Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

Kovarians - tillämpningar inom handel och portföljkonstruktion

Kovarians

Kovarians mäter det riktade förhållandet mellan två variabler. Den används i portföljteori och modern portföljteori.

Kovarians är ett statistiskt mått som beräknar i vilken grad två variabler varierar tillsammans. Det kan vara positivt eller negativt och representeras vanligtvis av en kovariansmatris.

Kovarians används inom finansbranschen för att mäta sambanden mellan tillgångarnas avkastning.

Det kan vara användbart för att konstruera effektiva portföljer, eftersom det talar om vilka tillgångar som sannolikt kommer att röra sig i samma riktning (positiv kovarians) eller i motsatt riktning (negativ kovarians).

Modern portföljteori använder kovarians för att hjälpa investerare att konstruera effektiva, diversifierade portföljer som sannolikt ger bästa möjliga avkastning för en given risknivå.

Förståelse för kovarians

Modern portföljteori använder kovarians för att hjälpa investerare att konstruera effektiva, väldiversifierade portföljer som kan ge hög riskjusterad avkastning.

Genom att förstå hur olika tillgångar rör sig i förhållande till varandra kan investerare skapa portföljer som minimerar riskerna samtidigt som de ger möjlighet till kvalitetsavkastning.

Kovarians är bara ett av de verktyg som handlare och investerare kan använda för att mäta risk och avkastningspotential, men det är ett viktigt verktyg.

Vad är en kovariansmatris?

En kovariansmatris är en tabell som visar kovariansen mellan två eller flera variabler.

Matrisen kan användas för att beräkna variansen i en portfölj samt korrelationen mellan tillgångarna i portföljen.

Kovariansmatrisen kan också användas för att identifiera tillgångar som sannolikt kommer att röra sig i samma riktning (positiv kovarians) eller i motsatt riktning (negativ kovarians).

Denna information kan vara användbar för att konstruera effektiva och balanserade portföljer.

Formeln för kovarians

Kovariansen representeras vanligen av följande formel:

Cov(X,Y) = Σ [(Xi - Xbar)(Yi - Ybar)] / (n-1)

Där:

  • X och Y är de två variablerna
  • Xi och Yi är de individuella värdena för X och Y.
  • Xbar och Ybar är medelvärdena för X och Y.
  • n är antalet observationer.
  • Σ är summeringssymbolen.

Denna formel kan användas för att beräkna kovariansen mellan två variabler, X och Y.

Kovariansmatrisen kan användas för att beräkna variansen i en portfölj samt korrelationen mellan tillgångarna i portföljen.

Vad är skillnaden mellan kovarians och korrelation?

Det är viktigt att notera skillnaden mellan kovarians och korrelation.

Kovarians är ett mått på förhållandet mellan två variabler, medan korrelation är ett mått på styrkan i detta förhållande.

Kovarians kan vara positiv eller negativ, medan korrelation vanligtvis uttrycks som ett positivt eller negativt tal mellan minus-1 (perfekt negativ korrelation) och positiv-1 (perfekt positiv korrelation).

Detta innebär att två variabler till exempel kan ha en hög grad av kovarians men en låg grad av korrelation.

Två tillgångar kan till exempel röra sig i samma riktning (positiv kovarians) men i olika grad (låg korrelation), t.ex. BNP och omsättningen i ett visst företag, eller BNP och aktiekurser.

Kovarians är bara ett av de mått som investerare kan använda för att bedöma risk- och avkastningspotential, men det är ett viktigt mått.

Genom att förstå hur olika tillgångar rör sig i förhållande till varandra kan investerare konstruera portföljer som minskar risken samtidigt som de ger en kvalitativ avkastningspotential.

Kovarians och CAPM

Kovarians är en del av CAPM-modellen (Capital Asset Pricing Model) via beta.

Kovarians är ett statistiskt mått som beräknar i vilken grad två variabler varierar tillsammans.

Kovariansen kan vara positiv eller negativ och representeras vanligtvis av en kovariansmatris.

Kovarians används inom finans, investeringar, handel och ekonomi för att mäta förhållandet mellan tillgångsavkastning.

Den kan vara användbar när det gäller att konstruera effektiva och väldiversifierade portföljer, eftersom den kan hjälpa analytiker att avgöra vilka tillgångar som sannolikt kommer att röra sig i samma riktning (positiv kovarians) eller i olika riktningar (negativ kovarians).

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en modell som beskriver förhållandet mellan risk och förväntad avkastning.

Enligt modellen är den förväntade avkastningen på en tillgång lika med den riskfria avkastningen plus en riskpremie.

Riskpremien bestäms av tillgångens betavärde.

Beta är ett mått på en tillgångs volatilitet i förhållande till marknaden. Kovarians används för att beräkna beta.

Kovarians och portföljrisk

Kovarians är ett statistiskt mått som beräknar i vilken grad två variabler varierar tillsammans.

Kovariansen kan vara positiv eller negativ och representeras vanligtvis av en kovariansmatris.

Positiv kovarians

Positiv varians innebär att variablerna rör sig i samma riktning, som två olika aktier.

Negativ kovarians

En negativ kovarians innebär att variablerna rör sig i motsatt riktning.

Vid vissa tidpunkter i historien har aktier och obligationer haft negativ kovarians, men så är inte alltid fallet.

Kovarians och varians

Portföljrisk är den risk som är förknippad med en portfölj av investeringar.

Det finns olika typer av risker, t.ex. likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk, valutarisk och allmän volatilitet.

Portföljrisken kan mätas genom att beräkna portföljens varians.

Ju högre variansen är, desto högre är risken.

Kovarians används för att beräkna variansen. Kovarians är ett mått på förhållandet mellan två variabler, medan varians är ett mått på variabiliteten hos en enskild variabel.

Kovariansen kan vara positiv eller negativ, medan variansen endast kan vara positiv. Det lägsta värdet som den kan ha är noll.

Kovarians och standardavvikelse

Standardavvikelsen är ett mått på variabiliteten i en datamängd.

Kovariansen används för att beräkna standardavvikelsen.

Kovarians är ett mått på förhållandet mellan två variabler, medan standardavvikelsen är ett mått på variabiliteten hos en enskild variabel.

Kovariansen kan vara positiv eller negativ, medan standardavvikelsen endast kan vara positiv.

Hur man beräknar kovarians

Antag att du har fem kvartals BNP-data som visar hur BNP-tillväxten (x) förhåller sig till ett företags intäktstillväxt (y).

Datamängden ser ut på följande sätt:

  • K1: x = 1, y = 7
  • K2: x = 2,5, y = 8.
  • K3: x = 3,5, y = 10
  • K4: x = 3, y = 8
  • K5: x = 5, y = 12.

Det genomsnittliga x-värdet är lika med 3 och det genomsnittliga y-värdet är lika med 9.

För att beräkna kovariansen måste vi addera produkterna av xi-värdena minus det genomsnittliga x-värdet, multiplicerat med yi-värdena minus de genomsnittliga y-värdena, dividerat med (n-1), enligt följande:

Cov(x,y) = ((1 - 3) x (7 - 9) + (2,5 - 3) x (8 - 9) + (3,5 - 3) x (10-9) + (3 - 3) x (8 - 9) + (5 - 3) x (12 - 9)) / 4 = (4 + 0,5 + 0 + 6) / 4 = 2,75

Eftersom det finns en positiv kovarians i detta fall kan vi dra slutsatsen att tillväxten av företagets varor och tjänster har ett positivt samband med den kvartalsvisa BNP-tillväxten.

CFD-mäklare

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Kovarians - Vanliga frågor

Vad är en kovariansmatris?

En kovariansmatris är en matris som visar kovariansen mellan två eller flera variabler.

Matrisen är symmetrisk, och diagonalposterna representerar varianserna för de enskilda variablerna.

De icke-diagonala posterna anger kovarianserna mellan variablerna.

Vad är ett exempel på kovarians?

Ett exempel på kovarians är två aktier som rör sig i samma riktning.

Om aktie A har ökat med 10 % och aktie B med 5 % är kovariansen mellan dessa två aktier positiv.

Hur beräknar jag kovariansen i Excel?

För att beräkna kovariansen i Excel kan du använda funktionen COVAR.

Den här funktionen beräknar kovariansen mellan två givna uppsättningar värden.

Om du till exempel vill beräkna kovariansen i exemplet ovan skulle du använda följande formel, om du antar att uppgifterna är ordnade i cellerna A1 till A5 och B1 till B5:

=COVAR(A1:A5,B1:B5)

Formeln ger ett värde för kovarians på 2,75.

Vad är kovarians inom statistiken?

Inom statistiken är kovarians ett mått på hur två slumpvariabler rör sig tillsammans.

Kovariansen kan vara positiv, negativ eller noll.

En positiv kovarians innebär att variablerna tenderar att röra sig i samma riktning, medan en negativ kovarians innebär att variablerna tenderar att röra sig i motsatt riktning.

Vad är skillnaden mellan varians och kovarians?

Den viktigaste skillnaden mellan varians och kovarians är att varians är ett mått på variabiliteten hos en enskild variabel, medan kovarians är ett mått på förhållandet mellan två variabler.

Kovarians kan vara positiv eller negativ, medan varians endast kan vara positiv.

En annan viktig skillnad är att korrelation är ett mått på styrkan i förhållandet mellan två variabler, medan kovarians är ett mått på variabiliteten hos två variabler.

Vad är skillnaden mellan kovarians och korrelation?

Den viktigaste skillnaden mellan kovarians och korrelation är att kovarians är ett mått på variabiliteten hos två variabler, medan korrelation är ett mått på styrkan i förhållandet mellan två variabler.

Kovarians kan vara positiv eller negativ, medan korrelation endast kan vara positiv.

Hur kan kovarians tolkas?

Kovarians kan tolkas som ett mått på hur två variabler rör sig tillsammans.

En positiv kovarians innebär att variablerna tenderar att röra sig i samma riktning, medan en negativ kovarians innebär att variablerna tenderar att röra sig i motsatt riktning.

Ett högt kovariansvärde indikerar ett starkt förhållande mellan de två variablerna, medan ett lågt kovariansvärde indikerar ett svagt förhållande mellan de två variablerna.

Vilka är de verkliga tillämpningarna av kovarians?

Kovarians kan användas inom portföljförvaltning för att mäta risken i en portfölj.

Kovarians kan också användas i regressionsanalyser för att fastställa vilka oberoende variabler som är mest förutsägande för den beroende variabeln.

Kovarians kan också användas för att beräkna korrelationen mellan två variabler.

Vilka är begränsningarna för kovarians?

En begränsning av kovarians är att den kan vara svår att tolka.

En annan begränsning är att kovarians inte tar hänsyn till variablernas måttenheter, vilket kan göra det svårt att jämföra två variabler.

Slutligen mäter kovarians endast linjära förhållanden mellan två variabler och tar inte hänsyn till icke-linjära förhållanden.

Vilka är andra mått på variabilitet?

Andra mått på variabilitet är standardavvikelse, intervall, interkvartilområde och varians.

Kan kovarians vara negativ?

Ja, kovarians kan vara positiv eller negativ.

En positiv kovarians innebär att variablerna tenderar att röra sig i samma riktning, medan en negativ kovarians innebär att variablerna tenderar att röra sig i motsatt riktning.

Vad är fördelen med korrelationskoefficienten jämfört med kovarians?

Korrelationskoefficienten är ett standardiserat mått på förhållandet mellan två variabler, vilket innebär att det är lättare att jämföra förhållandet mellan två variabler.

Korrelationskoefficienten är också lättare att tolka än kovarians. Det är till exempel mer intuitivt att tolka vad en korrelationskoefficient på +0,20 (svag positiv korrelation) betyder jämfört med en kovarians på 2.

Vilka är andra mått på samband?

Andra mått på association är Pearsons korrelationskoefficient, Spearmans korrelationskoefficient och Kendalls tau-korrelationskoefficient.

Vad är samvarians i ett stickprov?

Samlingskovarians är ett mått på variabiliteten hos två variabler som beräknas från ett urval av data.

Vad är populationskovarians?

Populationskovarians är ett mått på variabiliteten hos två variabler som beräknas med hjälp av alla data i en population.

Populationskovariansen kan vara positiv eller negativ och används för att uppskatta variansen i populationen.

Vad är skillnaden mellan kovarians i urvalet och kovarians i populationen?

Populationsvariansen är det värde av variansen som beräknas utifrån populationsdata, och provvariansen är den varians som beräknas utifrån provdata.

Hur beräknas kovariansen?

Kovariansen kan beräknas genom att ta produkten av avvikelsen för varje variabel från dess medelvärde och dividera den med antalet observationer.

Slutsats - Kovarians

Kovarians används inom statistiken som ett mått på hur två slumpmässiga variabler rör sig tillsammans.

Kovariansen kan vara positiv, negativ eller noll.

När det gäller tolkningen av kovarians innebär en positiv kovarians att variablerna tenderar att röra sig i samma riktning, medan en negativ kovarians innebär att variablerna tenderar att röra sig i motsatt riktning. En kovarians på noll tyder på ingetdera.

Kovarians används också inom portföljförvaltning för att mäta risken i en portfölj och inom regressionsanalys för att fastställa vilka oberoende variabler som är mest förutsägande för den beroende variabeln.

Kovarians är ett mått på variabilitet, men andra mått på variabilitet är standardavvikelse, intervall, interkvartilområde och varians.

Korrelationskoefficienten är ett standardiserat mått på förhållandet mellan två variabler, vilket innebär att det är lättare att jämföra förhållandet mellan två variabler. Korrelationskoefficienten är också lättare att förstå intuitivt än kovarians, vilket är ett viktigt skäl till dess popularitet.

Andra mått på samband är Pearsons korrelationskoefficient, Spearmans korrelationskoefficient och Kendalls tau-korrelationskoefficient.

Samlingskovarians är ett mått på variabiliteten hos två variabler som beräknas från ett urval av data, medan populationskovarians är ett mått på variabiliteten hos två variabler som beräknas från alla data i en population.