Meny

Taiwanbörsen - TWSE

Taiwan Stock Exchange - TWSE

Taiwan Stock Exchange TWSE grundades 1961 och listar nästan 900 taiwanesiska företag med ett globalt marknadsvärde på 1,95 biljoner dollar. I den här artikeln diskuteras TWSE:s historia, dess index, verksamhet och regler, innan vi förklarar hur man börjar investera i TWSE och ger tips och strategier. Vi har också sammanställt en lista över de bästa mäklarna för handel på Taiwan Stock Exchange.

Vad är Taiwan Stock Exchange?

Taiwan Stock Exchange (TWSE) är en av de tre största marknaderna i Taiwan. Investerare kan köpa och sälja värdepapper som aktier och börshandlade fonder (ETF:er). De uttalade målen för TWSE-centret är att "öka Taiwans ekonomiska välstånd och stärka den nationella utvecklingen" samt att garantera säkerheten för offentliga investeringar och underlätta företags kapitalanskaffning. För närvarande har marknaden mer än 850 noterade företag.

TWSE:s korta historia

Taiwan Stock Exchange grundades i oktober 1961 och öppnade sina dörrar för allmänheten i februari 1962. Börsen blev sedan en av grundarna av vad som nu är Asian and Oceanic Stock Exchange Federation (AOSEF) i maj 1982 och blev den 29:e medlemmen i World Federation of Exchanges (WFE) 1989.

År 2002 samarbetade TWSE med FTSE för att skapa det så kallade FTSE TWSE Taiwan 50-indexet, som följer resultatet för de 50 största taiwanesiska företagen genom ett index som väger efter marknadsvärde. Senare under 2003 introducerades Taiwans första börshandlade fond (ETF) med Taiwan 50-indexet.

I maj 2010 noterades för första gången ett utländskt företag på Taiwans börs: Integrated Memory Logic Limited (IML), ett USA-baserat företag.

Index för Taiwanbörsen

TAIEX

TWSE:s huvudindex är Taiwan Stock Exchange Capitalisation Weighted Stock Index (TAIEX), som mäter resultatet för alla aktier som är noterade på börsen. Detta index har varit en integrerad del av marknaden sedan starten, eftersom det först publicerades 1967, med 1966 som basår, med ett slutvärde på 100. Indexet utesluter preferensaktier och aktier med full leverans samt aktier som har varit noterade i mindre än en månad på TWSE. Den anses vara en indikator på den taiwanesiska värdepappersmarknadens resultat.

Historiska data för indexet visar på en anmärkningsvärd tillväxt i slutet av 1980-talet, med punktökningar på över 100 % 1987 (+125 %) och 1988 (+118 %), följt av +88 % 1989. Den näst största minskningen av marknadsvärdet observerades dock 1990, med en förändring på -52,9 %. Den största nedgången på TAIEX skedde 1974 (-61 %).

På den officiella webbplatsen för Taiwan Stock Exchange finns en sökfunktion för noterade företag/enheter, vilket gör det lätt att ta reda på aktiekurserna.

FTSE TWSE Taiwan 50

FTSE TWSE Taiwan 50-indexet omfattar de 50 största börsnoterade företagen (blue-chip) i termer av marknadsvärde. På TWSE är den bästa 50 ETF:n kodad 0050. Det skapades i samarbete med FTSE och var det första smalbaserade indexet som publicerades i Taiwan 2002, med ett basvärde på 5000. I dag står den för över 70 % av den taiwanesiska marknaden. En tredjedel (17) av de företag som är noterade i detta index finns inom tekniksektorn, och den näst största sektorn är banksektorn (9).

De fem största aktörerna (i skrivande stund) i detta index och deras tickerkoder är följande

 • Taiwan Semiconductor Manufacturing (2330)
 • MediaTek (2454)
 • Hon Hai Precision Industry (2317)
 • United Microelectronics (2303)
 • Delta Electronics (2308)

Den viktningsmetod som används är flytande marknadskapitalisering, som beräknas genom att aktiekursen multipliceras med det totala antalet aktier som handlas aktivt på marknaden, exklusive blockerade aktier eller aktier som innehas av insiders.

FTSE TWSE Taiwan 50 med 30 % cap.

Grundprincipen för FTSE TWSE Taiwan 50 med ett 30-procentigt tak är likadan som för ett index utan tak. Indexet innehåller de 50 största företagen som är noterade på TWSE, men med ett tak för deras kvartalsvisa översyn, så att inget enskilt företag kan utgöra mer än 30 % av indexet. FTSE TWSE Taiwan 50 har inte denna gräns.

FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100

Detta index omfattar de 100 största företagen som är noterade på Taiwans börs, också rangordnade efter marknadsvärde. I synnerhet utesluter indexet beståndsdelarna i FTSE TWSE Taiwan 50 Index, som i praktiken representerar resultatet för medelstora aktier. Detta index kan användas för att mäta tillväxtsektorer, med nästan 20 % av den taiwanesiska marknaden representerad. ETF-koden för detta index är 0051.

FTSE TWSE Taiwan Dividend+

Detta är ett särskilt avkastningsviktat index som är särskilt utformat för att mäta och utvärdera resultatet av aktier med hög avkastning på Taiwanbörsen (indexen FTSE TWSE Taiwan 50 och FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100). Detta index använder den förväntade ettåriga utdelningsavkastningen för aktier för att välja ut de 30 bästa aktierna, och vikterna inom indexet bestäms av dessa aktier i stället för av den traditionella metoden för marknadskapitalisering.

Detta index utesluter alla beståndsdelar som av ICB klassificeras som slutna investeringar, dvs. företag som investeringsfonder och riskkapitalfonder. ETF:s aktiekod för detta index är 0056.

Taiwan Stock Exchange och Taipei Stock Exchange

Ett alternativ till Taiwan Stock Exchange är Taipei Stock Exchange, även känt som TPEx. Officiellt är denna börs känd som Gre Tai Securities Market (GTSM) och fokuserar på OTC-obligationer och administrerar Taiwan OTC Exchange (TWO). Den viktigaste skillnaden mellan de två marknaderna är att kriterierna för att ett företag ska kunna noteras på TWO är lägre än på TWSE. För företag som vill bli börsnoterade i Taiwan kan en notering på TWO faktiskt vara fördelaktigare än en notering på TWSE. För att undvika förvirring bör du notera att marknadskoden (MIC) för Taipei Stock Exchange är ROCO.

Öppettider för TWSE

Handelstiderna för Taiwan Stock Exchange i Taipei Standard Time (GMT+8) är följande

 • 08:30 - 09:00: Förberedande möte
 • 09:00 - 13:30: Handelssession
 • 13:30 - 14:30: Efter arbetstid

Ovanstående öppettider gäller för vardagar, måndag till fredag. Det är viktigt att notera att handel på TWSE inte är möjlig på lördagar och söndagar (helger). TWSE stänger inte heller för lunch.

Är Taiwanbörsen öppen i dag?

TWSE har fastställt helgdagar under vilka ingen handel får äga rum. Antalet helgdagar varierar något från kalenderår till kalenderår, men i allmänhet ingår nyårsdagen, det kinesiska nyåret, arbetsdagen och andra nationella eller offentliga helgdagar. Det är lämpligt att kontrollera dessa dagar på TWSE:s webbplats.

TWSE:s regler och föreskrifter

Regler för listning

För att ett företag eller en verksamhet ska kunna noteras på Taiwans börs måste det uppfylla en rad kriterier. För ett inhemskt (taiwanesiskt) företag är dessa kriterier följande:

 • Företagets existenstid: Företaget måste ha varit registrerat och bildat i minst tre år före ansökan.
 • Registrerat kapital: Företaget måste ha ett inbetalt kapital på minst 600 miljoner NT-dollar och ha emitterat minst 30 miljoner stamaktier.
 • Lönsamhet: Nettoresultatet före skatt i de finansiella rapporterna måste uppfylla särskilda kriterier och får inte uppvisa ett ackumulerat underskott i slutredovisningen för det senaste räkenskapsåret.
 • Spridning av aktieägare: Det måste finnas minst 1 000 registrerade aktieägare, varav minst 500 inte är insiders och ingen enskild juridisk person innehar mer än 50 % av aktierna. Det antal aktier som inte är uteslutna måste också vara minst 20 procent av det totala antalet emitterade aktier, eller minst 10 miljoner.

Om ett företag som vill bli noterat på TWSE tillhör livsmedels- eller cateringsektorn måste ytterligare kriterier uppfyllas. Det handlar främst om att inrätta laboratorier för egenkontroll, leverera råvaror för statlig kontroll och upprätta livsmedelssäkerhetsplaner med oberoende specialister.

Förordning

Som medlem i International Organization of Securities Commissions (IOSCO) följer TWSE:s handelsföretag och marknad restriktionerna i principerna för finansmarknadsinfrastrukturer (PFMI) - en uppsättning internationella standarder för marknadsinfrastrukturer. Dessa standarder säkerställer en tillfredsställande kvalitet/standard för betalningssystem, handelssystem osv.

Dokument och detaljerad information om de standarder som beskrivs i PFMI:erna har publicerats av IOSCO och finns på nätet.

Indexgranskning

Indexserien FTSE TWSE Taiwan har ett standardgranskningssystem, medan granskningsprocessen för Dividend+-indexet skiljer sig något. Varje år görs kvartalsvisa översyner, varefter det meddelas vilka aktier som ska inkluderas eller tas bort.

För att beräkna vilka beståndsdelar som ska ingå i dessa TWSE-aktieindex rangordnas alla stödberättigade aktier efter deras totala marknadsvärde. Först "flaggas" de olika indexens beståndsdelar, och sedan läggs de aktier som kan komma i fråga till indexen om de finns med i topprankningen:

 • 40 aktier för FTSE TWSE Taiwan 50-indexet.
 • 130 aktier för FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100 Index.

Ett företag tas bort vid den periodiska översynen om det hamnar under en position som anses vara ett tröskelvärde för respektive index. Dessa trösklar är följande

 • Rank 61 eller lägre för FTSE TWSE Taiwan 50 Index.
 • Rank 171 eller lägre för FTSE TWSE Taiwan Mid-Cap 100 Index.

Om antalet återstående beståndsdelar är mindre än det erforderliga antalet, läggs nästa (högst rankade) företag som inte finns med i indexet till. Om det finns för många komponenter i indexet sker det omvända: de lägst rankade företagen i indexet tas bort tills det erforderliga antalet är uppnått. Som vanligt tas ett företag som ingår i 50-indexet bort från Mid-Cap 100-indexet.

FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index genomgår en halvårsöversyn i juni och december, under vilken de 30 beståndsdelarna byts ut. För att välja ut de 30 företag som ingår i detta TWSE-index rangordnas de 150 största börsnoterade företagen på TWSE i fallande ordning baserat på deras utdelningsavkastning (not: inte avkastningen).

De aktuella komponenterna i Dividend+ Index poängsätts sedan, tillsammans med de 15 bästa aktierna i avkastningsrankingen. Aktier som ligger på 46:e plats eller lägre tas bort från indexet. Om indexet i slutet av denna process har färre än 30 beståndsdelar, läggs nästa beståndsdel (16:e plats och lägre) till en efter en tills alla 30 platser är fyllda. Omvänt gäller att om fler än 30 aktier är listade efter den första processen tas de lägst rankade beståndsdelarna bort tills det magiska antalet 30 är uppnått.

Regler och system för handel

När du investerar på Taiwan Stock Exchange bör du vara medveten om de små skillnaderna i hur vissa aktier handlas. Aktier listas ibland i en kategori med modifierad handelsmetod. Enkelt uttryckt innebär detta att mäklaren måste ta emot alla medel eller värdepapper innan han eller hon kan lämna några offerter.

TWSE:s handelspositioner hanteras i enheter och marknadsordrar placeras i multiplar av dessa. En handelsenhet består av 1000 aktier. Om du beställer flera aktier som är mindre än en enhet ska dessa behandlas som oddslotter.

Sedan oktober 2020 är det tillåtet att köpa och sälja aktier i udda partier under normala handelstider. Dessa order matchas var tredje minut och affärerna utförs enligt pris- och tidsprioritet.

TWSE har använt kontinuerlig handel sedan mars 2020. Det innebär att du kan ange en prisgräns för dina order och att de kommer att uppfyllas genom att använda säljorder från det lägsta priset till det högsta priset.

Det är också viktigt att komma ihåg vad TWSE definierar som blockhandel. På denna marknad består en blockhandel antingen av en enda aktie som överstiger 500 handelsenheter (15 miljoner NT-dollar) eller minst fem olika aktier vars sammanlagda värde överstiger 15 miljoner NT-dollar. Som tidigare nämnts motsvarar 500 enheter en volym på 500 000 aktier.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Hur du börjar handla på TWSE

Innan du börjar din handelsresa på den taiwanesiska aktiemarknaden rekommenderar vi att du noga överväger följande punkter.

Välj en mäklare

För att börja handla effektivt måste du använda en lämplig mäklare. Mäklare utför transaktioner, t.ex. köp eller försäljning av aktier, för din räkning och tar bort många av de komplicerade transaktionerna med TWSE.

Här är några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när du letar efter de bästa mäklarna:

 • Pris - Även en liten skillnad i courtageavgifter kan snabbt bli stor när du hanterar en stor mängd affärer varje dag. Jämför deras provisionskostnader (avgifter), transparens i strukturen och kontokrav.
 • Handelsplattform - En enkel handelsplattform är viktig när du arbetar i en snabb daghandelsmiljö. Som näringsidkare vill du följa de olika diagrammen, graferna och andra verktyg för att fatta rätt beslut och få de senaste handelsnoteringarna i realtid.
 • Kundtjänst - När du investerar på TWSE kan ett avbrott bli mycket kostsamt. Eventuella problem på plattformen måste hanteras snabbt, vilket kräver omfattande och pålitlig kundsupport från din mäklare. Det är inte ovanligt att företag erbjuder support dygnet runt, ibland till och med på flera språk.

Se till att undersöka de olika mäklarna noggrant innan du väljer vilken du ska välja. Detta är ett av de viktigaste besluten du kommer att fatta när du handlar.

Handelsstrategi

När du väl har valt din mäklare kan du inte börja handla direkt utan att ha en effektiv strategi på plats. Vikten av att använda effektiv teknisk analys kan inte förbises i dagens värld.

I dagens bästa praxis används dataanalys i realtid, prismönster och diagram för att fatta beslut. Genom att titta på historiska data - t.ex. de senaste sex månaderna (eller TSM) - kan du få en bild av hur aktierna presterar och du kan göra välgrundade gissningar om deras möjliga framtida utveckling.

Vi rekommenderar att du sätter dig på plats minst en halvtimme före normal handelstid. Under den här tiden kan du tänka på följande saker:

 • Håll dig uppdaterad - Ett företags aktiekurs påverkas av dess ekonomiska resultat. Nya statliga riktlinjer eller protokoll kan gynna eller begränsa företag. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste händelserna och kontrollera vilka effekter de eventuellt har haft. Stora händelser kan innebära stora möjligheter eller stora förluster.
 • Titta på aktiekursen - Det är ofta användbart att titta på företagens pris/vinstförhållande (PE). Detta indikerar vanligtvis om en aktie har varit övervärderad eller om investerare för närvarande ser framtida potential.
 • Bestäm vilka aktier du ska följa - Eftersom TWSE är baserat i Taiwan kanske du inte känner igen de flesta av företagen i deras index. Ta en titt på de nuvarande toppresultaten och se vilka aktier på Taiwan Stock Exchange som är värda att handla med. Yageo (2327), Yang Ming (2609), Yuanta (2885), Qisda Corporation (2352), HTC (2498) och Shanghai Bank (5876) är några av de största namnen på Taiwanbörsen.

De flesta handlare tenderar att tänka på de stora namnen först när de bestämmer vilka aktier de ska lägga order på. Även om detta är en frestande tanke med tanke på de stora marknadsaktörernas framgångar, är det ofta där många handlare redan försöker göra sig märkvärdiga.

För att undvika denna starka konkurrens bör du försöka utveckla en nisch på marknaden, eftersom marknadstrender med de mest populära aktierna inte nödvändigtvis korrelerar med bra investeringsbeslut.

Volym

Det är också viktigt att bedöma aktiekurserna före marknaden, eftersom de kan vilseleda dig. Det är inte ovanligt att man ser en ökning på 5 % före börsöppning för att sedan se den minska till 1 % efter öppning. Detta kan ofta bero på att det är små volymer av affärer som görs och på förändringar i aktiekurserna. Det rekommenderas att undvika aktier som normalt handlas med låga volymer, särskilt de som genererar en stor värdeökning (t.ex. 20 %) från små order. Hög handelsvolym kan ofta användas för att bekräfta trender.

Om du har kapitalet tillgängligt bör du överväga att placera order med större volymer, där du kan dra nytta av värdepapper som gör att du lätt kan gå in och ut. Det är värt att notera vilka aktier som har en högre ordervolym än genomsnittet. Om aktie A till exempel vanligtvis handlas med cirka 5 000 enheter per dag, men kort efter att marknaden öppnat har den redan handlats med 10 000 enheter, kan det vara en aktie att hålla ett vakande öga på.

Användbara tips

Informationskällor

Håll dig uppdaterad om vad som händer på den taiwanesiska aktiemarknaden genom att läsa de senaste marknadsnyheterna regelbundet. Det här tipset är viktigt för att du ska lyckas med din handel, eftersom det kan innebära skillnaden mellan en dag med riklig avkastning och en dag med förluster. Genom att ha tillgång till de senaste nyheterna och tillkännagivandena kan du förfina din handelsstrategi före majoriteten av marknaden, vilket ger dig det övertag du behöver.

Företag som handlas på de taiwanesiska marknaderna, deras relaterade index och pressmeddelanden finns med i populära nyhetskällor som Bloomberg, Yahoo Finance och Google Finance.

Förutom de senaste börsnyheterna kommer du sannolikt att kunna se historiska data för olika index och aktiernas värde vid föregående dags stängning. Yahoo Finance har till exempel utmärkta verktyg som du kan använda för att följa olika aktiers utveckling under och efter handelsdagen.

Utbildningsresurser

Om du tittar tillbaka tio, tjugo eller till och med trettio år, kommer du att se att instrumenten, verktygen och marknaderna är mycket annorlunda än vad vi ser i dag. Du måste lära dig att anpassa dig till dessa förändringar, annars kommer du snart att hamna i damm av TWSE-handel.

Lyckligtvis finns det ett stort antal detaljerade och värdefulla resurser tillgängliga för dig. För att bara nämna några:

 • Böcker och e-böcker - Det finns många böcker som täcker den taiwanesiska aktiemarknaden från alla möjliga vinklar. Vissa fokuserar på strategier och taktik, medan andra undersöker framtidsutsikter, förutsägelser och analyser.
 • PDF-filer - Detta är tillgängliga resurser som kan hjälpa dig att hitta och analysera komplexa historiska marknadsdata, genom att titta på prishistorik genom ettåriga eller tioåriga diagram.
 • Forum och chattrum - Internet har gjort det lättare att diskutera handelsidéer med andra likasinnade handlare, så att du kan lära dig av andras erfarenheter. Om den används på rätt sätt kan den vara en fantastisk resurs, även för nybörjare.
 • Onlinekurser och handledning - Dessa resurser från finansgurus och framgångsrika handlare är ofta det bästa stället att börja, och de hjälper dig att lära dig mer om aktiemarknaden och marknaderna i Taiwan. De kan hjälpa dig att lära dig mer om optioner, blankning, multioptionsprodukter (MOP) och olika marknadsmekanismer.
 • Diagram - Använd dessa för att få ytterligare information om de aktier du är intresserad av, som ofta visar olika spår och avkastning.

Officiell webbplats för TWSE

De senaste reglerna och förordningarna finns på Taiwan Stock Exchange och dess myndighet för reglering av handelns handel på Taiwan Stock Exchange och dess myndighet för reglering av handelns handel. Du kan också hitta marknadsprospekt och kvantitativ information, helgdagar och alla tickersymboler för de relevanta indexen och komponentlistorna. Dessa webbplatser kan hjälpa dig att förstå många marknadsspecifika termer. Även annan information, t.ex. om ägande och ledning av börsen, tillhandahålls.

Automatisering

När du har fastställt din handelsstrategi kan du överväga att använda automatiserad handel. Detta innebär att algoritmer och robotar används för att placera order för din räkning, med hjälp av de handelsmekanismer som används av börsen. Genom att använda automatisering kan du handla med mycket större volymer samtidigt som du behåller kontrollen över dina positioner genom prisgränser och andra riskhanteringssystem. Att uppnå större handelsvolymer med denna metod kan potentiellt innebära ökad avkastning.

Håll en dagbok

Ett bra sätt att följa dina framsteg och hålla reda på dina beslut och varför du tog dem är att föra en handelsdagbok. Detta kan hjälpa dig att analysera dina tidigare prestationer och kan göras med hjälp av ett kalkylblad som Excel eller Google Sheets. Det är vanligtvis en bra idé att registrera följande:

 • Pris
 • Ingångs- och utgångsposition
 • Datum och tidpunkt för köp/försäljning
 • Orsaken till transaktionen.

Med dessa uppgifter i handen kan du snabbt upptäcka eventuella fel i din strategi och undvika ytterligare förluster. Om du inte har en sådan logg kan det ta månader innan du upptäcker eventuella fel.

Demokonton

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren handlare kan det alltid vara fördelaktigt att ha ett demokonto. Dessa kräver inga faktiska kontantinsatser, så alla order kan simuleras och spelas utan rädsla för förlust. Demokonton kan vara ett utmärkt sätt att testa nya strategier eller lära sig att navigera på marknaden. När du börjar göra regelbundna vinster bör du överväga att öppna ett vanligt (riktigt) konto.

Ett sista ord om TWSE-börsen

Taiwans aktiemarknad skiljer sig från populära västerländska marknader som FTSE, Dow Jones och Nasdaq. Det faktum att företagen är okända ger möjligheter för entusiastiska och äventyrliga daghandlare, med potentiella vinster som är mogna att plocka med rätt samtal. Beväpnad med den information, de tips och de forskningsförslag som du hittar i den här artikeln bör du vara redo att börja handla med TWSE.

Vanliga frågor

Var kan jag hitta en förteckning över alla aktier som är noterade på TWSE?

En fullständig förteckning över företag som är noterade på TWSE finns på börsens webbplats. Vissa mäklare som stöder handel med taiwanesiska aktier kanske inte listar dem alla, så kontrollera din mäklares lista.

Är det möjligt att följa utvecklingen av TWSE och TPEx?

Det finns ett index som följer de kombinerade TWSE- och TPEx-marknaderna, Formosa Stock Index (FRMSA).

Har TWSE ett särskilt index för teknikbaserade företag?

Ja, det finns FTSE TWSE Taiwan Technology Index.

Var kan jag hitta de senaste kurserna för de index som nämns i artikeln?

Alla mäklare som listar ett index har en prislista i realtid som visar de senaste priserna. Alternativt kan webbplatser som Yahoo Finance eller Trading View erbjuda ett brett utbud av finansiella instrument.