Meny

Palladiumhandel: hur man investerar online?

handel med palladium

När priset på palladium når sin topp 2021 vänder sig många handlare till metallen för att dra nytta av en volatil och aktiv marknad. Som ofta är fallet med råvaror är palladium tillgängligt genom ett brett utbud av instrument, inklusive CFD:er, optioner och terminer. Läs vidare för att ta reda på hur palladiumpriset påverkar, de olika instrumentalternativen, exempel på strategier och hur du kommer igång. Vi har också skapat en lista över de bästa mäklarna för handel med palladium.

Vad är palladium?

Palladium definieras som en ädelmetall, vilket är en underavdelning av särskilt värdefulla element inom den bredare råvarumarknaden. Även om palladium är en av de fyra primära ädelmetallerna är det kanske mindre känt än guld, silver och platina. Palladium kan också definieras som en metall i platinagruppen.

Palladium får en stor del av sitt värde från sin sällsynthet, eftersom metaller ur platinagruppen endast utgör 0,0005 delar per miljon av jordskorpan. Palladium är 30 gånger mer sällsynt än guld, och varje år bryts cirka 200 ton palladium. Palladium är en av de mest användbara ädelmetallerna och används främst som en kemisk katalysator för att påskynda kemiska reaktioner.

Fordonsindustrin använder palladium i katalysatorer, de avgaskomponenter som omvandlar skadliga ämnen i utsläpp till mindre farliga ämnen. Metallen är också mycket värdefull inom kärnkraftsindustrin på grund av sin oöverträffade förmåga att absorbera väte.

Palladiumhandelns historia

Palladium upptäcktes 1802 och användes först för behandling av tuberkulos, men övergavs snart på grund av dess många biverkningar. Senare användes metallen i smycken och bildade en stark och hållbar legering när den lades till guld, och i begränsad omfattning i fysisk valuta.

Det största industriella användandet av palladium skedde i form av katalysatorer, som introducerades i fordon i slutet av 1980-talet. De skärpta normerna för fordonsutsläpp ledde till en kraftig ökning av efterfrågan på produkten, eftersom alla bensinbilar kräver palladiumkatalysatorer. Metallen är numera viktig för många av dagens tekniker och processer, t.ex. förnybar energi och databehandling.

Vad påverkar priset på palladium?

Palladiumpriset har ett rykte om sig att vara volatilt. Historiskt sett har perioder av global ekonomisk recession, såsom finanskriserna 2001 och 2008 och influensa A (covid-19)-pandemin, orsakat kraftiga prisfall på palladium. Men hur är det med de marknader och den teknik som driver upp priset på palladium?

Fordonsanvändning i katalysatorer för bensinfordon är en viktig drivkraft för palladiumpriset. Nästan 75 % av allt palladium som bryts används för detta ändamål, vilket innebär att metallens värde är nära kopplat till tillverkningen av nya bensinfordon. Den globala marknaden har övergått från diesel, som använder platina i sina katalysatorer, till bensin efter skandalen med dieselutsläpp och den växande populariteten för bensinhybrider.

Främjandet av förnybar energi har också lett till en ökad efterfrågan på palladium, en ädelmetall som är nödvändig för kärnkraftverk, solpaneler och bränsleceller. Eftersom majoriteten av världens palladium bryts i Ryssland kan det geopolitiska klimatet påverka priserna om sanktioner som höjda skatter eller exportrestriktioner införs i regionen. Den mest inflytelserika faktorn för palladiumpriset är dock utan tvekan utbudet.

Den senaste tidens gruvproblem på grund av både covid-19-pandemin och miljöfaktorer förväntas leda till att utbudet av palladium inte når upp till efterfrågan för tionde året i rad. Den långvariga obalansen mellan utbud och efterfrågan på marknaden för råvaran anses av många vara orsaken till den kraftiga ökningen av palladiumpriserna sedan 2011.

Prisdiagram för palladium

Hur man investerar i palladium

Precis som med alla större ädelmetaller och många andra råvaror finns det ett antal instrument som är tillgängliga för handlare för att investera i palladium.

Spothandel

Spothandel är den metod som de flesta traditionella investerare är mest bekanta med. Det innebär att man köper en bestämd mängd råvaror till aktuella marknadspriser, ofta via börser eller mäklare. En spothandelsplattform för palladium är ofta en råvaru- eller ädelmetallspecialist som handlar antingen med fysiska palladiumguld eller med handel som inte tilldelas av en bank eller mellanhand.

I det första fallet får näringsidkaren palladium i form av fysiska tackor eller mynt. Fysisk handel med ädelmetaller kan vara ett bättre alternativ för dem som oroar sig för motpartsrisker eller för säkerheten i den lokala ekonomin.

I det senare fallet behåller en börs eller bank kontrollen över metallen medan köparen har palladiumet på sitt konto. Fördelarna med denna form av kontantleverans är att det inte finns några lagrings- eller försäkringskostnader och att försäljningen är relativt enkel.

Terminskontrakt

Terminskontrakt är en förpliktelse att köpa en tillgång, t.ex. palladium, någon gång i framtiden till ett pris som bestäms när kontraktet öppnas. Terminskontrakt är en förutsägelse av vad priset på palladium kommer att vara när kontraktet löper ut och kan skilja sig åt beroende på utgångsdatumet. Dessa terminsaffärer är låsta genom kontrakt som vanligtvis är standardiserade och köps och säljs på centraliserade börser.

Futureskontrakt använder ofta hävstångseffekter för att öka kontraktsvinsterna, men de innebär också en risk för ökade förluster. Handlare kan vanligtvis reglera sitt kontrakt före utgången med ett annat terminskontrakt eller en kontanttransaktion.

ETF:er

Börshandlade fonder (ETF:er) är fonder som kan handlas dagligen och som följer specifika marknader, industrisektorer eller råvaror. Den största fördelen med ETF:er jämfört med traditionella fonder är att ETF:er köps och säljs under hela dagen som separata aktier, medan fonder endast kan köpas och säljas i slutet av en handelsdag.

Handlare kan välja mellan ETF:er som syftar till att följa priset på palladium eller ETF:er som erbjuder exponering mot palladiummarknaden genom gruv- och raffinaderiföretag.

ETF:er som följer priset kan följa spot- eller terminspriset på palladium och är ett mer direkt och lättillgängligt sätt att investera i palladium än själva marknaden. Dessutom kan erfarna handlare dra nytta av ETF:er med hävstångseffekt eller till och med omvända ETF:er för att dra nytta av avancerade möjligheter.

Palladiumproducerande företag

Att investera i aktier i företag som är involverade i brytning och raffinering av palladium, antingen individuellt eller genom en ETF, är en indirekt metod för att investera i metallen. Genom att handla med företagsaktier kan du använda många av instrumenten på den här listan, t.ex. CFD:er, optioner och ETF:er, för att dra nytta av vinstmöjligheter på kort och lång sikt.

Många företag som arbetar med palladiumbrytning är också aktiva inom andra råvaror som nickel eller platina, så handlare som vill investera uteslutande i palladium kan behöva leta på annat håll.

Alternativ

Optionshandel i palladium är en populär form av derivatspekulation som gör att du kan spekulera i det framtida priset på en tillgång utan att vara tvungen att köpa den vid utgången. Optionshandel innebär att man väljer ett lösenpris som ligger över eller under tillgångens nuvarande värde och ett utgångsdatum då kontraktet löper ut.

Optionsavtalen skiljer sig åt beroende på i vilket land de skapas. Amerikanska optioner handlas på reglerade marknader och erbjuder handlare köp- och säljkontrakt med möjlighet att avsluta när som helst. I resten av världen handlas optioner OTC (over-the-counter), där enskilda mäklare fastställer kurserna för kontrakten. Dessa kontrakt kan inte lösas in i förtid utan ger en fast vinst eller förlust beroende på om lösenpriset uppnås.

CFD:er

Ett CFD (Contract for Difference) är ett populärt finansiellt derivat som används för att spekulera i en prisuppgång eller prisnedgång på en tillgång. CFD:er liknar i viss mån optioner, men skiljer sig från dem genom att de är rent spekulativa instrument utan möjlighet att utnyttja kontraktet och köpa den underliggande tillgången. CFD:er har inte heller något fast utgångsdatum, men de omfattas av en daglig finansieringsavgift som tillämpas för att täcka kostnaden för hävstångseffekten, samt en extra avgift över natten. Därför används CFD:er huvudsakligen som intradagshandelsinstrument.

En CFD är ett OTC-instrument, vilket innebär att den erbjuds av specifika mäklare snarare än att den handlas på en börs. Handlare kan köpa eller sälja ädelmetaller med hjälp av CFD:er och behöver inte äga de underliggande tillgångarna.

Fördelarna med att handla med palladium

  • En materiell tillgång - Möjligheten att investera i palladium bullion kan vara attraktiv för handlare som föredrar att investera i materiella tillgångar. Metallens inneboende värde garanterar att den alltid kommer att ha ett visst värde, till skillnad från aktier och kryptovalutor som kan falla sönder över en natt.
  • Efterfrågan - Efterfrågan på palladium har varit större än utbudet under det senaste decenniet och marknaden kommer sannolikt att vara aktiv under överskådlig tid.
  • Volatila marknader - När du investerar med derivat som optioner och CFD:er skapar en volatil marknad större vinstmöjligheter. Jämfört med andra ädelmetaller är palladium mycket mer lämpligt för handel med derivat.
  • Utbudet av handelsinstrument - Ett område där råvaror utmärker sig är utbudet av handelsinstrument. Palladiumhandel är möjlig genom CFD:er, ETF:er, terminer och spotmarknaden.

Nackdelar med handel med palladium

  • Sårbarhet för den globala ekonomiska marknaden - En av ädelmetallernas styrkor är att de är motståndskraftiga mot marknadsvolatilitet, eftersom tillgångar som guld och silver betraktas som stora värdeförvarare. Historiskt sett har palladium inte delat denna styrka.
  • Minskande långsiktig efterfrågan - För närvarande står användningen av palladium i katalysatorer för 75 % av den totala globala efterfrågan. Tyvärr går biltillverkarna snabbt över till elbilar, och många länder har åtagit sig att begränsa försäljningen av nya fordon som drivs med fossila bränslen inom en inte alltför avlägsen framtid.
  • Inga utdelningar - För långsiktiga investeringar kan sammansatta utdelningar ha en stor effekt. Investeringar i palladiumrelaterade företag, antingen genom enskilda aktier eller en ETF, löser detta problem, men möjliggör inte en ren spårning av spot- eller terminspriset på palladium.

Palladium handelsstrategier

Om du vill bli en framgångsrik palladiumhandlare är en effektiv och upprepningsbar handelsstrategi nödvändig. Här är några idéer:

Övervakning av prisdrivande faktorer

En vanlig metod för att skapa en prognos för palladiumhandel är att övervaka de branscher där metallen är viktig. Förutom palladiumspecifika nyheter bör du ta hänsyn till trender inom fordons- och kärnkraftsindustrin. Dessutom gör den relativt lilla mängd palladium som bryts varje år att råvaran är mycket känslig för prisförändringar på grund av utbudsproblem.

Att hålla sig uppdaterad om nyheter om palladiumhandelns ekonomi är ett utmärkt sätt att ligga steget före när det gäller att förutsäga framtida värde.

Arbitrage

Till skillnad från att spekulera eller investera i priset på en tillgång handlar arbitrage om att dra nytta av prisskillnader mellan olika mäklare eller börser som erbjuder handel med ädelmetaller. Om till exempel en börs säljer palladium till spotpriset 1 800 dollar per uns och en annan köper det till 1 850 dollar, kan handlare samtidigt köpa och sälja ett uns palladium med en vinst på 50 dollar. Den globala palladiummarknaden är öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, vilket ger stora möjligheter till arbitrage.

På grund av den fysiska karaktären hos spotmarknaderna för råvaror kan handlare tyvärr vara tvungna att transportera buljonger mellan börserna. Ofta kan arbitragemöjligheter uppstå internationellt på grund av valutadifferenser, vilket innebär att utlandstransporter kan behöva ordnas. Börserna betalar ofta spotpriset för palladium vid ankomsten, så om priset sjunker under transporten kan förluster uppstå.

Teknisk analys

Teknisk analys är en metod som ofta används för att förutsäga det framtida priset på palladium. Många människor svär till de förutsägelser som den tekniska analysen av en marknad ger när de spekulerar i tillgångar som palladium. Teknisk analys använder sig av trender som kan urskiljas på diagram och handelsmönster för att göra prognoser om framtida priser.

Den överdrivna efterfrågan på palladiummarknaden gör teknisk analys till en särskilt effektiv metod för att förutsäga priser.

Palladium handelstips

Här finns ytterligare information som kan hjälpa dig att förfina ditt tillvägagångssätt.

Demokonto

Pappershandel är ett utmärkt sätt att lära sig om marknadens eller kontraktets komplexitet. Många nätmäklare erbjuder ett demokonto så att handlare kan öva på att handla med palladium innan de satsar riktigt kapital.

Ytterligare forskning

Förutom att hålla dig uppdaterad med nyheter om palladiumhandel uppmanar vi dig att göra ytterligare forskning om prisdrivande faktorer och historiska trender i råvarans värde. Ju mer komplett du har en bild av metallens prisinflytande, desto bättre kan du förutsäga framtida pristrender.

Utbildning i strategi

Att ha en handelsstrategi är en nödvändighet för alla som vill vara framgångsrika på lång sikt. När det gäller derivat är det dock särskilt användbart att ha avancerade hedging- eller optionsstrategier i rockärmen. Palladiumhandelsplattformar kan tillhandahålla visst utbildningsinnehåll, men du kan använda det stora utbudet av gratis utbildningsinnehåll på internet för att lära dig avancerade strategier för handel med optioner.

Palladium handelsscheman

Palladium spot och futures kan handlas 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan runt om i världen, med större börser som erbjuder handelstider som överensstämmer med deras lokala tidszoner. ETF:er och aktier i palladiumproducerande företag kan köpas under de lokala börsernas öppettider, medan mäklarbaserade OTC-derivat varierar beroende på leverantör.

Ett sista ord om handel med palladium

När det gäller ädelmetaller är palladium en något annorlunda tillgång. Palladium är en metall som främst används inom industrin och påverkas i hög grad av den volym som bryts ur marken varje år. Dess volatilitet står i skarp kontrast till metaller som guld och silver, som är kända för att vara en säker värdeförvaring i tider av finansiell turbulens. Palladium erbjuder handlare unika möjligheter till handel med optioner och terminer, men det är också starkt kopplat till externa marknader som förnybar energi och bilindustrin.

CFD-mäklare för handel med palladium

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Vilka är handelstiderna för palladium?

Palladiums handelstider varierar beroende på vilket instrument du vill använda. För spot- och terminsmarknader kan du få tillgång till en rad globala börser för att köpa palladium 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. OTC-derivat varierar beroende på mäklare, medan ETF:er och aktier följer den lokala marknadens handelstider.

Vilka faktorer påverkar priset på palladium?

Palladiumpriset är mycket känsligt för gruvvolymen på grund av dess knapphet, och motgångar i enskilda gruvor, såsom översvämningar eller kollaps, har en betydande inverkan. Palladium är också nära förknippat med tillverkningen av nya bensinfordon, eftersom det används i katalysatorer, och det används också i stor utsträckning i solpaneler och kärnkraft.

Var kan jag hitta information om handel med palladium?

Många handelsplattformar online erbjuder länkar till den senaste informationen om palladium. Det är också en bra idé att hålla sig uppdaterad om nyheter om närliggande branscher, t.ex. bilindustrin och förnybar energi, från olika källor.

Vilka är de bästa mäklarna för att handla med palladium?

Vi rekommenderar att du letar efter mäklare som erbjuder rätt instrument, är reglerade av välrenommerade organ och har låga handelsavgifter. Till exempel DEGIRO för handel med optioner och terminer eller XTB för CFD-handel.

Vad är handelssymbolen för palladium?

Det finns flera populära ETF:er för spotpalladium som kan handlas på börsen. Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF har NYSE-symbolen PALL och Sprott Physical Platinum & Palladium Trust har NYSE-symbolen SPPP.