Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Vad är euroobligationer?

euroobligationer

Euroobligationer är obligationer som emitteras i en annan valuta än valutan i det land där obligationen emitteras.

Med andra ord är en euroobligation en obligation som emitteras i en annan valuta än valutan i det land där emittenten har sitt säte.

Till exempel skulle en obligation som emitteras av ett brittiskt företag i amerikanska dollar betraktas som en euroobligation.

På samma sätt skulle en obligation som emitteras av ett japanskt företag i euro också vara en euroobligation.

Eurobonds emitteras vanligtvis av multinationella företag, överstatliga organisationer och regeringar för att få kapital från internationella investerare.

De emitteras ofta i stora valörer och handlas på den internationella obligationsmarknaden, vilket gör det möjligt för emittenterna att utnyttja en global pool av investerare och få potentiellt mer gynnsamma finansieringsvillkor.

Eurobonds kan vara denominerade i vilken valuta som helst, men de vanligaste valörerna är amerikanska dollar, euro och schweiziska franc.

De kan ha olika löptider, från kortsiktiga (mindre än ett år) till långsiktiga (mer än 30 år).

Fördelar med euroobligationer

En av fördelarna med euroobligationer är att de gör det möjligt för emittenterna att diversifiera sin investerarbas och få tillgång till finansiering från ett större antal investerare.

De kan också utgöra en säkring mot valutarisker, eftersom emittenten kan anpassa obligationens valuta till valutan för förväntade framtida kassaflöden.

De kan dock också utsätta emittenterna för valutarisk om växelkursen mellan obligationsvalutan och emittentens lokala valuta fluktuerar kraftigt.

Utländska obligationer och euroobligationer

Utländska obligationer och euroobligationer är två typer av skuldinstrument som gör det möjligt för låntagare att skaffa medel på internationella marknader, men det finns viktiga skillnader mellan de två.

Utländska obligationer emitteras av en utländsk enhet på en inhemsk marknad i en valuta som inte är emittentens egen.

Till exempel ett japanskt företag som utfärdar obligationer i US-dollar på den amerikanska marknaden.

Den största fördelen med utländska obligationer är att de ger de emitterande företagen tillgång till en bredare investerarbas och kan dra nytta av potentiellt lägre lånekostnader.

Å andra sidan emitteras euroobligationer i en annan valuta än valutan i det land där obligationen emitteras, men de emitteras inte i valutan i emittentens land.

Eurobonds är vanligtvis denominerade i stora valutor som amerikanska dollar, euro eller japanska yen och säljs till investerare i flera länder.

Eurobonds kan emitteras av både inhemska och utländska enheter, men de emitteras vanligtvis av stora företag eller regeringar.

En av fördelarna med euroobligationer är att de erbjuder emittenterna ett sätt att diversifiera sina finansieringskällor och minska sin exponering för inhemska räntor eller valutafluktuationer.

Dessutom emitteras euroobligationer i allmänhet enligt engelsk lag, vilket är allmänt accepterat och ger en stabil rättslig ram för obligationsinnehavare.

Hur handlar man på marknaden för euroobligationer?

Att handla på marknaden för euroobligationer kan vara en lukrativ möjlighet för investerare, eftersom den erbjuder exponering mot ett brett utbud av obligationer som emitterats av regeringar, företag och andra enheter och som är denominerade i euro.

Här är några steg för att komma igång:

 • Gör din research: Innan du investerar i euroobligationsmarknaden är det viktigt att förstå marknadsdynamiken, de viktigaste aktörerna och de faktorer som kan påverka obligationspriserna.
 • Välj en mäklare: När du har undersökt marknaden och är redo att investera bör du välja en mäklare. Välj en välrenommerad mäklare som har tillstånd att handla med euroobligationer.
 • Bestäm din investeringsstrategi: Bestäm din investeringsstrategi utifrån dina investeringsmål, din risktolerans och din finansiella situation. Populära investeringsstrategier är bland annat köp och behåll, handel och arbitrage.
 • Välj den euroobligation som du vill investera i: När du har bestämt dig för din investeringsstrategi måste du välja den specifika euroobligation du vill investera i. Du kan välja enskilda obligationer eller investera i en obligationsfond.
 • Övervaka marknaden: Övervaka marknaden noga och följ viktiga ekonomiska indikatorer, politisk utveckling och andra händelser som kan påverka obligationspriserna. Detta kommer att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut och justera din investeringsstrategi vid behov.
 • Handel: När du har valt en obligation kan du lägga en order via din mäklare. Kom ihåg att obligationspriserna fluktuerar, så det är viktigt att ha tålamod och vänta på rätt tillfälle att köpa eller sälja.
 • Förvalta din portfölj: När du väl har investerat i euroobligationer är det viktigt att regelbundet se över din portfölj och justera din investeringsstrategi vid behov.

CFD-mäklare för obligationer

Mäklare Obligations-CFDs Handelsplattformar Officiell webbplats
10-year US Treasury Note Futures CFD
10-year Germany Bund Futures CFD
MetaTrader 4 och 5Admirals
Bobl, Bund, Buxl, Schatz, Långfristig BTP, Japansk statsobligation, Gilt Long Term, Treasury Bond decimaliserad, T-Note decimaliserad 2 år, 5 år och 10 årIG, ProRealTime,
MT4
IG
US TNote 10Y - 30Y
Gilt 10Y Bond
GER 10Y Bond
MetaTrader 4 och 5
Markets Webtrader
Markets
Euro BTP, Euro Schatz, Euro Bund, Euro Bobl, US T-Bond MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
ActivTrades
Euro-Bund
Japanska statsobligationer
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
AvaTrade
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av privatinvesterarnas konton förlorar pengar på att handla med CFD:er.

Vilken typ av avkastning kan man få på euroobligationer?

Avkastningen på euroobligationer kan variera beroende på olika faktorer, t.ex. emittentens kreditvärdighet, löptidens längd, rådande räntor och marknadsförhållanden.

I allmänhet beräknas avkastningen på euroobligationer som den årliga kupongbetalningen dividerad med obligationens pris.

Investerare kan hitta högre eller lägre avkastning på euroobligationer, beroende på vilken typ av obligation de investerar i.

Exempelvis kan euroobligationer som emitteras av regeringen i länder med hög kreditvärdighet, som Tyskland eller Nederländerna, ge lägre avkastning, medan obligationer som emitteras av företag eller tillväxtländer kan ge högre avkastning för att kompensera för den högre risken.

Obligationer med längre löptider tenderar att ge högre avkastning, och det är inte ovanligt att euroobligationer med löptider på 20-30 år eller mer ger en avkastning på 2-3 %, men detta kan variera beroende på rådande räntor.

Det är viktigt att notera att obligationsavkastningen kan förändras snabbt beroende på marknadsförhållandena, och investerare bör följa marknaden noga för att kunna fatta välgrundade beslut om sina investeringar.

Det är också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som valutarisk, inflation och potentiella förändringar i kreditbetyg som kan påverka obligationens värde och avkastning.

Vanliga frågor - euroobligationer

Vilka är fördelarna med euroobligationer?

Eurobonds är obligationer som emitteras och handlas utanför det land där den valuta som de är denominerade i finns.

En euroobligation i amerikanska dollar kan till exempel emitteras i London eller Hongkong.

Fördelarna med euroobligationer är följande:

 • Tillgång till en global investerarbas: Eurobonds är tillgängliga för ett stort antal investerare runt om i världen, vilket ökar den potentiella efterfrågan på obligationer och kan leda till lägre lånekostnader.
 • Diversifiering: För emittenterna ger euroobligationer möjlighet att diversifiera sina finansieringskällor och minska sitt beroende av nationella marknader. För investerare erbjuder euroobligationer möjligheten att diversifiera sin portfölj över olika valutor och marknader.
 • Flexibilitet: Eurobonds kan struktureras för att uppfylla emittenternas och investerarnas särskilda behov. De kan vara denominerade i olika valutor och ha olika löptider, kupongräntor och återbetalningsvillkor.
 • Lägre lagstadgade krav: Att emittera euroobligationer kan innebära mindre tillsyn än att emittera obligationer på nationella marknader. Detta kan vara särskilt attraktivt för emittenter som vill undvika de rättsliga kraven i sitt hemland.
 • Minskad valutarisk: Euroobligationer kan ge emittenterna möjlighet att hantera valutarisker genom att låna i en annan valuta än sin egen. För investerare kan euroobligationer ge exponering mot olika valutor och potentiellt minska deras valutarisk.

På det hela taget är euroobligationer ett flexibelt och effektivt sätt för emittenter att få tillgång till globala kapitalmarknader och för investerare att diversifiera sina portföljer.

Vad är skillnaden mellan en Yankee-obligation och en euroobligation?

Yankee-obligationer och euroobligationer är båda typer av obligationer som emitteras av utländska enheter på de internationella kapitalmarknaderna.

Det finns dock några viktiga skillnader mellan de två:

 • Valuta: Den största skillnaden mellan Yankee-obligationer och euroobligationer är den valuta i vilken de är denominerade. Yankee-obligationer emitteras av utländska enheter på den amerikanska marknaden och är denominerade i amerikanska dollar, medan euroobligationer emitteras på utländska marknader och är denominerade i en annan valuta än den som gäller i det land där obligationen emitteras.
 • Marknad: Yankee-obligationer emitteras på den amerikanska marknaden och omfattas av amerikansk reglering, medan euroobligationer emitteras på utländska marknader och inte omfattas av någon särskild reglering.
 • Investerarbas: Yankee-obligationer säljs främst till amerikanska investerare, medan euroobligationer säljs till en mer global investerarbas.
 • Storlek: Yankee-obligationer tenderar att vara större än euroobligationer, eftersom de emitteras på en större och mer likvid marknad.
 • Ränta: Yankee-obligationer ger i allmänhet en högre avkastning än amerikanska statsobligationer, medan euroobligationer i allmänhet ger en lägre avkastning än jämförbara inhemska obligationer på grund av deras internationella karaktär.

Kort sagt, även om både Yankee-obligationer och euroobligationer är internationella obligationer är de viktigaste skillnaderna följande:

 • Den valuta i vilken de är denominerade
 • Marknaden där de emitteras.
 • Den investerarbas som de riktar sig till.
 • Deras storlek, och
 • Deras räntesats.

Slutsats - Eurobonds

Euroobligationer är skuldebrev som emitteras av företag, regeringar eller internationella organisationer i en annan valuta än den nationella valutan.

Eurobonds är denominerade i en valuta som euro, US-dollar eller yen och säljs till investerare över hela världen.

Räntan på euroobligationer är vanligtvis fast och obligationerna har en löptid som varierar från några år till flera decennier.

Eurobonds erbjuder emittenterna ett sätt att få tillgång till internationella kapitalmarknader och diversifiera sina finansieringskällor.

Investerare lockas av euroobligationer eftersom de ger högre avkastning än jämförbara inhemska obligationer och möjliggör diversifiering av portföljen.