Meny

Handel med USD/INR | Amerikanska dollar/indiska rupier

USD/INR

Indiens valuta kallas rupie och dess Forex-kod är INR. För närvarande finns det 24 biljoner rupier i omlopp, och det är den 20:e mest omsatta valutan i världen, med cirka 53 miljarder dollar i rupier som omsätts dagligen på valutamarknaden.

Indiens centralbank är ansvarig för att reglera valutan. Den är landets centralbank och ansvarar för att bestämma landets penningpolitik. Bankens guvernör fastställer den kortfristiga räntan (även kallad reporäntan) efter råd från den tekniska rådgivande kommittén för penningpolitik. Räntebeslut meddelas sex gånger om året, med ungefär 60 dagars mellanrum. Det politiska målet för Indiens centralbank är att upprätthålla prisstabilitet samtidigt som man tar hänsyn till hur räntan påverkar tillväxten i ekonomin. Det årliga målet fastställs i enlighet med landets sammanlagda konsumentprisindex.

Den indiska regeringen har ett avtal om en valutareserv på 100 miljarder dollar med medlemmarna i BRICS-gruppen, dvs. Sydafrika, Kina, Brasilien och Ryssland. Medlemsstaterna kan ge varandra finansiellt stöd om någon av dem får problem med likviditeten i dollar. Landet har också undertecknat ett valutaswapavtal på 1,5 miljarder dollar med Sri Lanka för att stödja likviditeten i landet.

En kort historik över den indiska rupien

Det första omnämnandet av en indisk valuta kommer från en text från 600-talet f.Kr. där man hänvisar till mynt som är stämplade med symboler som kallas rupa. På 400-talet f.Kr. nämns också silvermynt med symboler som kallas rupyarupa.

År 1540 utfärdade den islamiske härskaren Sultan Sher Shah Suri ett silvermynt av standardvikt. Den fick namnet Rupiya och användes även under den brittiska ockupationen på 1700-talet.

Det var under 1700-talet som Bengal Bank och Bank of Hindustan bildades och började ge ut papperspengar som kallades rupier. Guldstandarden infördes 1898 och rupien kopplades till det brittiska pundet.

Lagen om papperspengar antogs 1861 och gav regeringen monopol på att ge ut rupier i hela landet. Reserve Bank of India inrättades 1935 som landets centralbank och har sitt huvudkontor i Calcutta. År 1938 fick den ansvaret för att ge ut landets sedlar.

När Indien blev självständigt från Storbritannien 1949 började rupien ges ut på hindi med en bild av Mahatma Gandhi. År 1957 utfärdades också underenheter av valutan, kallade Naya Paisa, där 100 stycken av dem utgjorde en rupee.

Indiens nationella ekonomi

Indien är världens sjätte största ekonomi sett till BNP. Landet har också en av de största befolkningarna i världen, med 1,38 miljarder invånare. Indien har en framväxande öppen marknadsekonomi och regeringen försöker liberalisera sin politik genom att minska kontrollen över utrikeshandel, reglering av industrin och investeringar.

Landets viktigaste industrier är kemikalier, textil, livsmedelsindustri, transportutrustning, stål, cement, olja, gruvdrift, maskiner, läkemedel och programvara. Den indiska ekonomin är diversifierad och bygger på små och storskalig industri och jordbruk. Indiens jordbruksindustri har vuxit med mer än 5 % per år, och omkring 50 % av landets befolkning är sysselsatta inom jordbrukssektorn. Indiens tjänstesektor växer också snabbt, vilket gynnar landets ekonomi. Informationstekniska tjänster växer, liksom programvarubranschen och tjänster för outsourcing av affärsverksamheter. Tjänstesektorn står för närvarande för cirka 60 procent av landets ekonomiska tillväxt.

På senare år har tillväxten dock börjat avta på grund av den globala ekonomiska nedgången och investerarnas osäkerhet om Indiens underskott i bytesbalansen och budgeten. Landet står också inför utmaningar i form av ett överbelastat utbildningssystem, migration från landsbygd till stad och dålig infrastruktur, särskilt ett dåligt elproduktionssystem.

Tillväxtutsikterna är dock positiva tack vare en ung befolkning, höga investeringar och sparande samt ökad integration i den globala ekonomin. Indiens viktigaste handelspartner är Förenade Arabemiraten, USA, Kina, Hongkong, Saudiarabien, Storbritannien, Singapore, Vietnam och Sri Lanka.

Valutaparet USD/INR

Valutaparet USD/INR representerar värdet av den amerikanska dollarn mot den indiska rupien. Forex-paret talar om för näringsidkaren hur många indiska rupier (kursvalutan) som behövs för att köpa en amerikansk dollar (basvalutan).

USD/INR är ett populärt val för handlare som letar efter en säker hamn. USD är den mest omsatta valutan på den internationella valutamarknaden. INR är den 20:e mest omsatta valutan i världen. INR är också i viss mån skyddad från volatilitet genom att Reserve Bank of India (RBI) köper och säljer USD/INR.

Kursdiagram för amerikanska dollar/indiska rupier

Handel med USD/INR

USD/INR-paret håller på att bli ett populärt alternativ bland exotiska par. I takt med att Indiens ekonomi och affärsklimat fortsätter att utvecklas och växa förbättras utsikterna för valutan. Att handla med detta par har blivit en attraktiv investeringsmöjlighet för valutahandlare.

 • Popularitet - USD är den mest handlade valutan på valutamarknaden. Den står för cirka 88 procent av alla transaktioner i utländsk valuta. INR är den 20:e mest omsatta valutan i världen med en daglig handel med INR för cirka 53 miljarder US-dollar.
 • Säkerhet - USD anses vara den mest stabila valutan i världen. Merparten av världens valutahandel sker i US-dollar.
 • Skydd mot volatilitet - När du handlar med USD/INR handlas den indiska rupien på en "managed float". Detta innebär att INR:s spotkurs bestäms av marknaden, men är i viss mån skyddad från volatilitet genom att Reserve Bank of India (RBI) köper och säljer USD/INR.
 • Utbredning - USD är en av de mest populära reservvalutorna. Dess storlek resulterar i ett överflöd av historiska data om parets växelkurser, som kan laddas ner från webbplatser som NSE. Detta gör det också relativt enkelt att spåra paret.

USD/INR:s historia

I dag är den indiska valutan mindre värd än den amerikanska dollarn, men så var inte fallet tidigare. När Indien blev självständigt 1947 var situationen helt annorlunda. 1 INR var då lika med 1 USD.

Det finns många argument för varför 1 USD/INR var mer värdefullt 1947. Men den vanligaste uppfattningen är att det inte fanns något metriskt system. Detta innebär att alla valutor hade samma värde.

Andra tror att Indien före 1947 var en brittisk stat, så INR:s värde var högre eftersom GBP:s värde var högre. Man tror att 1 pund motsvarade 13,37 rupier 1947, och därför måste USD:s värde ha varit 4,16 INR 1947.

Sedan Indiens självständighet 1947 har INR:s värde gentemot US-dollarn sjunkit. Under de senaste tio åren har de amerikanska federala räntorna i stort sett varit stabila på omkring 0,25 %. Detta spelar också en roll för INR:s nuvarande värde gentemot US-dollarn.

Om du tittar på ett diagram över tiden kan du se utvecklingen av värdet på 1 USD mot INR. Om man analyserar förändringarna från 1947 till idag kommer man att märka att växelkursen nästan kontinuerligt har ökat. Detta ger dig en uppfattning om hur INR har utvecklats hittills och var den amerikanska dollarn står idag.

Varför USD är starkare än INR

Dollarn är starkare eftersom den hålls i reserv av de flesta av världens centralbanker. En stor del av de internationella transaktionerna sker också med dollarn. USD:s styrka i förhållande till INR är också kopplad till den amerikanska ekonomins styrka - folk vill behålla US-dollarn eftersom den anses vara säker.

Reserve Bank of India (RBI) köper också ofta amerikanska dollar på marknaden. Detta leder till en ökad likviditet i rupien. Det ökade utbudet av rupier utan motsvarande efterfrågan gör att rupien tappar ytterligare i värde gentemot dollarn.

Det har dock funnits tillfällen då styrkan hos USD/INR har förändrats. Tidigare har ett rekordstort inflöde av dollar genom utländska portföljinflöden och andra sätt ökat efterfrågan på rupier. Detta har lett till att rupien har stigit i förhållande till den amerikanska dollarn.

Den amerikanska ekonomin

USA:s ekonomi är den största i världen. Det är viktigt att förstå hur den amerikanska ekonomin ser ut och vad som påverkar dollarn för att kunna genomföra en effektiv handelsstrategi.

 • Liksom alla andra fiatvalutor beror dollarns värde på USA:s ekonomiska aktivitet och utsikter.
 • Tjänstesektorn är den största bidragsgivaren till den amerikanska ekonomin. Denna sektor omfattar finans, fastigheter, försäkringar, professionella tjänster och företagstjänster samt hälsovård.
 • USA har en relativt öppen ekonomi, vilket kan underlätta flexibla företagsinvesteringar och utländska direktinvesteringar i landet.
 • Dollarn kan påverkas av arbetsmarknadsdata. Det gäller bland annat lönelistor för icke-jordbrukare (NFP), arbetslöshetsnivåer, BNP- och inflationsdata samt räntesatser som fastställts av Fed.
 • USD:s värde på den globala marknaden kan också påverkas av marknadspsykologi och geopolitiska risker som varierar vid olika tidpunkter.

Den indiska ekonomin

Den indiska ekonomin har vuxit snabbt tack vare jordbruks- och tjänstesektorn. Genom att förstå dess drivkrafter kan du fatta välgrundade beslut när du investerar i USD/INR.

 • Indien är världens sjätte största ekonomi. Landet har också en av de största befolkningarna bland nationerna, med över en miljard människor.
 • Den indiska ekonomin är diversifierad och bygger till stor del på industri och jordbruk. Hälften av Indiens arbetskraft är beroende av jordbruket. Under det senaste decenniet har enbart jordbruket vuxit med över 5 procent per år.
 • Tjänster, t.ex. IT, outsourcing och mjukvara, står för omkring 60 % av Indiens ekonomiska tillväxt.
 • Den indiska ekonomin har varit relativt liberal sedan 1990-talet. Detta har bidragit till att öka den ekonomiska tillväxten under de senaste två decennierna.
 • Strikta företagsregler, utbredd korruption och ihållande fattigdom hindrar dock ofta den indiska ekonomin från att växa ytterligare.

Det är värt att notera att den amerikanska centralbankens höga räntor tenderar att avleda investeringar från tillväxtländer som Indien. Detta beror på att investerare söker ökad avkastning i USA.

Mätning av värdet av USD/INR

Värdet på USD/INR kan mätas med US Dollar Index (USDX). USDX består av en rad valutor som är knutna till USA:s viktigaste handelspartner. Dessa inkluderar euron (57,6 % av indexet), den japanska yenen (13,6 %), det brittiska pundet (11,9 %), den kanadensiska dollarn (9,1 %), den svenska kronan (4,2 %) och den schweiziska francen (3,6 %). Indexet ökar när dollarn stärks mot dessa valutor och minskar när den försvagas.

Årsgenomsnitt och diagram varierar, men att följa USDX är ett utmärkt sätt att hålla kontakten med marknadssentimentet.

Läsning av ett USD INR ljusstakdiagram

Det finns många olika typer av levande forexdiagram på handelsplattformar. Ett dags- eller veckodagligt candlestickdiagram är dock ofta det som handlare finner mest användbart när de investerar i paret USD/INR. Historiska prisdiagram finns tillgängliga hos många mäklare och kan ge en överblick över gårdagens pris och framtida valutaprognoser.

Ett candlestickdiagram är ett diagram som används för att analysera rörelser i valutors spotkurs, t.ex. terminer, aktier eller USD/INR-derivat. Det tekniska diagrammet representerar fyra viktiga delar av informationen för en viss tidsram - öppning och stängning samt hög och låg nivå.

Här är fem nyckelelement som hjälper dig att läsa ett levande USD/INR-bilddiagram:

 1. "Vad" (dvs. kursutvecklingen i USD/INR) är viktigare än "varför" (dvs. resultat, nyheter etc.).
 2. All information som finns och är tillgänglig återspeglas i priset.
 3. Säljare och köpare kan påverka marknaderna utifrån förväntningar och känslor, t.ex. rädsla och girighet.
 4. Forex-marknaderna tenderar att fluktuera
 5. Det faktiska priset kanske inte återspeglar det underliggande värdet.

Om du ställer in ett USD/INR ljusstakdiagram över en 30-minutersperiod kommer varje ljus att bildas under 30 minuter. Om candlestickdiagrammet är inställt på en 15-minutersperiod kommer varje ljus att bildas under 15 minuter.

Diagrammen från USD till INR kan täcka 10 eller 20 år eller så kan du få diagram för 5 år. De kan visa dagens toppar och dalar, trender och prognoser för USD till INR för morgondagen och ge direkta kurser via handelsplattformen. Stöd- och motståndsnivåer kan också ritas in.

Forex-mäklare omvandlar också forskningsrapporter till användarvänliga handelsdokument och ger rekommendationer för den aktuella trenden för USD vs. Dagliga och veckovisa prognoser är också vanliga, liksom kvartals- och månadsgenomsnitt, marknadsövervakningslistor och användarvänliga pip-kalkylatorer. För valutakontroll, volatilitetsindex och terminspremier kan du behöva kontakta mäklarens supportteam.

Ett sista ord om handel med USD/INR

Valutaparet USD/INR erbjuder en bra möjlighet för handlare som vill satsa på exotiska par. INR är i viss mån skyddad från volatilitet och USD anses vara den mest stabila valutan på marknaden. Den indiska ekonomins tillväxt under de senaste åren har också bidragit till att göra detta valutapar till en attraktiv investering. Innan du börjar handla på marginalsidan är det viktigt att förstå vad som påverkar växelkursen USD/INR och styrkan i varje ekonomi.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor

Hur handlar man USD/INR-optioner?

Om du förväntar dig att USD/INR-paret kommer att stiga (dollarn ökar i värde) kan du köpa en köpoption på USD/INR-paret. Om du förväntar dig att USD/INR kommer att sjunka (INR apprecierar) kan du köpa en säljoption på USD/INR.

Är den indiska rupien en begränsad valuta?

INR betraktas ofta som en begränsad valuta. Överföringar av pengar i denna valuta är i allmänhet inte tillåtna utanför Indien, även om onlinehandel utomlands fortfarande är möjlig.

Hur beräknas volatiliteten för USD/INR?

Den historiska volatiliteten för USD/INR beräknas genom att titta på värdeförändringen över tiden. Basperioden för en prognos är ofta en dagsförändring, även om du kan använda en vecko- eller månadsförändring. Du kan använda ett USD/INR-diagram för att göra denna förutsägelse. Du måste också bestämma hur många perioder du planerar att investera i valutaparet när du beräknar.

Vad händer om 1 USD = INR?

Om 1 USD = INR kommer Indien, åtminstone på kort sikt, förmodligen att känna sig rikt. Många handlare som fångade trenden skulle förmodligen göra stora vinster. På längre sikt kan dock ekonomin bli lidande eftersom utlänningar inte har råd att investera eller resa i Indien. Importen skulle öka och arbetslösheten också.