Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Dispositionseffekten i beteendebaserad ekonomi

Dispositionseffekten

Dispositionseffekten är en beteendebias som avser handels- och investerares tendens att hålla fast vid förlorande investeringar och sälja vinnande investeringar för tidigt.

Detta beteende motiveras av det känslomässiga obehaget att göra en förlust och den psykologiska glädjen att göra en vinst.

Detta leder till att handlare/investerare tenderar att sälja vinnande investeringar för tidigt och hålla fast vid förlorande investeringar i hopp om att få igen sina förluster.

Detta beteende kan ha en negativ inverkan på handels- och investeringsresultatet, eftersom det kan leda till missade potentiella vinster och onödiga förluster.

En näringsidkare/investerare som till exempel håller fast vid en förlorande aktie för länge kan missa möjligheten att investera i en annan investering (eller göra en annan affär) som går bra.

På samma sätt kan en näringsidkare/investerare som säljer en vinnande aktie för tidigt gå miste om potentiella framtida vinster.

För att övervinna denna bias kan marknadsaktörerna försöka anta en mer systematisk strategi för investeringsbeslut.

Detta kan innefatta att fastställa specifika investeringsmål, skapa en diversifierad portfölj och använda systematiska investeringsstrategier (t.ex. dollar cost averaging).

Med hjälp av dessa strategier kan handlare/investerare försöka frigöra sina känslor från sina investeringsbeslut och fokusera på de grundläggande faktorerna i de företag de investerar i.

Dispositionseffekt kontra perspektivteori

Dispositionseffekten är ett beteendeekonomiskt fenomen där individer tenderar att behålla förlorande investeringar för länge och sälja vinnande investeringar för tidigt.

Detta kan leda till sämre investeringsresultat med tiden, eftersom förlusterna inte minskas tillräckligt snabbt och vinsterna inte kan fortsätta.

Prospektteori är å andra sidan en teori om beslutsfattande som beskriver hur individer gör val när de ställs inför osäkra utfall.

Enligt prospektteorin tenderar människor att vara mer riskaverta när de ställs inför potentiella förluster än när de ställs inför potentiella vinster.

Detta innebär att människor är mer benägna att vidta åtgärder för att undvika en förlust än för att få en vinst av samma storlek.

Både dispositionseffekten och prospektteorin bygger på tanken att människor inte alltid är rationella i sitt beslutsfattande och att kognitiva fördomar kan spela en viktig roll för hur vi gör våra val.

Dispositionseffekten kan ses som ett uttryck för prospektteorin, eftersom investerare tenderar att hålla fast vid förlorande investeringar för att undvika smärtan av att realisera en förlust.

Detta kan dock leda till dåliga investeringsresultat, eftersom de inte minskar sina förluster och inte låter sina vinster ackumuleras.

Dispositionseffekt vs. förlustaversion

Dispositionseffekten kan leda till suboptimala investeringsbeslut, eftersom individer kan missa potentiella vinster genom att sälja vinnande investeringar för tidigt, samtidigt som de förlänger förlusterna genom att behålla förlorande investeringar.

Förlusträdsla å andra sidan är den psykologiska tendensen hos individer att föredra att undvika förluster framför att vinna vinster.

Denna bias kan också leda till suboptimala investeringsbeslut, eftersom individer kan hålla fast vid förlorade investeringar i hopp om att undvika känslan av förlust, snarare än att minska sina förluster och gå vidare till mer lovande investeringar (i förekommande fall).

De kan också ha en alltför defensiv portfölj. Detta kan leda till lägre volatilitet i portföljen, men lägre avkastning.

Dispositionseffekten och förlustaversion kan leda till dåliga handels-/investeringsbeslut och kan vara svåra att övervinna.

Men genom att vara medveten om dessa fördomar och genomföra strategier för att motverka dem, t.ex. genom att fastställa förlusttrösklar, använda optioner för försiktig säkring eller använda en förutbestämd investeringsstrategi, kan investerare arbeta för att mildra de negativa effekterna av dessa fördomar.

Effekter och dynamik vid avsättning

Dispositionseffekten är ett fenomen inom beteendeekonomi som innebär att investerare tenderar att behålla förlorande investeringar för länge och sälja vinnande investeringar för tidigt.

Detta beror på att människor tenderar att känna smärtan av förluster mer än glädjen av vinster, och kan hålla fast vid förlorade investeringar i hopp om att de så småningom kommer att återhämta sig.

Momentum å andra sidan är tendensen att aktier som har gått bra under den senaste tiden kommer att fortsätta att gå bra i framtiden.

Detta fenomen bygger på idén att handlare tenderar att följa trender och investera i aktier som redan har gjort vinster, snarare än att försöka identifiera undervärderade aktier.

Båda dessa effekter kan ha en negativ inverkan på en investerares avkastning, eftersom de kan gå miste om potentiella vinster genom att sälja vinnande investeringar för tidigt eller hålla fast vid förlorande investeringar för länge.

Det är därför viktigt för investerare att vara medvetna om dessa fördomar och försöka motverka dem genom att ha en väldefinierad investeringsstrategi och hålla sig till den.

Omvänd dispositionseffekt

Den omvända dispositionseffekten är ett fenomen där handlare/investerare tenderar att behålla förlorande investeringar längre än de borde, i stället för att sälja dem och minska sina eventuella förluster.

Den omvända dispositionseffekten kan orsakas av ett antal faktorer, bland annat följande:

  • Bristande tilltro till sin förmåga att fatta bra handels-/investeringsbeslut.
  • Idén att det är dåligt att göra en förlust och att det är bättre att behålla eller köpa/ackumulera tillgångar som har sjunkit i pris.
  • En tro på att den förlorade investeringen så småningom kommer att återhämta sig och ge vinst, eller
  • En känsla av att vara knuten till investeringen

Detta beteende kan vara skadligt för en näringsidkares eller investerares portfölj, eftersom det kan leda till missade möjligheter att investera i mer lovande investeringar och till att portföljen presterar sämre.

Det är viktigt för investerare att vara medvetna om den omvända dispositionseffekten och att utveckla strategier för att övervinna den.

Dessutom hävdas ofta att kognitiva fördomar som "sunk cost fallacy" och "loss aversion" kan ligga till grund för den omvända dispositionseffekten.

Investerare tenderar att hålla fast vid förlorade investeringar eftersom de tror att de redan har investerat mycket och att det skulle vara slöseri om de inte fick tillbaka sina pengar. De tenderar också att undvika alla åtgärder som kan leda till en förlust, eftersom det kan skapa känslomässig smärta.

Handelsbias: dispositionseffekt

Vanliga frågor

Vad orsakar dispositionseffekten?

Dispositionseffekten orsakas av en kombination av kognitiva fördomar och känslomässiga faktorer.

Den har sitt ursprung i flera kognitiva fördomar, t.ex. felet med de sjunkna kostnaderna och förlustavvikelsen.

Den sunk cost fallacy är en tendens hos människor att fortsätta att investera i ett förlorande projekt eftersom de redan har investerat en betydande mängd resurser i det och inte vill erkänna att det var ett dåligt beslut.

Förlusträdsla är en tendens hos människor att föredra att undvika förluster snarare än att vinna vinster.

En annan faktor som bidrar till dispositionseffekten är den känslomässiga koppling som investerare kan ha till sina investeringar.

Det är svårt för människor att släppa investeringar som de är känslomässigt knutna till, även om det är uppenbart att saker och ting har förändrats.

Dispositionseffekten kan också påverkas av hur informationen utformas och hur besluten presenteras.

När människor till exempel ställs inför ett val mellan en viss vinst och en potentiell vinst tenderar de att välja den säkra vinsten, även om den potentiella vinsten är större.

Låt oss till exempel säga att en person kan ta en garanterad vinst på 10 dollar. Eller så väljer han en 50/50 chans att vinna. Det förväntade värdet av det senare alternativet är 25 dollar (50 dollar * 0,5), eller 15 dollar mer än det första alternativet.

Dessutom kan investerare påverkas av sociala och psykologiska faktorer som social jämförelse, flockbeteende och status quo bias.

Social jämförelse avser tendensen att utvärdera sina egna prestationer i förhållande till andras.

Med flockbeteende menas att investerare har en tendens att följa andras handlingar i stället för att fatta självständiga beslut.

Status quo-bias avser tendensen att hålla fast vid det nuvarande läget.

Varför är dispositionseffekten viktig?

Dispositionseffekten är ett viktigt begrepp inom beteendeekonomi, eftersom den beskriver en vanlig bias bland investerare som innebär att de är mer benägna att sälja investeringar som har ökat i värde och behålla investeringar som har minskat i värde.

Denna tendens kan leda till dåliga investeringsbeslut och ha en negativ inverkan på investerarens avkastning över tid.

Även om principen "köp lågt, sälj högt" är grunden för hur handel och investeringar fungerar, är det inte utgångspriset som i slutändan spelar roll för värderingen av investeringar.

Att förstå dispositionseffekten kan hjälpa investerare att identifiera och övervinna denna bias i sitt eget beslutsfattande.

Varför är dispositionseffekten ett misstag?

Dispositionseffekten anses vara ett misstag eftersom den kan leda till suboptimala investeringsbeslut.

Genom att hålla fast vid förlorade investeringar bara för att de ligger under det pris till vilket de köpte dem kan handlare/investerare missa möjligheter att investera i mer lovande möjligheter.

På samma sätt kan dispositionseffekten leda till att investerare missar möjligheten att delta i framtida tillväxt.

Kort sagt kan dispositionseffekten leda till att investerare fattar beslut som baseras på känslor snarare än på data, vilket kan ha en negativ inverkan på deras övergripande resultat och ekonomiska välbefinnande.

Att förstå och undvika dispositionseffekten kan hjälpa investerare att fatta mer objektiva beslut som kan leda till bättre handels- och investeringsresultat.

Slutsats - Dispositionseffekten

Dispositionseffekten är ett finansiellt beteendefenomen som innebär att investerare tenderar att behålla förlorande investeringar för länge och sälja vinnande investeringar för snabbt.

Dispositionseffekten tros bero på en kombination av psykologiska faktorer, t.ex. rädsla för att göra förluster och tendensen att vilja låsa in vinster.

Dessutom kan denna effekt förvärras av kognitiva fördomar som t.ex. felet med de sjunkna kostnaderna och bekräftelsefördomar (att söka information för att bekräfta det man redan tror).

Dispositionseffekten kan leda till sämre investeringsresultat. Det är ett relativt vanligt fenomen som många människor tror på, men som de inte alltid känner igen.

Sammantaget ses det som en beteendebias som investerare kan stöta på och som kan påverka deras investeringsbeslut.

Handel på ett gratis demokonto

MT4     MT5   cTrader

CFD-handel bygger på spekulation och innebär en betydande risk för förlust, så det är inte lämpligt för alla investerare (74-89 % av privata investerarkonton förlorar pengar).

Sammanfattning - Teori om beteendefinansiering