Meny

Handel med den amerikanska dollarn (USD) mot den singaporianska dollarn (SGD)

USD SGD

Singaporedollarn representeras av symbolen S$ och med Forex-koden SGD, och är den officiella valutan i Singapore.

Monetary Authority of Singapore ansvarar för att reglera landets valuta och ge ut sedlar i valörerna 2, 5, 10, 50, 100, 500 och 1 000 dollar. MAS fastställer också landets penningpolitik vid möten varannan vecka med avdelningen för förvaltning av penning- och hemmamarknaden. Detta organ styr växelkursen genom att intervenera på valutamarknaden och justera likviditeten i banksystemet genom likviditetsfaciliteter och penningmarknadstransaktioner. Uttalanden om landets penningpolitik publiceras två gånger per år.

SGD handlas mot många världsvalutor, varav de vanligaste är den amerikanska dollarn, den australiska dollarn och euron. Den handlas också ofta med andra regionala valutor som PKR, BDT och BND. Singaporedollarn är inte bara lagligt betalningsmedel i Singapore, utan även "sedvanligt betalningsmedel" i Brunei på grund av valutautbytesavtalet, som även tillåter Bruneidollarn att accepteras som valuta i Singapore.

Historiska fakta om Singaporedollarn

Mellan 1845 och 1939 var Singapores valuta Straits Dollar, som senare ersattes av Malayan Dollar, och sedan av Malaya and British Borneo Dollar från 1953. Denna gemensamma valuta användes fortfarande när Singapore anslöt sig till Malaysia 1963, men bara två år efter Singapores självständighet från Malaysia 1965 upplöstes den monetära union som existerade mellan Brunei, Malaysia och Singapore.

Singapores Board of Commissioners of Currency inrättades 1967 och började ge ut sedlar och mynt. Fram till 1973 kunde dock Singaporedollarn växlas till pari med den malaysiska ringgiten och än i dag är den utbytbar mot Bruneidollarn.

SGD var ursprungligen knuten till det brittiska pundet, men detta upphörde under 1970-talet då Singaporedollarn knöts till US-dollarn. Detta varade bara en kort period eftersom Singapores ekonomi började växa och utvecklas och knöt olika handelsförbindelser med ett antal andra regioner och länder, och landet övergick till att binda valutan till en hemlig, fast, handelsviktad korg av valutor mellan 1973 och 1985.

Singapore valde att arbeta med ett kontrollband från 1985, vilket tillät Singaporedollarn att flyta inom ett visst fluktuationsband mot en central paritet. Den övervakas dock noga av MAS mot en valutakorg bestående av några av landets största konkurrenter och handelspartner, för att regeringen bättre ska kunna kontrollera den importerade inflationen och samtidigt se till att landets export förblir konkurrenskraftig.

Ekonomiska utsikter för Singapore

Singapores ekonomi är utvecklad och handelsorienterad, med statligt anknutna företag som spelar en nyckelroll. Singapores ekonomi är en viktig källa till FDI (utländska direktinvesteringar), tack vare dess stabila politiska miljö och attraktiva investeringsklimat. Landets viktigaste inkomstkälla är export, särskilt av kemikalier, elektronik och tjänster, och Singapore är regionens centrum för förmögenhetsförvaltning.

Tillgången på odlingsbar mark är begränsad, vilket innebär att landet måste förlita sig på agroteknik för sin jordbruksproduktion, och vatten är också en bristvara, vilket gör det till en dyrbar resurs. Singapore förlitar sig på begreppet mellanhandel för lagerhandel, köper råvaror och raffinerar dem för export, till exempel i sin oljeraffineringsindustri. Tack vare landets strategiska hamn är Singapore mycket mer konkurrenskraftigt än vissa av sina grannar när det gäller dessa lageraktiviteter, och Singapores hamn är den näst mest trafikerade i världen när det gäller lasttonnage.

Landet är ett regionalt finanscentrum som erbjuder utmärkta bankfaciliteter för företag, och bioteknikindustrin har också uppmuntrats starkt, med miljontals dollar investerade i att förbättra sektorns infrastruktur under de senaste åren. Oljeindustrin bidrar också till Singapores BNP, vilket har gett landets kemiska industri och tillverkningssektorn för olje- och gasutrustning ett uppsving.

Singapores främsta handelspartner är Malaysia, men även Kina, Sydkorea och Indonesien är viktiga för ekonomin. Landets viktigaste exportvaror är livsmedel, petroleumprodukter, kläder, telekommunikationsutrustning, elektroniska komponenter och transportutrustning, medan dess viktigaste importvaror är tyger, järn, stål, kemikalier, motorfordon, råolja och flygplan.

De viktigaste faktorerna som påverkar Singapores ekonomi

Den viktigaste faktorn för att bestämma värdet på Singaporedollarn och hälsan i landets ekonomi är värdet på råvaror och naturresurser. Singapore är starkt beroende av import av dessa material för att underlätta sin mellanhandel och därmed sin exportindustri. När priset på råvaror stiger påverkas landets ekonomi. Eftersom landet är starkt beroende av sin exportmarknad för en stor del av sin BNP, spelar det globala värdet och efterfrågan på dess primära exportvaror som kemikalier, tjänster och elektronik en viktig roll när det gäller att bestämma valutans värde.

Valutaparet USD/SGD

USD/SGD är ett valutapar som består av den amerikanska dollarn (USD) och Singaporedollarn (SGD), två av de starkaste och mest stabila valutorna i världen. Det senaste decenniet har präglats av ett produktivt samarbete mellan de två länderna, vilket har skapat en lovande investeringsmöjlighet. Paret erbjuder en inkörsport till Stillahavsmarknaden, men även om det lockar investerare från hela världen är det inte lätt att generera vinster.

Historiskt sett har Singaporedollarn fungerat som en säker tillflyktsort för investerare. Detta beror på Singapores höga räntor och tillväxt, flexibla kontroller och mindre utvecklade arbetsmarknader. Kombinationen av dessa faktorer gör Singapore till ett attraktivt investeringsalternativ.

Singapore har upplevt en betydande ekonomisk tillväxt under de senaste åren. Landet är nu en av de rikaste ekonomierna i Asien och Stillahavsområdet och konkurrerar till och med med de största västländerna, som Storbritannien, Frankrike och USA.

Singapores starka ställning beror delvis på dess geografiska läge. Landet ligger i hjärtat av flera stora internationella sjöfartsleder, vilket ger det en perfekt position för att bli ett av världens största internationella handelsnav. Singapore har en fri marknadsekonomi som är starkt beroende av internationell handel. Detta stora beroende av handel innebär att fluktuationer på valutamarknaderna kan ha en betydande inverkan på värdet av SGD.

Växelkursdiagram för US-dollar/Singaporedollar

Fördelar med USD/SGD-handel

 • Volatilitet - Liksom alla världens större valutapar erbjuder USD/SGD hög volatilitet. Även om det är riskabelt, erbjuder högvolatila par potentialen för stora avkastningar på relativt små investeringar.
 • Volym - Som ett populärt valutapar som erbjuder en enkel väg in på Stillahavsmarknaden, innebär relativt hög handelsvolym att paret erbjuder en stor möjlighet för handlare att göra vinster. I kombination med hög volatilitet kan paret generera ännu större vinster.
 • Tillgång till resurser - Handlare har idag tillgång till en rad verktyg, diagram och analyser. Kort- och långsiktiga prognoser och trender är lättare att förutsäga. Resurser inkluderar realtidsväxelkurser, ljusstake-diagram och årsmedelvärden, historiska data och en serie realtidsnoteringar.
 • Reglering - Även om SGD regleras av Singapores penningpolitik omfattas den av betydligt färre restriktioner än vissa av grannvalutorna, som t.ex. den kinesiska yuanen. Tillsammans med den japanska yenen är SGD en av de mest tillgängliga asiatiska valutorna på dagens valutamarknader.

Risker förknippade med handel med USD/SGD

 • Volatilitet - Som med de flesta valutapar har USD/SGD en historia av volatilitet. Även om detta kan vara en fördel bör handlare vara vaksamma på hur snabbt priserna kan förändras. Prisdiagram, teknisk analys, förutsägelser och prognoser är användbara men inte alltid tillräckliga. Handlare måste därför se till att de håller sig à jour med ekonomiska nyheter och prognoser.
 • Avvecklingsrisk - Avvecklingsrisk uppstår på grund av skillnader i tidszoner. Valutor kan handlas till olika priser vid olika tidpunkter på dagen. AUD och NZD krediteras först, följt av JPY, SGD, europeiska valutor och slutligen USD. Betalningar kan krediteras en part som förklarar sig kreditvärdig, innan den utför sina egna betalningar. För att minimera risken måste handlare inte bara ta hänsyn till marknadsvärdet på sina positioner utan också den potentiella exponeringen för dessa positioner.
 • Hävstångseffekt - Insättningar med låg marginal kan ha hög hävstångseffekt. Som ett resultat kan relativt små prisförändringar resultera i betydande förluster. Om till exempel 10 % av priset har satts in som marginal skulle en prisnedgång på 10 % resultera i en total förlust av marginalen. Sedan finns det mäklaravgifterna. Handlare måste följa strikta riskhanteringsstrategier när de investerar för att minimera förluster och underlätta långsiktig handel.
 • Handelsrobotar - På dagens marknader är konkurrensen stenhård. De avancerade handelsalgoritmernas sofistikering och utbredning kan göra det svårt att skapa en fördel. Handelsrobotar går automatiskt in och ut ur positioner när de är gynnsamma. Handlare måste därför använda realtidsdiagram, trendprognoser och valutainformation för att förbli konkurrenskraftiga.

Influenser på USD/SGD-priset

 • Ekonomisk tillväxt - Styrkan i en ekonomi påverkar i hög grad värdet på dess valuta. Indikatorer på ekonomiskt välstånd kan mätas genom sysselsättningsnivåer, räntor och inflation. En försvagad ekonomi kommer att se höga nivåer av vart och ett av dessa element. Singapore har låg arbetslöshet och en välutbildad arbetskraft jämfört med USA, men dessa faktorer har redan vägts in i räntorna. Handlare bör se till att de håller sig uppdaterade om den ekonomiska utvecklingen i båda länderna.
 • Råvarupriser - Singapore är starkt beroende av importerade råvaror för att stödja sin exportindustri. När råvarupriserna stiger blir Singapores export dyrare och mindre konkurrenskraftig. Exporten utgör en stor del av landets BNP och därför kommer alla förändringar i exportvärdet att påverka valutans styrka som helhet.
 • Politisk stabilitet - Stora politiska händelser som presidentval kan ha en betydande inverkan på USD:s värde gentemot SGD. När värdet på den amerikanska dollarn stiger stärks den mot SGD. När värdet på USD sjunker försvagas den mot SGD.
 • Penningpolitik - Penningpolitiken styrs av MAS och Fed, Singapores respektive USA:s centralbanker. Eventuella förändringar i bankernas penningpolitik kommer att påverka rörelserna på live-diagrammen kraftigt.
 • Spekulation - Valutaspekulation inträffar när handlare tror att ett noterat pris är felaktigt och köper och säljer valutor för att göra en vinst. Om en valuta till exempel är övervärderad säljer handlare sina reserver, vilket kan utlösa ett prisfall. Spekulation kan ha en stor inverkan på priset på en valuta. Om det skedde en massiv försäljning av dollar skulle dollarn falla mot SGD. Det omvända gäller också.

Valutakorrelationer USD/SGD

Ingen valuta rör sig oberoende av någon annan. Valutapar är alla intimt sammankopplade. Det innebär att förändringar i en valuta kan få återverkningar på de andra. En rörelse i euron kommer till exempel att påverka priset på USD, som i sin tur kommer att påverka priset på SGD.

Valutapar är antingen positivt eller negativt korrelerade:

 • Positiv - Detta är fallet när paren rör sig i samma riktning. EUR/USD, GBP/USD och AUD/USD är alla positivt korrelerade. Varje rörelse i USD tenderar att driva varje par i en liknande riktning. SGD är i viss mån korrelerad med CNY, men omfattas av mindre sträng reglering. En förändring i värdet på den kinesiska yuanen tenderar att återspeglas i SGD.
 • Negativ - Detta är fallet när par rör sig i motsatt riktning mot varandra. Paren USD/JPY, USD/CHF och USD/CAD är alla negativt korrelerade. Varje rörelse i USD, som är motpartsvalutan, resulterar i allmänhet i en motsatt rörelse i varje par.

Tillämpning

Handlare kan använda relationerna mellan paren till sin fördel. När de till exempel handlar GBP/USD-paret kan de hålla ett öga på euro/US-dollar, vilket kan ge information om investeringsalternativ. Även om andra faktorer påverkar rörelser, såsom ekonomisk politik och politiska händelser, är det användbart att förstå relationerna mellan valutapar.

Prishistorik för USD/SGD

SGD antogs som Singapores officiella valuta 1967. Till en början handlades den i paritet med malaysiska ringgit, men 1973 knöts den till brittiska pund och därefter till US-dollar under en kort period. Idag är den knuten till en handelsviktad korg av valutor.

Singaporedollarn regleras av Singapores centralbank, Monetary Authority of Singapore (MAS), som grundades 1971. USD/SGD har haft en relativt stabil historia men, som med alla valutapar, påverkas spotköp- och säljkurser kraftigt av politiska och ekonomiska faktorer.

Observera att en översikt över historiska USD/SGD-konverteringar finns tillgänglig hos online-mäklare.

Ett sista ord om USD/SGD-handel

Att handla USD mot SGD kan erbjuda en möjlighet att generera avkastning. Den relativa stabiliteten i paret gör det till ett attraktivt förslag för både nybörjare och mer erfarna handlare. Även om de senaste månadernas och årens globala händelser har gjort det allt svårare att förutsäga framtida trender, ser parets utsikter lovande ut.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Hur noteras USD/SGD?

USD/SGD visar hur många singaporedollar du kan köpa för en amerikansk dollar. Omräkningskursen varierar under dagen. Se vårt live-diagram ovan för en realtidsuppdatering.

Vad är historiken för USD/SGD-växelkurser?

Det finns många online-resurser där handlare kan se prishistorik, inklusive de stora valutamäklarna. Att förstå hur ett valutapar har presterat tidigare kan hjälpa handlare att förutsäga hur det kan komma att prestera i framtiden.

Hur kan jag beräkna konverteringen från USD till SGD?

Det finns en mängd verktyg och resurser tillgängliga online som visar livekurser. De flesta av dem är gratis när du öppnar ett valutahandelskonto.

Vilka faktorer påverkar USD/SGD-växelkursen?

Värdet på USD/SGD påverkas av flera faktorer, men främst av styrkan i respektive ekonomi. Nyhetsmeddelanden, ränteförändringar, BNP-data och politiska händelser kan alla få kurserna att fluktuera.

Vad är säljkursen mellan USD och SGD?

Försäljningskursen eller konverteringskursen är det antal SGD som behövs för att köpa en US-dollar. De flesta stora valutamäklare och valutaväxlare erbjuder konkurrenskraftiga växelkurser.