Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

Finansiella nyckeltal för att bedöma en aktieportföljs resultat.

Finansiella nyckeltal

Portföljer innehåller grupper av värdepapper som valts ut för att ge den högsta avkastningen för en given risknivå. Att uppnå detta mål beror på portföljförvaltarens eller investerarens förmåga att förutse ekonomiska förhållanden och företagens framtidsutsikter samt att korrekt bedöma risken för varje värdepapper. Många investerare och vissa portföljförvaltare tillämpar en passiv portföljförvaltningsstrategi genom att helt enkelt inneha en korg med värdepapper som är viktade för att återspegla ett marknadsindex, eller genom att köpa värdepapper baserade på ett marknadsindex, som de flesta börshandlade fonder.

Vissa investerare och portföljförvaltare tror att de kan överträffa marknaden och bedriver därför aktiv portföljförvaltning genom att köpa och sälja värdepapper utifrån förändrade förhållanden. De flesta aktiva portföljförvaltare använder sofistikerade finansiella modeller som grund för sina investeringsbeslut.

De flesta studier har dock visat att få portföljförvaltare presterar bättre än marknaden, särskilt under en längre tidsperiod, och eftersom det finns tusentals portföljförvaltare som säljer sina tjänster kan det faktum att vissa presterar bättre än marknaden under en längre tidsperiod bero på tur. Om tusentals portföljer konstruerades genom att slumpmässigt välja aktier och slumpmässigt köpa och sälja dem, skulle vissa portföljer klara sig mycket bättre än alla andra - helt enkelt av ren tur. En annan faktor som påverkar resultatet för aktiva portföljer är de avgifter som förvaltarna tar ut och de handelskostnader som är förknippade med frekventa köp och försäljningar. Vissa förvaltare verkar ständigt överträffa marknaden, till exempel Warren Buffett från Berkshire Hathaway, men Warren Buffet använder sig av en köp- och behållningsstrategi snarare än aktiv handel. En annan faktor som enskilda investerare som själva förvaltar sin portfölj aktivt bör överväga är om de potentiella vinsterna är värda den tid det tar att aktivt förvalta portföljen.

Mätning av portföljens avkastning

Portföljens avkastning består av löpande inkomster och kapitalvinster. I löpande inkomster ingår utdelningar på aktier och räntebetalningar på obligationer. En kapitalvinst eller kapitalförlust uppstår vid försäljning av ett värdepapper, = beloppet av försäljningspriset minus inköpspriset. Portföljens avkastning = nettobeloppet av kapitalvinster eller kapitalförluster + den löpande avkastningen under innehavstiden. Orealiserade kapitalvinster eller kapitalförluster på värdepapper som fortfarande innehas läggs också till avkastningen för att bedöma portföljens avkastning under innehavstiden. Portföljens avkastning justeras för att fonder har lagts till och tagits bort från portföljen, och är tidsviktad efter antalet månader som fonderna funnits i portföljen.

Formel för att beräkna portföljens 1-åriga avkastning

  • Tidsviktad portföljjustering = (Tillkomna medel × antal månader i portföljen / 12) - (borttagna medel × antal månader borttagna från portföljen / 12).

Formel för portföljens avkastning

  • Portföljens avkastning = (utdelningar + ränta + realiserade vinster eller förluster + orealiserade vinster eller förluster) / (ursprunglig investering + tidsvägd portföljjustering).

Realiserade vinster (eller förluster) är vinster eller förluster som diskonteras genom försäljning av värdepapper, medan orealiserade vinster eller förluster är värdepapper som fortfarande innehas men som värderas till marknadsvärde för att fastställa portföljens avkastning.

Jämförelse av portföljens avkastning

Det finns flera sätt att jämföra portföljens avkastning med varandra och med marknaden i allmänhet. En enkel jämförelse är att helt enkelt jämföra deras avkastning. Avkastningen i sig tar dock inte hänsyn till den risk som tagits. Om två portföljer har samma avkastning, men den ena har lägre risk, är det den bättre och mer effektiva portföljen.

Det finns flera vanliga nyckeltal som mäter en portföljs risk- och avkastningsförhållande:

Slutsatsen

En aktieportföljs resultatmått är en viktig faktor vid investeringsbeslut. Dessa verktyg ger investerare den information de behöver för att bedöma hur deras investeringar presterar. Kom ihåg att din portföljs avkastning bara är en del av historien. Utan att bedöma riskjusterad avkastning kan investerare inte se hela bilden av sina investeringar, vilket oavsiktligt kan leda till oklarheter i beslutsfattandet.

Finansiella nyckeltal har samma syfte: att beräkna avkastningen per riskenhet. Skillnader uppstår när formlerna justeras för att ta hänsyn till olika typer av risk och avkastning. Beta är till exempel något helt annat än risk för felspårning. Det är alltid viktigt att normalisera avkastningen på en riskjusterad basis så att investerare förstår att portföljförvaltare som följer en riskfylld strategi inte är mer begåvade, i en grundläggande mening, än förvaltare med låg risk - de följer helt enkelt en annan strategi.

Ett annat viktigt övervägande när det gäller dessa mått är att de bara kan jämföras direkt med varandra. Med andra ord kan Sortino-kvoten för en portföljförvaltare endast jämföras med Sortino-kvoten för en annan förvaltare. Sortinoförhållandet för en förvaltare kan inte jämföras med informationskvoten för en annan förvaltare. Lyckligtvis kan dessa mått tolkas på samma sätt: ju högre kvoten är, desto högre är den riskjusterade avkastningen.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust