund per aktie).

Denna siffra anger ett företags intjäningsförmåga.

Den används bäst för att jämföra företag som är verksamma inom samma sektor - om man utgår från samma antal utestående aktier, är den totala lönsamheten bättre ju högre EPS-värdet är.

Vanligtvis används denna siffra tillsammans med aktiekursen för att fastställa ett P/E-tal (pris dividerat med EPS). Ju lägre P/E-talet är, desto billigare är företagets aktier.

Handel med EPS

Användningen av EPS har vissa invändningar:

  • Om dessa utnyttjas kommer EPS att minska i proportion till antalet nya aktier som skapas.
  • Siffrorna för vinst per aktie kan på olika sätt, medvetet eller på annat sätt, bli uppblåsta av andra faktorer, inklusive ledningens beslut, som kan ta formen av "extraordinära" eller "engångsposter" (dvs. händelser av engångskaraktär), som normalt sett skulle uteslutas från beräkningen av nettovinsten. Likaså minskar återköp av aktier antalet utestående aktier, vilket ökar vinst per aktie, liksom förändringar i redovisningsmetoder som används för att ändra vinst per aktie, ofta för att öka företagets värdering (eftersom en ökning av vinst per aktie, allt annat lika, skulle sänka förhållandet mellan pris och vinst).
  • EPS tar inte hänsyn till kassaflödet. I en inflationistisk miljö kan EPS bli uppblåst bara för att de totala priserna stiger, vilket kan leda till problem med att köpa nya aktier till överkomliga priser i framtiden. Om ledningen fokuserar på vinst per aktie kan den således överbetona kortsiktiga resultat snarare än långsiktiga resultat.

Resultat per aktie är ett snabbt och enkelt mått att använda för en organisation som kan vara mycket komplex. Det bör därför behandlas med försiktighet och inte användas som en avgörande faktor för investeringar.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust