Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

Intervjufrågor om private equity + Paper LBO

Intervjufrågor om private equity

Private equity är ett dynamiskt och utmanande område med spännande karriärmöjligheter. För att lyckas i en intervju om private equity måste kandidaterna visa att de har en grundlig kunskap om branschen, inklusive dess nyckelaktörer, trender och investeringsstrategier.

De måste också visa att de har ett finansiellt skarpsinne, färdigheter i att göra affärer och en förmåga att anpassa sig till affärsmiljön.

I den här artikeln kommer vi att ge dig svar på de vanligaste frågorna som ställs i intervjuer om private equity, så att du är helt förberedd för att lyckas i din nästa intervju.

Vi kommer att ta upp ämnen som de olika typerna av riskkapitalbolag, investeringsprocessen för riskkapitalbolag, hur man analyserar potentiella investeringar och hur man navigerar i due diligence-processen.

Vi kommer också att ge exempel på Paper LBOs, en typ av intervjufråga som ofta ställs för analytikerpraktik och heltidsanställningar som private equity-analytiker.

Sammanfattning

Intervjufrågor (och svar) om praktik för analytiker inom private equity

Vad är det som intresserar dig i Private Equity och varför söker du den här praktikplatsen?

Jag är intresserad av private equity eftersom det ger möjlighet att skapa värde genom att omvandla företag, och praktikplatsen kommer att ge mig möjlighet att lära mig mer om att hitta, analysera och genomföra affärer.

Kan du kortfattat förklara investeringsprocessen för private equity?

Investeringsprocessen för private equity består av följande:

 • Undersökning av möjligheter.
 • preliminär analys
 • Due diligence
 • genomförande av affärer, och
 • portföljförvaltning...
 • ...övervakning av exitstrategier

Vad är skillnaden mellan private equity och riskkapital?

Private equity investerar i allmänhet i mogna och etablerade företag, medan riskkapital fokuserar på nystartade företag i ett tidigt skede med hög tillväxtpotential.

Hur utvärderar du en potentiell investeringsmöjlighet?

Att utvärdera en investeringsmöjlighet innebär att :

 • Undersökning av faktorer som t.ex. sektorns attraktionskraft.
 • Konkurrensfördelar.
 • Finansiell prestanda.
 • ledningsgrupp
 • tillväxtpotential.

Vad är EBITDA och varför är det viktigt inom private equity?

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) är ett mått på rörelseresultatet som utesluter icke-kontanta kostnader och finansieringskostnader, vilket gör det viktigt för att jämföra och utvärdera företag.

Hur beräknas företagsvärdet?

Företagsvärdet beräknas som marknadskapitalisering plus total skuldsättning minus likvida medel.

Vad är ett leveraged buyout (LBO)?

Ett leveraged buyout är ett förvärv av ett företag med hjälp av betydande lån, där det förvärvade företagets tillgångar och kassaflöden används för att säkra och återbetala skulden.

Kan du förklara begreppet kapitalstruktur?

Kapitalstruktur är kombinationen av skuld- och kapitalfinansiering av ett företag, vilket bestämmer dess risk- och avkastningsprofil.

Vilken roll spelar due diligence inom private equity?

Due diligence är en process där man undersöker och utvärderar de finansiella, operativa och juridiska aspekterna av ett målföretag för att identifiera risker och fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Hur skapar ett private equity-företag värde i sina portföljföretag?

Ett private equity-företag skapar värde genom att:

 • operativa förbättringar
 • Finansiell teknik.
 • strategisk inriktning, och
 • tillgång till resurser och nätverk.

Vilka är de vanligaste exitstrategierna för private equity-investeringar?

De vanligaste exitstrategierna är följande:

 • Börsintroduktioner (IPO).
 • Försäljning av aktier.
 • sekundära uppköp, och
 • rekapitaliseringar

Vad är ett term sheet och vad innehåller det vanligtvis?

Ett term sheet är ett icke-bindande dokument som beskriver de viktigaste villkoren för en föreslagen investering, inklusive värdering, ägarstruktur, styrning och exitbestämmelser.

Vad är en likvidationspreferens och varför är den viktig inom private equity?

Likvidationspreferens är en term som anger i vilken ordning intäkterna fördelas mellan investerarna i händelse av ett företags likvidation eller exit.

Det garanterar att vissa investerare får avkastning på sitt kapital före andra.

Vilken roll spelar en limited partner (LP) och en general partner (GP) i en private equity-fond?

Limited Partners är de investerare som bidrar med kapital till en private equity-fond.

General partnern ansvarar för förvaltningen av fonden, fattar investeringsbeslut och skapar värde i portföljbolagen.

Kan du berätta om en nyligen genomförd private equity-affär som fångat din uppmärksamhet och varför?

[Ge en kort översikt över en nyligen genomförd private equity-affär, beskriv de inblandade parterna, villkoren för affären och varför affären var anmärkningsvärd eller intressant. Var noga med att undersöka och välja en affär som är relevant för datumet för intervjun. Det är bättre att känna till en riktigt bra än några få lite grann].

Intervjuns avsnitt om LBO på papper

En "Paper LBO" är en förenklad analysövning av ett leveraged buyout (LBO) som kandidaterna kan bli ombedda att genomföra under en intervju med ett private equity-företag.

Den testar din förmåga att snabbt utvärdera en investeringsmöjlighet med hjälp av grundläggande LBO-begrepp och utföra enkla beräkningar utan en finansiell modell eller dator.

Här är ett exempel på ett LBO-scenario på papper:

Exempel 1

Scenario: Du överväger att förvärva XYZ Company, en stor tillverkare av widgets.

Du har fått följande information:

 • Köpeskilling: 500 miljoner dollar (med 100 % finansiering av eget kapital).
 • EBITDA: 100 miljoner dollar
 • Skulder: inga
 • Avskrivningar och amorteringar: 20 miljoner dollar.
 • Investeringsutgifter: 30 miljoner dollar.
 • Ökning av nettorörelsekapitalet: 10 miljoner dollar per år.
 • Skattesats: 25 %.
 • Exitmultipel: 8x EBITDA
 • Investeringshorisont: 5 år

Beräkna investeringens internränta om EBITDA inte ändras och om ingen ytterligare skuld uppstår.

Lösning

Steg 1: Beräkning av den initiala investeringen Den initiala investeringen är inköpspriset på 500 miljoner dollar, eftersom den finansieras till 100 % med eget kapital.

Steg 2: Beräkning av det årliga fria kassaflödet (FCF) FCF = EBITDA + D&A - CapEx - Skatter - ΔNWC

Skatt = (EBITDA - D&A) * skattesats

Skatt = (100 miljoner dollar - 20 miljoner dollar) * 25 % = 20 miljoner dollar

 • FCF = 100 miljoner dollar + 20 miljoner dollar - 30 miljoner dollar - 20 miljoner dollar - 10 miljoner dollar = 60 miljoner dollar

Steg 3: Beräkna exitvärdet Exitvärde = Multipel av exit EBITDA * EBITDA Exitvärde = 8 * 100 miljoner dollar = 800 miljoner dollar

Steg 4: Beräkna den totala vinsten Total vinsten = utgångsvärde + kumulativ FCF Total vinsten = 800 miljoner dollar + (60 miljoner dollar * 5) = 1 100 miljoner dollar

Steg 5: Beräkna avkastningen: (Totalintäkter / köpeskilling) ^ (1/antal år) - 1 = (1 100 miljoner dollar / 500 miljoner dollar)^(1/5) - 1 = 17,1 %.

Om riskkapitalbolaget siktar på en avkastning på 20 procent bör du inte rekommendera affären.

Tänk på att du under en intervju kan bli ombedd att göra dessa beräkningar snabbare och utan hjälp av en miniräknare.

Därför är det bra att veta att en 2x avkastning efter 5 år är cirka 15 % och en 3x avkastning efter 5 år är cirka 25 %.

Exempel 2

Scenario: Du överväger att förvärva ABC Company, en ledande tillverkare av högteknologiska prylar. Du har fått följande information:

 • Köpeskilling: 750 miljoner dollar (med 100 % finansiering av eget kapital).
 • EBITDA: 150 miljoner dollar
 • Skulder: inga
 • Avskrivningar och amorteringar: 25 miljoner dollar.
 • Investeringsutgifter: 40 miljoner dollar.
 • Ökning av nettorörelsekapitalet: 15 miljoner dollar per år.
 • Skattesats: 30 %.
 • Exit-multipel: 7x EBITDA
 • Investeringshorisont: 4 år

Beräkna investeringens internränta, förutsatt att EBITDA inte förändras och att ingen ytterligare skuld uppstår.

Lösning

Steg 1: Beräkning av den initiala investeringen Den initiala investeringen är inköpspriset på 750 miljoner dollar, eftersom den finansieras till 100 % med eget kapital.

Steg 2: Beräkning av det årliga fria kassaflödet (FCF) FCF = EBITDA + D&A - CapEx - Skatter - ΔNWC

Skatt = (EBITDA - D&A) * skattesats

Skatt = (150 miljoner dollar - 25 miljoner dollar) * 30 % = 37,5 miljoner dollar.

 • FCF = 150 miljoner dollar + 25 miljoner dollar - 40 miljoner dollar - 37,5 miljoner dollar - 15 miljoner dollar = 82,5 miljoner dollar

Steg 3: Beräkna exitvärdet Exitvärde = Exit EBITDA-multipel * EBITDA Exitvärde = 7 * 150 miljoner dollar = 1 050 miljoner dollar

Steg 4: Beräkna den totala vinsten Total vinsten = utgångsvärde + kumulativt FCF Total vinsten = 1 050 miljoner dollar + (82,5 miljoner dollar * 4) = 1 380 miljoner dollar

Steg 5: Beräkna avkastningen: (1 380 dollar/750 dollar)^(1/4) - 1 = 16,5 %.

Om företaget siktar på en IRR på 15 % per år skulle du rekommendera att göra denna investering.

Frågor (och svar) för intervjun med en heltidsanställd private equity-analytiker

Hur går du till väga när du analyserar ett företags bokslut?

Jag skulle börja med att titta på resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen för att bedöma företagets lönsamhet, finansiella ställning och likviditet.

Jag skulle också beräkna viktiga finansiella nyckeltal och jämföra dem med referensvärden för branschen för att förstå hur företaget presterar i förhållande till sina jämnåriga konkurrenter.

Kan du förklara begreppet fördelning av köpeskillingen vid ett förvärv?

Fördelning av köpeskillingen är processen att fördela den köpeskilling som betalats i ett förvärv till tillgångarna och skulderna i den förvärvade verksamheten baserat på deras verkliga marknadsvärde.

Denna process fastställer goodwill och andra immateriella tillgångar som uppstår i samband med förvärvet.

Vad är rollen för en analytiker inom private equity?

Private Equity-analytikern ansvarar för följande:

 • Identifiera och analysera potentiella investeringsmöjligheter.
 • genomföra due diligence
 • Utveckla finansiella modeller.
 • övervaka portföljbolagen, och
 • stödja genomförandet av affärer och exitprocesser.

Hur värderar man ett företag med hjälp av en DCF-analys (Discounted Cash Flow)?

I en DCF-analys uppskattar du företagets framtida fria kassaflöden och diskonterar dem med hjälp av en lämplig diskonteringsränta som återspeglar företagets riskprofil.

Summan av dessa diskonterade kassaflöden är företagets uppskattade värde.

Vad är skillnaden mellan en strategisk köpare och en finansiell köpare vid ett förvärv?

En strategisk köpare är ett företag som förvärvar ett annat företag för att skapa synergieffekter, utöka sin marknadsnärvaro eller förvärva ny teknik, medan en finansiell köpare, t.ex. ett riskkapitalbolag, i första hand är inriktad på att generera avkastning på investeringen genom finansiell teknik och operativa förbättringar.

Kan du förklara skillnaden mellan kostnaden för skulder och kostnaden för eget kapital?

Skuldkostnaden är den effektiva ränta som ett företag betalar för sina lånade medel, medan kostnaden för eget kapital är den avkastning som aktieinvesterare kräver för att kompensera för den risk som är förknippad med att inneha aktier i företaget.

Vad är den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) och varför är den viktig?

WACC är den genomsnittliga ränta som ett företag förväntar sig att betala för att finansiera sina tillgångar, viktat med andelen skulder och eget kapital i dess kapitalstruktur.

Den är viktig eftersom den används som diskonteringsränta i värderingsmodeller som DCF-analys.

Hur bedömer man ett företags kreditvärdighet?

Kreditvärdigheten kan bedömas genom att granska ett företags bokslut, finansiella nyckeltal, kreditbetyg, industritrender och ledningens kvalitet för att fastställa dess förmåga att uppfylla sina skuldförpliktelser.

Vad är en kapitaliseringstabell och varför är den viktig för private equity?

En kapitaliseringstabell är ett kalkylblad som visar ett företags ägarstruktur, inklusive procentuellt ägande, aktievärde och utspädning för varje aktieägare.

Den är viktig inom private equity eftersom den gör det möjligt att spåra effekten av investeringar, exits och andra transaktioner på ägarstrukturen.

Hur bygger man en LBO-modell?

För att bygga en LBO-modell börjar du med att göra antaganden om köpeskillingen, finansieringsstrukturen och exitvärdet.

Därefter projicerar du målföretagets finansiella resultat, beräknar skuldåterbetalningsplanen och fastställer avkastningen på eget kapital för det privata kapitalbolaget och dess investerare.

Vad är mezzaninfinansiering och när används den i private equity-affärer?

Mezzaninfinansiering är en hybridform av skuld- och aktiefinansiering, vanligtvis i form av efterställd skuld eller preferensaktier. Den används i private equity-affärer för att överbrygga klyftan mellan prioriterad skuld och eget kapital och tillhandahålla ytterligare kapital med högre risk- och avkastningsprofiler.

Vilka faktorer tar du hänsyn till när du väljer jämförbara företag för värdering?

Faktorer som ska beaktas när man väljer jämförbara företag är bransch, storlek, tillväxttakt, lönsamhet, marknadsposition och affärsmodell.

Kan du förklara begreppet management buy-out (MBO)?

En MBO är en transaktion där ett företags ledningsgrupp förvärvar äganderätten till företaget från dess nuvarande ägare, ofta med hjälp av ett private equity-företag eller en annan finansiell sponsor.

Hur beräknas multiplikatorn för en investering i private equity?

Cash-on-cash-multipelet beräknas som de totala kontantutdelningarna som erhålls från en investering dividerat med det ursprungliga investerade kapitalet.

Vad är skillnaden mellan en earn-out och en holdback vid ett förvärv?

En earn-out är en villkorad betalning baserad på målföretagets framtida resultat, medan en holdback är en del av köpeskillingen som behålls av köparen för att täcka eventuella skulder, ersättningar eller andra skyldigheter efter avslutandet.

Hur bestämmer man en lämplig exitmultipel för en private equity-investering?

En lämplig exitmultipel kan fastställas genom att analysera historiska handelsmultiplar för jämförbara företag, beakta industritrender och tillväxtutsikter och ta hänsyn till målföretagets specifika egenskaper.

Vad är skillnaden mellan prioriterade och efterställda skulder?

Senior skuld har företräde framför andra skulder i händelse av likvidation eller konkurs och har i allmänhet en lägre ränta på grund av sin lägre riskprofil.

Efterställda skulder är lägre än prioriterade skulder när det gäller återbetalningsprioritet och har en högre ränta på grund av sin högre riskprofil.

Kan du förklara begreppet clawback-klausul i en private equity-fond?

En clawback-klausul är en avtalsklausul som ålägger general partnern i en private equity-fond att återlämna en del av sin andel till kommanditdelägarna om fondens totala resultat sjunker under ett visst tröskelvärde eller om de första lönsamma investeringarna följs av förluster.

Vad är en roll-up-strategi inom private equity?

En roll-up-strategi innebär att man förvärvar flera små företag inom en viss sektor, konsoliderar dem för att skapa en större, effektivare och mer konkurrenskraftig enhet och i slutändan uppnår operativa synergier och stordriftsfördelar.

Vad är skillnaden mellan ett plattformsföretag och ett förvärv som är ett tilläggsförvärv?

Ett plattformsföretag är en inledande investering i en specifik industri eller sektor som tjänar som grund för framtida förvärv, medan ett bulförvärv är en ytterligare investering som görs för att komplettera eller förbättra plattformsföretagets kapacitet, marknadsnärvaro eller produktutbud.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda hävstångseffekt i en LBO?

Fördelarna med att använda sig av hävstångseffekter är den ökade potentiella avkastningen på eget kapital, minskningen av det erforderliga egna kapitalet och de skattemässiga fördelarna med att dra av räntekostnader.

Nackdelarna är ökad risk för betalningsinställelse, ökade räntekostnader och eventuella begränsningar som följer av skuldvillkor.

Kan du förklara begreppet rekapitalisering inom private equity?

En rekapitalisering är en finansiell omstrukturering av ett företags kapitalstruktur, som ofta innebär att nya skulder emitteras för att ersätta befintliga skulder, betala en särskild utdelning till aktieägarna eller finansiera ett förvärv eller ett tillväxtinitiativ.

Vilka nyckeltal skulle du följa upp för ett portföljbolag inom sektorn [specifik bransch]?

[Ge exempel på relevanta KPI:er för den specifika bransch som nämns, t.ex. intäktstillväxt, bruttomarginal, kundanskaffningskostnad, churn rate eller genomsnittlig intäkt per användare.

De relevanta indikatorerna beror verkligen på företagssektorn. Exempelvis är EBITDA inte relevant för banker eftersom det inte återspeglar de unika egenskaperna hos deras affärsmodell, såsom betydelsen av ränteintäkter och räntekostnader.

EBITDA-multiplar kan också förändras avsevärt för företag med hög tillväxt, t.ex. de som vanligen återfinns i private equity-bolag som är verksamma inom growth equity-området].

Hur beräknas ett företags eget kapitalvärde utifrån dess företagsvärde?

För att beräkna värdet på eget kapital subtraheras företagets nettoskuld (total skuld minus likvida medel) från företagets företagsvärde.

Vilka är de utmaningar som private equity-företag står inför i den nuvarande marknadsmiljön?

De utmaningar som private equity-företag står inför är följande:

 • Höga värderingar.
 • Ökad konkurrens om affärer.
 • Förändringar i lagstiftningen.
 • geopolitiska risker.
 • Tekniska störningars inverkan på traditionella branscher.

Intervjufrågor (och svar) om Private Equity Partner

Hur hanterar du relationerna med ledningsgrupperna i portföljbolagen för att driva på värdeskapandet?

Att bygga starka relationer med ledningsgrupper innebär följande:

 • bygga upp förtroende
 • ge strategisk inriktning och stöd
 • Tillhandahålla resurser och expertis.
 • att ställa tydliga förväntningar, och
 • upprätthålla öppna kommunikationskanaler.

Kan du berätta om en affär som du har arbetat med och beskriva din roll och de viktigaste aspekterna av affären?

[Beskriv kortfattat en transaktion som du har arbetat med, med angivande av din roll, transaktionens struktur, de viktigaste utmaningarna och resultaten.

Med den erfarenhet och den mängd tid och arbete som du har lagt ner på det bör detta inte vara något problem].

Hur hanterar du integrationen efter förvärvet för att maximera värdeskapandet i ett portföljföretag?

Integrationen efter förvärvet omfattar följande:

 • Utveckling av en tydlig integrationsplan.
 • Fastställande av realistiska mål och tidsramar.
 • Anpassning av företagskulturen.
 • Effektivisering av verksamheten.
 • införa bästa praxis, och
 • upprätthålla en öppen kommunikation med anställda och intressenter.

Vilka är de viktigaste delarna i en framgångsrik avhandling om privatkapitalinvesteringar?

En framgångsrik investeringsthese bör:

 • identifiera en övertygande möjlighet till värdeskapande
 • beskriva målföretagets konkurrensfördelar
 • lyfta fram potentiella tillväxtfaktorer
 • diskutera exitstrategin, och
 • tillhandahålla en detaljerad finansiell analys.

Hur man hanterar potentiella intressekonflikter mellan ett private equity-företag och dess portföljföretag?

Att hantera potentiella intressekonflikter innebär följande

 • Att upprätta tydliga styrningsstrukturer.
 • Anpassning av incitament.
 • Främja öppenhet.
 • upprätthålla öppen kommunikation, och
 • söka oberoende rådgivning vid behov.

Hur gör man en marknadsanalys för en potentiell investering i en ny sektor?

En marknadsanalys omfattar följande:

 • studera trenderna och dynamiken inom sektorn
 • identifiera de viktigaste konkurrenterna
 • analysera marknadens storlek och dess tillväxtpotential
 • Bedömning av hinder för inträde på marknaden.
 • bedöma målföretagets positionering på marknaden.

Hur bedömer du ett målföretags intäktskvalitet under due diligence-processen?

Bedömningen av resultatets kvalitet omfattar följande:

 • Analysera målföretagets historiska finansiella resultat.
 • Undersökning av hållbarheten och drivkrafterna bakom intäkter och lönsamhet.
 • identifiera potentiella engångsposter
 • Bedömning av företagets redovisningsprinciper och metoder.

Kan du berätta om en tidpunkt då en transaktion du arbetade med stod inför en stor utmaning och hur du hjälpte till att lösa den?

[Beskriv kortfattat en transaktionsrelaterad utmaning som du stod inför, vilka åtgärder du vidtog för att lösa problemet och vad resultatet blev].

Hur bedömer du ett företags ledningsstruktur och dess inverkan på investeringsresultatet?

Bedömningen av ett företags bolagsstyrning omfattar följande delar:

 • Bedömning av styrelsens oberoende och effektivitet.
 • En granskning av ersättningsstrukturen för företagets chefer.
 • Granskning av aktieägarnas rättigheter och skydd.
 • Analys av företagets riskhanteringsmetoder.

Hur används scenarioanalys i den finansiella modelleringen av private equity-investeringar?

Scenarioanalys omfattar följande:

 • att skapa flera finansiella modeller med olika antaganden för att bedöma den potentiella effekten av olika ekonomiska, bransch- eller företagsspecifika faktorer på en investerings resultat och för att utvärdera de potentiella riskerna och avkastningen i en private equity-investering.
 • bedöma potentiella risker och avkastning under olika omständigheter.

Hur övervakar och hanterar ni portföljbolagens resultat?

Övervakning och förvaltning av portföljbolagens resultat omfattar följande:

 • Regelbunden finansiell och operativ rapportering.
 • Övervakning av viktiga resultatindikatorer.
 • Genomförande av regelbundna granskningar.
 • tillhandahålla strategisk vägledning och stöd, och
 • identifiering av områden för förbättring eller tillväxtmöjligheter.

Hur kan en private equity-affär struktureras för att anpassa incitamenten mellan private equity-företaget, ledningen och andra intressenter?

En anpassning av incitamenten kan uppnås på följande sätt:

 • Deltagande i eget kapital
 • Resultatrelaterade ersättningsstrukturer för ledningen.
 • Tydlig definition av roller och ansvarsområden.
 • Öppen kommunikation av strategiska mål och förväntningar.

Kan du förklara begreppet fond av fonder inom private equity?

En fond av fonder är ett investeringsinstrument som investerar i flera private equity-fonder, vilket ger investerare diversifiering mellan olika fondförvaltare, strategier och geografiska områden, samtidigt som det ger tillgång till fonder som det kan vara svårt att investera direkt i på grund av höga krav på minimiinvesteringar eller andra begränsningar.

Hur hanterar ni värderingen av portföljbolagen under innehavsperioden och vid exit?

Värdering under innehavsperioden kan utföras med hjälp av en rad olika metoder, bland annat följande

 • diskonterat kassaflöde
 • jämförbara handelsobjekt, och
 • jämförbara handelsobjekt.

För exitändamål bör den valda värderingsmetoden återspegla den sannolika exitstrategin, t.ex. en börsintroduktion eller en strategisk försäljning, och ta hänsyn till marknadsförhållanden, branschtrender och företagets tillväxtutsikter.

Hur kan exitprocessen för en private equity-investering hanteras för att maximera avkastningen?

Att hantera exitprocessen innebär följande:

 • Att välja en lämplig exitstrategi.
 • Att förbereda portföljbolaget för exit genom att optimera dess finansiella resultat och styrning.
 • Identifiera potentiella köpare eller investerare.
 • marknadsföra investeringsmöjligheterna, och
 • förhandla om gynnsamma villkor.

Kan du diskutera ESG-faktorernas roll i private equity-investeringar och hur de påverkar investeringsbesluten?

ESG-faktorer avser miljömässiga, sociala och styrningskriterier som kan påverka ett företags långsiktiga resultat och riskprofil.

Inom private equity beaktas ESG-faktorer i allt högre grad under due diligence-, portföljförvaltnings- och exitprocesserna för att identifiera potentiella risker och möjligheter, öka värdeskapandet och uppfylla investerarnas förväntningar på ansvarsfulla investeringar.

Hur hanterar du valutarisker i internationella private equity-investeringar?

Valutarisk kan hanteras genom en rad olika strategier, bland annat följande

 • Naturliga säkringar (t.ex. att matcha intäkter och kostnader i samma valuta).
 • Finansiell säkring (t.ex. med hjälp av terminskontrakt eller valutaoptioner).
 • Diversifiering till olika geografiska områden och valutor.

Kan du berätta om en svår förhandling som du var inblandad i och hur du bidrog till resultatet?

[Beskriv kortfattat en svår förhandling som du var inblandad i, vilka strategier du använde och hur den slutade].

Vilka är de viktigaste övervägandena när man ska anskaffa medel för en ny private equity-fond?

De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man skaffar pengar till en ny fond är följande:

 • Definition av fondens investeringsstrategi, resultat och värdeerbjudande.
 • Identifiera potentiella investerare.
 • Att förbereda marknadsföringsmaterial och erbjudandehandlingar.
 • Anpassning till kraven på lagstiftning och efterlevnad.

Hur bedömer du de potentiella synergierna i en sammanslagning eller ett förvärv?

Bedömningen av potentiella synergier omfattar följande:

 • analysera målföretagets verksamhet, produkter, marknader och ledning, och
 • identifiera områden där kostnadsbesparingar, intäktsökningar eller strategiska fördelar kan uppnås genom att kombinera de två verksamheterna.

Hur bygger man upp och underhåller en pipeline av potentiella investeringsmöjligheter?

För att bygga upp och upprätthålla en pipeline krävs följande:

 • Utveckla ett starkt nätverk av branschkontakter, mellanhänder och rådgivare.
 • Delta i branschevenemang och konferenser, övervaka nyheter och trender inom branschen.
 • Att genomföra proaktiv forskning och screening.
 • upprätthålla relationer med potentiella målgrupper.

Kan du berätta om en situation där du var tvungen att anpassa ditt tillvägagångssätt för att övervinna motstånd eller invändningar från ledningsgruppen i ett portföljföretag?

[Berätta om en situation där du var tvungen att hantera motstånd eller invändningar från en ledningsgrupp, vilka åtgärder du vidtog för att lösa problemet och vad resultatet blev].

Hur säkerställer du att reglerna och bästa praxis för private equity-investeringar följs?

Att säkerställa efterlevnad innebär följande:

 • Att hålla sig uppdaterad om utvecklingen av lagstiftningen.
 • Att genomföra lämpliga policyer och förfaranden.
 • tillhandahålla utbildning och resurser till de anställda
 • Genomföra regelbundna granskningar och revisioner.
 • anlita externa rådgivare vid behov.

Vilka är de vanligaste utmaningarna med att förvalta en portfölj av företag i olika sektorer och hur hanterar du dem?

De vanligaste utmaningarna är följande:

 • Att förstå de olika branschdynamikerna.
 • Att upprätthålla expertis inom flera olika sektorer.
 • Effektiv fördelning av resurser.

För att hantera dessa utmaningar krävs följande:

 • utveckla branschspecifik kunskap
 • utnyttja externa rådgivare och experter, och
 • att införa en robust ram för portföljförvaltning.

Kan du berätta om en ny utveckling eller trend inom private equity som du tror kommer att ha en betydande inverkan på sektorn under de kommande åren?

[Ge en översikt över en nyligen inträffad utveckling eller trend inom private equity och diskutera dess potentiella konsekvenser och inverkan på sektorn. Var noga med att undersöka och välja ett relevant ämne vid intervjutillfället].

Frågor (och svar) för intervjun med Vice President of Private Equity

Hur bygger du upp och leder ett framgångsrikt private equity-team?

Att bygga upp och leda ett framgångsrikt team innebär följande:

 • Att välja ut personer med olika färdigheter och bakgrunder.
 • främja en kultur som präglas av samarbete och integration
 • Att ställa upp tydliga förväntningar och mål.
 • ge kontinuerlig feedback och utvecklingsmöjligheter, och
 • erkänna och belöna prestationer.

Hur hanterar ni sponsorrelationer och kommunicerar fondens resultat?

Förvaltningen av relationerna med sponsorer omfattar följande:

 • Upprätthålla en öppen och transparent kommunikation.
 • Ge regelbundna uppdateringar om fondens resultat.
 • Att snabbt reagera på oro och frågor.
 • erbjuda möjligheter till engagemang och bidrag.

Kan du berätta om en situation där du var tvungen att hantera en större kris eller utmaning inom ett företag i din portfölj? Hur hanterade du situationen?

[Beskriv kortfattat en kris eller utmaning som du ställdes inför i ditt portföljföretag, de åtgärder du vidtog för att lösa problemet och resultatet].

Hur utvärderar du nya investeringsmöjligheter i en starkt konkurrensutsatt marknadsmiljö?

Att bedöma nya investeringsmöjligheter innebär följande:

 • Att genomföra en noggrann due diligence.
 • utnyttja branschkompetens och nätverk
 • identifiera unika möjligheter till värdeskapande, och
 • upprätthålla ett disciplinerat tillvägagångssätt för värdering och strukturering av affärer.

Hur balanserar du behovet av riskhantering med sökandet efter attraktiv avkastning inom private equity?

Att balansera riskhantering och investeringsavkastning innebär följande:

 • Diversifiera portföljen över olika branscher, geografiska områden och transaktionsstrukturer.
 • Genomföra robusta processer för due diligence och övervakning.
 • Att anpassa incitamenten mellan företaget, ledningsgrupperna och investerarna.
 • fokusera på långsiktigt värdeskapande.

Hur håller du dig informerad om marknadstrender, regeländringar och andra faktorer som kan påverka private equity-investeringar?

Att hålla sig informerad innebär följande:

 • Att följa nyheter och forskning inom branschen.
 • Delta i branschkonferenser och evenemang.
 • Att träffa kolleger och experter, och
 • upprätthålla en kontinuerlig dialog med sponsorer, rådgivare och tillsynsmyndigheter.

Kan du berätta om ett tillfälle då du var tvungen att fatta ett svårt beslut om en private equity-investering? Vilka faktorer tog du hänsyn till och vad blev resultatet?

[Beskriv kortfattat ett svårt beslut som du var tvungen att fatta om en private equity-investering, vilka faktorer du tog hänsyn till och vad resultatet blev].

Hur hanterar du successionsplanering och ledarskapsutveckling i ett portföljföretag?

Strategin för successionsplanering och ledarskapsutveckling omfattar följande:

 • identifiera nyckelroller och potentiella efterträdare
 • tillhandahålla utvecklingsmöjligheter och resurser
 • Bedömning av prestationer och beredskap.
 • säkerställa en smidig övergång och överlämningsprocess.

Vilken roll kan teknik och innovation spela för investeringar och värdeskapande i private equity?

Teknik och innovation kan spela en viktig roll för private equity genom att

 • förbättra den operativa effektiviteten
 • möjliggöra datadrivet beslutsfattande
 • förbättra riskhanteringen
 • skapa nya tillväxtmöjligheter genom att införa ny teknik och nya affärsmodeller.

Hur hanterar du konflikter mellan riskkapitalbolagets, portföljbolagens och kommanditdelägarnas intressen?

Hantering av konflikter innebär följande:

 • Upprätthålla en öppen kommunikation.
 • Att anpassa incitamenten.
 • Respektera etablerade styrningsstrukturer och bästa praxis.
 • att vid behov söka oberoende rådgivning.

Hur kan man mäta framgången för en private equity-investering utöver de finansiella parametrarna?

Framgång kan mätas med hjälp av en rad olika icke-finansiella mått, t.ex.

 • Förbättrad operativ effektivitet.
 • ökade marknadsandelar
 • Innovation av produkter eller tjänster.
 • Kundtillfredsställelse.
 • medarbetarnas engagemang, och
 • framsteg mot ESG-målen.

Kan du nämna en nyligen genomförd transaktion som du tycker illustrerar den framtida inriktningen för private equity-branschen?

[Beskriv en nyligen genomförd transaktion som återspeglar nya trender eller förändringar inom private equity-branschen och diskutera dess konsekvenser och betydelse].

Hur går du tillväga när du utvecklar och genomför en plan för värdeskapande för ett företag i din portfölj?

Att utveckla och genomföra en plan för värdeskapande innebär följande:

 • En grundlig analys av portföljföretagets verksamhet, ekonomi och marknadsposition.
 • identifiera nyckelområden för förbättring eller tillväxt
 • Fastställande av tydliga mål och milstolpar.
 • Tilldelning av resurser och stöd.
 • övervaka framstegen och justera planen vid behov.

Vilka är de viktigaste faktorerna som avgör om en private equity-investering lyckas eller misslyckas?

De viktigaste faktorerna är följande:

 • Kvaliteten på investeringssituationen.
 • Effektiviteten i due diligence-undersökningen.
 • Anpassning av intressen och incitament.
 • genomförandet av planen för värdeskapande.
 • Förmågan att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden.
 • Framgången med exitstrategin.

Hur kan kraven på att förvalta en portfölj av företag balanseras med behovet av att söka och utvärdera nya investeringsmöjligheter?

För att balansera dessa krav krävs följande:

 • Effektiv tidshantering, delegering och prioritering.
 • utnyttja hela teamets expertis och resurser, och
 • upprätthålla en disciplinerad strategi för portföljförvaltning och identifiering av möjligheter.

Hur bedömer du de makroekonomiska faktorernas inverkan på private equity-investeringar och portföljens resultat?

Bedömningen av de makroekonomiska faktorernas inverkan omfattar följande:

 • Övervakning av ekonomiska indikatorer.
 • Genomförande av scenarioanalyser och stresstester.
 • granskning av potentiella risker och möjligheter, och
 • upprätthålla en diversifierad och motståndskraftig portfölj.

Kan du tala om vilken roll operativa förbättringar spelar för att skapa värde i private equity-investeringar?

Operativa förbättringar spelar en viktig roll för att skapa värde genom att:

 • Förbättring av effektiviteten.
 • minska kostnaderna
 • Effektivisering av processer.
 • Förbättra kvaliteten på produkter eller tjänster.
 • göra det möjligt för företaget att bättre reagera på marknadens möjligheter och utmaningar.

Hur hanterar du relationen mellan ett private equity-företag och dess portföljbolag för att säkerställa att intressena är lika och att styrningen är effektiv?

Att hantera förhållandet innebär följande:

 • Upprätthålla en öppen och transparent kommunikation.
 • Att fastställa tydliga förväntningar och mål.
 • tillhandahålla strategisk vägledning och stöd
 • Tillhandahålla resurser och expertis.
 • övervaka prestationer och efterlevnad av styrningskraven.

Vilka är utmaningarna och möjligheterna med att investera i företag på tillväxtmarknader?

Utmaningarna är följande:

 • Politiska och lagstiftningsmässiga risker
 • Valutafluktuationer.
 • Begränsad tillgång till kapital.
 • Kulturella skillnader.

Möjligheterna omfattar:

 • Högre tillväxtpotential.
 • outnyttjade marknader
 • lägre värderingar, och
 • potential för betydande värdeskapande genom operativa förbättringar och marknadsexpansion.

Hur säkerställer du att ett portföljföretag är redo för en framgångsrik exit, oavsett om det sker genom en börsnotering, en strategisk försäljning eller ett andrahandsutköp?

En lyckad exit kräver följande:

 • Optimering av företagets ekonomiska resultat.
 • stärka dess styrning och ledningsgrupp
 • ta itu med potentiella risker eller problem, och
 • positionera företaget för tillväxt och värdeskapande i potentiella köpares eller investerares ögon.

Kan du berätta om en situation där du var tvungen att anpassa din ledarstil eller ditt tillvägagångssätt för att uppnå ett positivt resultat i ett private equity-sammanhang?

[Beskriv kortfattat en situation där du var tvungen att anpassa din ledarstil eller ditt tillvägagångssätt, vilka åtgärder du vidtog och vad resultatet blev].

Vilken roll spelar due diligence i investeringsprocessen för private equity, och hur går du tillväga för att göra due diligence i samband med en potentiell investering?

Due diligence är en viktig del av investeringsprocessen, eftersom den bidrar till att:

 • identifiera risker
 • att validera investeringsfallet, och
 • att informera om affärens struktur och förhandlingar.

Tillvägagångssättet för due diligence omfattar följande:

 • Att bygga upp ett tvärfunktionellt team.
 • Anlita externa rådgivare och resurser.
 • genomföra en omfattande granskning av målföretagets verksamhet, ekonomi, marknadsposition och andra faktorer.

Hur hanterar du risken i en private equity-portfölj?

Riskhanteringen omfattar följande:

 • diversifiera investeringarna mellan olika sektorer, geografiska områden och transaktionsstrukturer.
 • Genomföra grundlig due diligence och fortlöpande övervakning.
 • Att införa starka metoder för styrning och efterlevnad.
 • upprätthålla en disciplinerad strategi för värdering och strukturering av transaktioner.

Kan du nämna en ny utveckling eller trend inom private equity som du tror kommer att ha en betydande inverkan på branschen under de kommande åren?

[Ge en översikt över en ny utveckling eller trend inom private equity och diskutera dess potentiella konsekvenser och inverkan på sektorn.

Var noga med att undersöka och välja ett relevant ämne vid intervjutillfället].

Hur uppmuntrar du innovation och kontinuerlig förbättring inom ett private equity-företag och dess portföljbolag?

För att främja innovation och ständiga förbättringar måste du:

 • Skapa en kultur som uppmuntrar experimenterande och lärande.
 • tillhandahålla resurser och stöd för nya initiativ
 • fastställa tydliga förväntningar och mål, och
 • erkänna och belöna individer och team som bidrar till innovation och förbättring.

Vanliga frågor - Intervjufrågor om riskkapital

Vilka är de mest populära riskkapitalbolagen?

Det finns många riskkapitalbolag runt om i världen, från små specialiserade bolag till stora etablerade företag.

Några av de mest kända riskkapitalbolagen är följande:

 • Blackstone - Blackstone grundades 1985 och är ett av de största private equity-företagen i världen. Det har över 600 miljarder dollar i förvaltade tillgångar och är aktivt inom en rad olika sektorer, bland annat fastigheter, energi och teknik.
 • The Carlyle Group - The Carlyle Group grundades 1987 och är ett globalt private equity-bolag med över 260 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning. Företaget är verksamt inom en rad olika sektorer, bland annat försvar och säkerhet, energi och fastigheter.
 • KKR (Kohlberg Kravis Roberts) - KKR grundades 1976 och är ett av de äldsta riskkapitalbolagen i världen. Det förvaltar mer än 250 miljarder dollar i tillgångar och är verksamt inom ett stort antal sektorer, bland annat finansiella tjänster, energi och hälsovård.
 • Apollo Global Management - Apollo grundades 1990 och är ett globalt riskkapitalbolag med tillgångar på över 460 miljarder dollar under förvaltning. Företaget är verksamt inom en rad olika sektorer, bland annat fastigheter, energi och media.
 • Bain Capital - Bain Capital grundades 1984 och är ett globalt riskkapitalbolag med över 120 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning. Företaget är verksamt inom många sektorer, bland annat informationsteknik, hälsovård och konsumentfrågor.

Dessa företag är kända för sin expertis inom olika sektorer, sina investeringsstrategier och sin förmåga att genomföra lönsamma transaktioner.

Det är dock viktigt att notera att det finns många andra välrenommerade och framgångsrika riskkapitalbolag som också är värda att beakta.

Vilka investeringsbanker levererar till dessa företag?

Många investeringsbanker är kända för att leverera kandidater till private equity-företag, med tanke på likheterna mellan de färdigheter som krävs i de två sektorerna. Några av de mer kända investmentbankerna med starka program för private equity är följande

 • Goldman Sachs
 • Morgan Stanley
 • J.P. Morgan
 • Deutsche Bank
 • Citigroup
 • Barclays
 • Lazard
 • UBS
 • Centerview Partners
 • PJT Partners
 • Jefferies

Dessa investmentbanker har vanligtvis etablerade relationer med private equity-bolag och rekryterar regelbundet talanger från deras led.

Det bör dock noteras att kandidater från andra investeringsbanker och andra sektorer också kan få tillgång till tjänster inom private equity genom sina nätverk och på andra sätt.

Vilka handelshögskolor leder till investment banking och private equity?

Flera handelshögskolor är kända för kvaliteten på sina finansprogram och för att integrera sina studenter i investment banking och private equity.

Några av de mest välrenommerade handelshögskolorna är bl.a:

 • HEC Paris - HEC är en av de mest prestigefyllda handelshögskolorna i Frankrike och Europa. Den är känd för att ha ett utmärkt finansprogram, och många alumner arbetar inom investment banking och private equity.
 • ESSEC Business School - ESSEC är en annan fransk handelsskola som är känd för sina finans- och managementprogram. Den har ett starkt rykte för sitt internationella företagsledningsprogram, som kan vara mycket användbart för dem som vill arbeta inom den internationella finansbranschen.
 • London Business School - LBS är en av de mest prestigefyllda handelsskolorna i världen och ligger i London, ett av världens viktigaste finanscentrum. Den erbjuder högkvalitativa finans- och managementprogram, vilket gör den till en valfri destination för studenter som är intresserade av investment banking och private equity.
 • Columbia Business School - CBS ligger i New York City, ett av världens viktigaste finanscentrum. Den är känd för sitt mycket konkurrenskraftiga finansprogram, som har ett starkt rykte för sina program inom investment banking och private equity.
 • Harvard Business School - HBS är en av världens mest prestigefyllda handelshögskolor och ligger i Boston, USA. Den erbjuder ett högkvalitativt finansprogram som lockar många studenter som är intresserade av investment banking och private equity.

Dessa skolor erbjuder starka finansprogram, omfattande alumnnätverk inom finansbranschen och erbjuder ofta studenterna möjlighet att skaffa sig praktisk erfarenhet genom praktik eller tävlingar.

Att gå på en av dessa skolor garanterar naturligtvis inte en karriär inom investment banking eller private equity, och för att lyckas inom dessa områden krävs en kombination av utbildning, erfarenhet och nätverkande.

Vilka grundutbildningar leder vanligtvis till private equity?

Riskkapitalbolag brukar rekrytera kandidater med goda akademiska meriter, relevant arbetslivserfarenhet och utmärkta färdigheter i analys och finansiell modellering.

Även om det inte finns någon särskild lista över grundskolor som är kända för att "föda" privata riskkapitalbolag, har flera universitet ett rykte om sig att producera bra kandidater inom finans och relaterade områden.

Några av de mer välrenommerade grundskolorna i detta avseende är bland annat följande:

 • University of Pennsylvania - Wharton School: Wharton är en av de mest ansedda handelsskolorna i världen och anses ofta vara en av de bästa för att förbereda sig för en karriär inom private equity. Skolan erbjuder kurser och program inom många områden, bland annat finans, management, redovisning och marknadsföring.
 • Harvard University - Harvard Business School: Harvard Business School är en annan högt ansedd handelsskola och en av de mest prestigefyllda i världen. Skolan erbjuder kurser och program inom många områden, bland annat finans, management, redovisning och marknadsföring, vilket kan vara användbart för dem som vill arbeta inom private equity.
 • Stanford University - Stanford Graduate School of Business: Stanford Graduate School of Business är en prestigefylld handelshögskola som erbjuder program inom många områden, bland annat finans, management, redovisning och marknadsföring. Skolan anses ofta vara en av de bästa för att förbereda sig för en karriär inom private equity.
 • Massachusetts Institute of Technology - MIT Sloan School of Management: MIT Sloan School of Management är en välrenommerad handelshögskola som erbjuder program inom många områden, bland annat finans, management, redovisning och marknadsföring. Skolan är känd för sitt fokus på teknik och innovation, vilket kan vara särskilt användbart för dem som är intresserade av att arbeta med private equity inom tekniksektorn.

Dessa skolor erbjuder rigorösa finansprogram, utmärkta alumnnätverk och ger ofta studenterna möjlighet att skaffa sig praktisk erfarenhet genom praktik, tävlingar eller forskningsprojekt.