Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

130/30 Fund - lång/kort strategi

130/30 Fund - lång/kort strategi

En 130/30-fond är en investeringsstrategi som innebär att en hedgefond eller en ömsesidig fond har en lång position i 130 % av sin portfölj och en kort position i 30 % av portföljen.

Långa positioner investeras i värdepapper som fonden förväntar sig att öka i värde, medan korta positioner investeras i värdepapper som fonden förväntar sig att minska i värde eller inte värderas lika mycket som den allmänna marknaden (och därmed gynnar fonden i en relativ värdekänsla).

Målet med en 130/30-fond är att öka avkastningen genom att lägga till korta positioner i en traditionell långsiktig portfölj.

Denna strategi är också känd som en long/short-strategi.

Viktiga punkter att komma ihåg - 130/30-fond

  • 130/30-fonden är en typ av lång/kort investeringsstrategi som innebär att man tar både långa och korta positioner i värdepapper, med målet att överträffa ett jämförelseindex eller annat index.
  • En 130/30-portfölj allokerar vanligtvis 130 % av portföljen till långa positioner och 30 % till korta positioner, vilket gör att den kan dra nytta av både stigande och fallande priser.
  • 130/30-strategin är mer aggressiv än traditionell långinvestering, eftersom den innebär att man tar ytterligare risker genom blankning och aktiv portföljförvaltning. Därför är den kanske inte lämplig för alla investerare.
  • Framgången för en 130/30-strategi beror på förmågan att identifiera undervärderade och övervärderade värdepapper samt förmågan att korrekt förutse marknadsrörelser.
  • 130/30-portföljer kan implementeras genom hedgefonder, värdepappersfonder, ETF:er eller enskilda värdepapper som innehas på ett mäklarkonto. Det är viktigt att noga överväga avgifter, regler och investeringsmål för det specifika instrument som används för att genomföra strategin.

Grundläggande principer för 130/30-fonder

En 130/30-fond arbetar genom att ha 130 % av sin portfölj i långa positioner (vilket innebär en motsvarande hävstångseffekt) och en kort position på 30 % av portföljen.

Långa positioner investeras i värdepapper som fonden förväntar sig att värdet kommer att öka. Dessa värdepapper kan vara aktier, obligationer eller andra typer av värdepapper.

Fonden håller i allmänhet dessa värdepapper under en lång tidsperiod i syfte att generera avkastning genom kapitaltillväxt.

Korta positioner, å andra sidan, investeras i värdepapper som fonden förväntar sig kommer att minska i värde eller underprestera marknaden.

För att inleda en kort position lånar fonden värdepappret från en annan investerare och säljer det på marknaden. Om värdet på värdepappret sjunker som förväntat kan fonden köpa tillbaka det till ett lägre pris, återlämna det till låntagaren och ta ut skillnaden i vinst.

Genom att kombinera långa och korta positioner i portföljen strävar en 130/30-fond efter att förbättra avkastningen genom att lägga till vinstpotentialen i korta positioner till den traditionella portföljen med enbart långa positioner. Denna strategi är också känd som en long/short-strategi.

Det bör noteras att 130/30-fonder är mer komplexa och potentiellt mer riskfyllda än traditionella long-only-fonder, eftersom de inbegriper kortförsäljning och hävstångseffekter.

Därför är de kanske inte lämpliga för alla investerare.

Är 130/30-fonder hedgefonder hedgefonder?

130/30-strategier kan användas av hedgefonder, men inte vanligtvis.

Hedgefonder är privata investeringsfonder som använder en mängd olika investeringsstrategier och som i allmänhet endast är tillgängliga för ackrediterade investerare.

Dessa fonder är kända för sin flexibilitet när det gäller vilka typer av investeringar de kan inneha och vilka strategier de kan använda, och de använder ofta hävstångseffekt, blankning och andra avancerade investeringsstrategier och tekniker för att skapa avkastning.

130/30-fonder däremot är ömsesidiga fonder eller börshandlade fonder som är tillgängliga för privata investerare och som regleras av värdepapperslagstiftningen.

Även om 130/30-fonder använder långa och korta marknadspositioner är de i allmänhet inte lika flexibla eller aggressivt förvaltade som hedgefonder, och de är föremål för större tillsyn.

Det är viktigt att notera att det finns andra typer av fonder som liknar 130/30-fonder i det att de använder långa och korta marknadspositioner, t.ex. long/short-fonder eller marknadsneutrala fonder.

Dessa typer av fonder kan vara mer lika hedgefonder när det gäller investeringsstrategier och riskprofil, men de betraktas fortfarande inte som hedgefonder.

Hur gör man en 130/30-portfölj?

En 130/30-portfölj är en typ av investeringsstrategi som innebär att man köper långa positioner i aktier som tros ha en stark värderingspotential, samtidigt som man säljer korta positioner i aktier som tros vara övervärderade eller sannolikt kommer att förlora i värde.

Så här kan du skapa en 130/30-portfölj:

Identifiera de aktier som du vill ha i din portfölj.

För att göra detta måste du göra grundliga undersökningar om olika företag och sektorer för att identifiera potentiella möjligheter till värdeökning.

Detta kan innebära att du tittar på bokslut, analyserar industritrender och tar hänsyn till konkurrenssituationen.

Bestäm hur mycket du vill allokera till varje aktie.

I en 130/30-portfölj allokerar du vanligtvis 130 % av din portfölj till långa positioner och 30 % till korta positioner.

Det innebär att för varje 100 dollar du investerar i portföljen kommer 130 dollar att investeras i långa positioner och 30 dollar i korta positioner.

Köp de avsedda långa positionerna

För att köpa en lång position i en aktie måste du köpa aktier i aktien via ett mäklarkonto.

Short-sälja de avsedda korta positionerna

För att sälja en kort position i en aktie måste du låna aktier i aktien från en annan investerare och sälja dem på marknaden, med avsikt att köpa tillbaka dem vid ett senare tillfälle när priset förhoppningsvis har sjunkit.

Övervaka och ombalansera din portfölj

Eftersom värdet på dina investeringar förändras måste du regelbundet granska och justera din portfölj för att se till att den förblir i linje med dina investeringsmål och din risktolerans.

Det är viktigt att notera att blankning är en mer avancerad investeringsstrategi som medför ytterligare risker, t.ex. möjligheten till obegränsade förluster om aktiekursen stiger i stället för att sjunka.

Därför är det viktigt att grundligt förstå mekaniken och riskerna med blankning innan man implementerar en 130/30-portföljstrategi.

Jämförelse av aktiemäklare

Mäklare
Courtageavgifter AktierInga provisioner för en maximal månadsvolym på 100 000 EUR och sedan 0,20%.
DemokontoJa
Vår åsiktHandel utan provision, men med ett val av värdepapper begränsat till 3289 aktier och 358 ETF.
  XTB
Investering innebär risk för förlust

Är en 130/30-fond ett fordon med relativ eller absolut avkastning?

En 130/30-fond anses i allmänhet vara en fond med relativ avkastning, eftersom den försöker överträffa ett jämförelseindex eller annat jämförelseindex genom att ta både långa och korta positioner i aktier.

Däremot är ett absolut avkastningsinstrument en investering som syftar till att uppnå positiv avkastning oberoende av den totala marknadens utveckling.

Absoluta avkastningsstrategier använder ofta en mängd olika tekniker, som t.ex. säkring, hävstångseffekt och derivat, för att försöka skapa avkastning på både stigande och fallande marknader.

Det finns några viktiga skäl till varför en 130/30-fond kan betraktas som en relativ avkastningsinstrument:

Benchmark-relativ avkastning

Ett av de viktigaste kännetecknen för en 130/30-fond är att den strävar efter att överträffa ett jämförelseindex eller annat riktmärke.

Detta fokus på relativ avkastning innebär att fonden inte nödvändigtvis försöker uppnå en specifik nivå av absolut avkastning, utan snarare försöker överträffa en specifik referenspunkt.

Långa och korta positioner

En 130/30-fond tar både långa och korta positioner i aktier, vilket gör att den potentiellt kan dra nytta av både stigande och fallande priser.

Det primära målet för dessa positioner är dock att överträffa referensvärdet (det traditionella målet för en hedgefond), snarare än att generera en specifik nivå av absolut avkastning (standardmålet för en värdepappersfond).

Avvägning mellan risk och avkastning

Liksom de flesta investeringsstrategier innebär en 130/30-fond en avvägning mellan risk och avkastning.

Även om fonden kan syfta till att generera attraktiv avkastning, medför den också ytterligare risker som är förknippade med blankning och aktiv portföljförvaltning.

Dessa risker anses i allmänhet vara acceptabla i strävan efter att överträffa jämförelseindexet, men kanske inte överensstämmer med risktoleransen för en absolut avkastningsstrategi.

På det hela taget kan en 130/30-fond generera positiv absolut avkastning i vissa marknadsmiljöer, men dess primära fokus ligger på att generera avkastning som överträffar ett jämförelseindex eller annat riktmärke.

Som sådan betraktas den i allmänhet som ett instrument med relativ avkastning.

Warren Buffett om investeringsstrategin för LONG-SHORT hedgefonder

130/30 vs. 120/20 vs. 150/50

130/30, 120/20 och 150/50 är alla varianter av en typ av investeringsstrategi som kallas lång/kort portfölj.

I alla dessa typer av portföljer intar en näringsidkare eller investerare, som vi har tagit upp, både långa positioner (satsar på att ett värdepapper ökar i värde) och korta positioner (satsar på att ett värdepapper sjunker eller att det presterar sämre än ett referensindex).

Siffrorna i notationen avser den procentandel av portföljen som är investerad i långa positioner respektive korta positioner.

Av dessa tre varianter är 130/30 den mest populära och är också en slags paraplyterm för portföljer med 100 % lång nettoexponering men med långa/korta lutningar på dem.

Det finns några skäl till varför 130/30 kan vara mer populärt än 120/20 eller 150/50:

Balans mellan risk och avkastning

130/30 är en viss balans mellan att ta på sig ytterligare risk genom blankning och att begränsa risken genom en mer balanserad portföljallokering.

Genom att allokera 130 % till långa positioner och 30 % till korta positioner ger en 130/30-portfölj möjlighet till högre avkastning samtidigt som den behåller en relativt konservativ övergripande riskprofil.

Benchmark-relativa resultat

130/30-portföljer är ofta utformade för att överträffa ett jämförelseindex eller annat riktmärke, och 130/30-allokeringen kan ge en lämplig nivå av tilt för att uppnå detta.

Som jämförelse kan en 120/20- eller 150/50-portfölj vara mer konservativa eller aggressiva allokeringar.

Marknadsförhållanden

130/30:s popularitet kan också påverkas av marknadsförhållandena.

När det finns fler möjligheter till blankning eller relativt värde (t.ex. när en eller flera sektorer befinner sig i bubblor), men näringsidkaren/investeraren fortfarande har mandat att hålla en 100 % lång nettoexponering, kan han eller hon välja att ha en fördelning som ligger närmare en 150/50-allokering (eller längre) för att dra nytta av detta.

När blankning kan ge portföljen mindre värde kan en 120/20-allokering vara mer meningsfull.

Marginalrestriktioner

Ytterligare en anledning till varför 130/30 kan vara mer populärt än 150/50 är på grund av marginalrestriktioner som införs av mäklarfirmor.

För att kunna sälja kort måste en investerare låna aktierna som ska säljas från en annan investerare, och långivaren kräver vanligtvis att låntagaren ställer säkerhet i form av kontanter eller värdepapper.

Denna säkerhet kallas marginal.

Mäklarfirmor har vanligtvis regler som begränsar hur mycket marginal en investerare kan använda, liksom hur stor risk som kan tas genom att använda marginal.

En 130/30-portfölj, med sin balans av 130 % långa positioner och 30 % korta positioner, kan vara mer attraktiv för investerare eftersom den tillåter användning av marginal utan att kräva en stor mängd säkerhet eller överskrida de riskgränser som mäklarföretaget har infört.

Som jämförelse kan en 150/50-portfölj kräva en större mängd marginal, vilket kan göra det svårare för investerare att genomföra dessa strategier på grund av marginalrestriktioner.

Som sådan kan 130/30-allokeringen vara mer populär delvis därför att den tillåter användning av marginalsäkerheter utan att stöta sig med dessa restriktioner.

På det hela taget kommer valet av en 130/30-, 120/20- eller 150/50-allokering att bero på investerarens risktolerans och investeringsmål, samt på marknadsförhållandena och det riktmärke som portföljen mäts mot.

130/30-fonder jämfört med marknadsneutrala långkortfonder

130/30-fonder och marknadsneutrala long-short-fonder är båda typer av long/short-investeringsstrategier som innebär att man tar både långa och korta positioner i värdepapper.

Dessa två typer av fonder skiljer sig dock åt i sin övergripande strategi för nettoallokering, och därför konkurrerar de inte nödvändigtvis med varandra.

Här är några viktiga skillnader mellan 130/30-fonder och marknadsneutrala long-short-fonder:

Portföljkonstruktion

130/30-fonder allokerar vanligtvis 130 % av portföljen till långa positioner och 30 % till korta positioner, med målet att överträffa ett jämförelseindex eller annat riktmärke.

Marknadsneutrala long-short-fonder syftar däremot till att generera avkastning som är okorrelerad med den totala marknaden.

Därför försöker de vanligtvis upprätthålla en ungefär lika stor balans mellan långa och korta positioner för att minimera marknadsrisken.

Risk- och avkastningsprofil

130/30-fonder anses i allmänhet vara mer aggressiva än marknadsneutrala long-short-fonder, eftersom de strävar efter att generera högre avkastning genom att ta på sig ytterligare risk genom sin högre nettomarknadsexponering, eller beta.

Marknadsneutrala long-short-fonder är å andra sidan i allmänhet mer konservativa. De strävar efter att minimera marknadsrisken och generera avkastning som är oberoende av marknadsrörelser. De är i allmänhet instrument för att skapa alfa.

Benchmark-relativa resultat

Till följd av deras olika portföljkonstruktion och risk- och avkastningsprofiler kan 130/30-fonder och marknadsneutrala long-short-fonder jämföras med olika referenspunkter.

130/30-fonder kan jämföras med ett marknadsindex eller ett annat riktmärke, medan marknadsneutrala long-short-fonder kan jämföras med ett riskfritt riktmärke, t.ex. kontanter eller statsskuldväxlar.

På det hela taget är 130/30-fonder och marknadsneutrala long-short-fonder båda långa/kortsiktiga investeringsstrategier, men de skiljer sig åt i portföljkonstruktion, risk/avkastningsprofil och benchmark-relativa resultat, och som sådana konkurrerar de inte nödvändigtvis med varandra.

Vanliga frågor - 130/30-fonden

Varför är blankning viktigt för 130/30-fondens strategi?

Kortförsäljning är en viktig del av 130/30-fondens investeringsstrategi eftersom den gör det möjligt för portföljen att potentiellt dra nytta av nedgångar i priset på vissa värdepapper.

I en 130/30-portfölj är 30 % av portföljen allokerad till korta positioner, vilket innebär att portföljen satsar på nedgången för ett specifikt värdepapper eller en grupp av värdepapper.

Det finns några viktiga skäl till varför blankning kan vara viktigt för 130/30-strategin:

  1. Möjlighet till högre avkastning: Genom att ta både långa och korta positioner på marknaden kan en 130/30-portfölj eventuellt generera högre avkastning än en portfölj med enbart långa positioner. Detta beror på att de korta positionerna kan kompensera en del av förlusterna från de långa positionerna, vilket potentiellt kan leda till en mer stabil eller till och med positiv totalavkastning.
  2. Diversifiering: Kortförsäljning kan också bidra till att diversifiera risken i en 130/30-portfölj genom att portföljen potentiellt kan dra nytta av nedgångar i priset på vissa värdepapper. Detta kan vara särskilt användbart på en marknad där vissa sektorer eller enskilda värdepapper kan vara övervärderade eller utsatta för volatilitet.
  3. Marknadstiming: Kortförsäljning kan också användas som ett verktyg för marknadstiming, vilket gör att en 130/30-portfölj potentiellt kan dra nytta av kortsiktiga nedgångar på marknaden eller i specifika värdepapper. Detta kan vara särskilt användbart på en marknad där det är svårt att identifiera långsiktiga möjligheter till värdestegring.

Kort sagt är kortförsäljning en viktig del av 130/30-strategin eftersom den gör det möjligt för portföljen att potentiellt dra nytta av nedgångar i priset på vissa värdepapper, diversifiera risken och potentiellt dra nytta av marknadstiming.

Är 130/30-fonder hedgefonder eller ömsesidiga fonder och ETF:er?

Både hedgefonder och ömsesidiga fonder/ETF:er kan struktureras som 130/30-portföljer.

En 130/30-portfölj är en typ av lång/kort investeringsstrategi som innebär att man tar både långa och korta positioner i värdepapper, med målet att överträffa ett jämförelseindex eller annat riktmärke.

Hedgefonder är privat erbjudna investeringsinstrument som vanligtvis är mer flexibla och mindre reglerade än värdepappersfonder/ETF:er.

Hedgefonder kan använda en mängd olika investeringsstrategier, inklusive långa/korta strategier som 130/30, och de kan också använda sig av hävstångseffekter och derivat för att uppnå sina investeringsmål.

Ömsesidiga fonder och ETF:er är å andra sidan offentligt erbjudna investeringsinstrument som måste offentliggöra sina innehav och som är föremål för strängare reglering än hedgefonder.

Ömsesidiga fonder och ETF:er kan också använda sig av lång/kort-strategier, inklusive 130/30, men de kan vara mer begränsade i sin användning av hävstångseffekter och derivat.

Så både hedgefonder och värdepappersfonder/ETF:er kan struktureras som 130/30-portföljer, men de skiljer sig åt i fråga om reglering, flexibilitet och vilka typer av strategier de kan använda.

Slutsats - 130/30-fonden

130/30-fonder och marknadsneutrala long-short-fonder är båda long/short-investeringsstrategier.

De skiljer sig dock åt när det gäller portföljkonstruktion, risk- och avkastningsprofiler och benchmark-relativa resultat.

Därför konkurrerar dessa två strategier inte nödvändigtvis med varandra.

Kortförsäljning är en viktig del av 130/30-strategin eftersom den gör det möjligt för portföljen att potentiellt dra nytta av nedgångar i priset på vissa värdepapper, diversifiera risken och potentiellt dra nytta av marknadstiming.

Slutligen, medan vissa 130/30-fonder kan vara strukturerade som hedgefonder eller ömsesidiga fonder och ETF:er, kan andra vara strukturerade som privata investeringar som endast är tillgängliga för kvalificerade investerare.