Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

Darwinex Zero  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Intervjufrågor om riskkapital (och svar)

Intervjufrågor om riskkapital

Som en del av rekryteringsprocessen genomför riskkapitalbolag ofta rigorösa intervjuer för att bedöma kandidaternas kunskaper, färdigheter och erfarenhet.

I den här artikeln tar vi upp några av de vanligaste frågorna som ställs under intervjuer med riskkapitalbolag och ger dig några råd om hur du besvarar dem på ett effektivt sätt.

Oavsett om du är arbetssökande och vill ta dig in i riskkapitalbranschen eller en erfaren medarbetare som vill ta din karriär till nästa nivå, kommer den här artikeln att ge dig värdefull insikt i intervjuprocessen och hjälpa dig att nå framgång.

Innehåll:

Intervjufrågor för en riskkapitalanalytiker

En riskkapitalanalytiker ansvarar för att undersöka och analysera potentiella investeringar och ge rekommendationer till investeringsteamet om vilka nystartade företag de ska investera i.

Vad är riskkapital och hur skiljer det sig från andra finansieringsformer?

Riskkapital är en finansieringsform där investerare tillhandahåller kapital till tillväxtorienterade företag i ett tidigt skede med hög potential i utbyte mot en ägarandel.

Det skiljer sig från andra finansieringsformer, som lån eller bidrag, genom att det i allmänhet innebär en högre risknivå för investerarna, som förväntar sig en betydande avkastning på sin investering om det nystartade företaget lyckas.

Kan du förklara skillnaden mellan pre-money-värdering och post-money-värdering?

Pre-money-värdering avser det uppskattade värdet av ett företag före någon extern investering, medan post-money-värdering är det uppskattade värdet av företaget efter extern finansiering och/eller investering.

Skillnaden mellan de två värderingarna är hur mycket externt kapital som investerats.

Vilka är de olika stegen i en riskkapitalinvestering?

De olika stadierna av riskkapitalinvesteringar är i allmänhet sådd, serie A, serie B, serie C och därefter.

Varje steg representerar företagets tillväxt och utveckling, med olika investeringsnivåer som krävs i varje steg.

Vad är ett term sheet och vilka är de viktigaste delarna?

Ett term sheet är ett icke-bindande avtal som beskriver de grundläggande villkoren för en föreslagen investering.

De viktigaste delarna är värdering, investeringsbelopp, aktieägande, likvidationspreferens, bestämmelser mot utspädning och rösträtt.

Hur tjänar riskkapitalister pengar?

Riskkapitalister tjänar pengar genom kapitalvinster på sina investeringar, som uppstår när en framgångsrik exit, till exempel en börsintroduktion eller ett förvärv (eller försäljning till ett annat riskkapitalbolag), äger rum.

Vad är due diligence och varför är det viktigt i riskkapitalprocessen?

Due diligence är en process där man noggrant undersöker och utvärderar ett företag innan man investerar.

Det är viktigt eftersom det identifierar potentiella risker och möjligheter, vilket säkerställer att investeraren fattar ett välgrundat beslut.

Kan du förklara begreppet utspädning inom riskkapital?

Utspädning uppstår när ett företag emitterar ytterligare aktier, vilket leder till en minskning av de befintliga aktieägarnas procentuella innehav.

Detta fenomen uppstår i allmänhet vid kapitalanskaffning, när nya investerare förvärvar aktier.

Intervjufrågor för en riskkapitalpartner

Riskkapitalpartnern spelar en nyckelroll när det gäller att identifiera och utvärdera investeringsmöjligheter, genomföra due diligence och stödja förhandlingsprocessen.

Hur bedömer du ett nystartat företags ledningsgrupp?

Ett nystartat företags ledningsgrupp kan bedömas på grundval av dess erfarenhet, kompetens, meriter, vision och laganda.

Det är viktigt att bedöma deras förmåga att genomföra affärsplanen, anpassa sig till förändringar och driva tillväxt.

Hur beräknas internräntan (IRR) för en riskkapitalinvestering?

Internräntan (IRR) är den årliga avkastning vid vilken nettonuvärdet (NPV) av en investering är lika med noll.

Den beräknas genom att uppskatta investeringens framtida kassaflöden och diskontera dem till nuvärde med hjälp av en antagen diskonteringsränta.

Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni bedömer ett nystartat företags kommersiella potential?

De faktorer vi tar hänsyn till när vi bedömer marknadspotentialen är:

 • marknadens storlek
 • Tillväxttakt
 • konkurrens
 • hinder för inträde
 • den rättsliga miljön, och
 • kundernas behov.

Kan du förklara begreppet "down round" och vad det innebär för ett nystartat företag?

En "down round" är en runda där värderingen av företaget är lägre än i den föregående rundan.

Detta kan få negativa konsekvenser, t.ex. utspädning av befintliga aktieägare, minskad arbetsmoral och potentiell skada på företagets rykte.

Vilka är de vanligaste exitstrategierna för venture-backade företag?

De vanligaste exitstrategierna är:

 • Börsintroduktioner (IPO)
 • Förvärv.
 • sekundär försäljning av aktier till andra investerare.

Hur hanterar man intressekonflikter vid riskkapitalinvesteringar?

Intressekonflikter kan hanteras genom att man informerar alla berörda parter om konflikten, söker råd från juridiska och etiska rådgivare och agerar i de berörda intressenternas bästa intresse.

Intervjufrågor för Vice President Venture Capital

En Vice President of Venture Capital ansvarar för :

 • leda investeringsteamet
 • söka efter nya investeringsmöjligheter
 • leda arbetet med due diligence
 • förhandla om avtal, och
 • stödja portföljbolagen med värdeskapande initiativ.

Hur hittar du investeringsmöjligheter och vilka faktorer tar du hänsyn till när du bygger upp din pipeline?

Investeringsmöjligheter kan komma via en mängd olika kanaler, t.ex. nätverksevenemang, branschkonferenser, rekommendationer och inkommande förfrågningar om information.

Faktorer att ta hänsyn till när man bygger upp en pipeline inkluderar marknadstrender, investeringsfas, sektorfokus och anpassning till företagets investeringsstrategi.

Hur fastställer ni den optimala investeringsstorleken och de optimala investeringsvillkoren för ett visst nystartat företag?

Den optimala storleken och villkoren för investeringen beror på faktorer som i vilket skede det nystartade företaget befinner sig, dess finansiella behov, förväntade tillväxt och värdering.

Dessutom spelar investerarens önskade andel, risktolerans och potentiella avkastning på investeringen en roll vid fastställandet av investeringsvillkoren.

Vilken roll spelar riskkapitalister för portföljföretagens tillväxt och utveckling?

Riskkapitalister tillhandahåller inte bara finansiellt stöd utan även strategisk rådgivning, mentorskap och kontakter för att hjälpa sina portföljföretag att växa och lyckas.

Det kan handla om hjälp med att anställa nyckelpersoner, affärsutveckling, marknadsundersökningar och kontakter med potentiella kunder eller partner.

Hur hanterar man relationer med medinvesterare och syndikatpartners i en riskkapitalaffär?

Att hantera relationer med medinvesterare och syndikatpartners innebär öppen kommunikation, samarbete och en tydlig förståelse för varje parts roll och ansvar.

Det kan handla om att dela med sig av due diligence-dokument, diskutera investeringsvillkor och samordna stöd till portföljbolaget.

Kan du ge oss ett exempel på en situation där du var tvungen att fatta ett svårt beslut om ett företag i din portfölj? Hur hanterade du det?

Svaren kommer att variera beroende på personliga erfarenheter.

Ett exempel kan vara beslutet att sluta investera i ett problemdrabbat företag, trots risken för förlust.

Beslutet kan ha fattats efter en bedömning av företagets resultat, marknadstrender och sannolikheten för en framgångsrik vändning, i syfte att minimera effekterna på portföljen som helhet.

Hur mäts framgången för en riskkapitalinvestering?

En riskkapitalinvesterings framgång kan mätas på ett antal olika sätt, bland annat:

 • finansiell avkastning, t.ex. internränta och multipler av investerat kapital
 • strategisk anpassning till företagets mål, och
 • icke-finansiella indikatorer, t.ex. skapande av arbetstillfällen, inverkan på sektorn och innovation.

Hur håller ni er uppdaterade om branschtrender och ny teknik som är relevant för ert investeringsmål?

Att hålla sig à jour med branschtrender och ny teknik innebär att:

 • delta i konferenser
 • läsa branschrapporter
 • nätverka med experter
 • följa nyheterna, och
 • engagera sig i nystartade företag inom sektorn.

Genom att regelbundet uppdatera dina kunskaper kan du fatta bättre investeringsbeslut och ge effektivt stöd till dina portföljbolag.

Tekniska intervjufrågor inom riskkapital

Tekniska frågor är inte lika vanliga i intervjuer om riskkapital som i intervjuer om investment banking eller private equity, eftersom riskkapitalbolag i allmänhet fokuserar på företag i utvecklings- eller tillväxtfasen och därför inte har mycket finansiell data eller komplexa modeller att analysera.

Riskkapitalister är mer intresserade av produktens eller tjänstens potential, marknadsmöjligheterna och ledningsgruppens kvalitet.

Ofta satsar du på en idé eller till och med bara på personen med idén. Om någon redan har lyckats med något är det mer sannolikt att de lyckas igen, förutsatt att det är samma sak eller mycket liknande.

Till skillnad från investment banking eller private equity, där tyngdpunkten ligger på finansiell modellering och affärsstrukturering, innebär riskkapital dessutom ett mer kvalitativt och kreativt tillvägagångssätt för att utvärdera potentiella investeringar.

Riskkapitalister letar efter banbrytande idéer och innovativa affärsmodeller som kan förändra en sektor eller skapa en ny marknad.

Med detta sagt kan tekniska frågor fortfarande ställas under riskkapitalintervjuer, särskilt om företaget är specialiserat inom en viss sektor, t.ex. bioteknik eller mjukvaruutveckling, där teknisk kunskap är viktig.

Dessa frågor kommer dock sannolikt att vara mindre frekventa och mindre tekniska än i intervjuer med investmentbanker eller private equity-fonder.

Som alltid bör du se till att du har en uppfattning om vad du kan förvänta dig.

Här är några möjliga svar på tekniska frågor i intervjun med riskkapitalbolag:

Vad är er investeringstes och vilka sektorer fokuserar ni på?

Vår investeringstes fokuserar på att identifiera innovativa nystartade företag med hög tillväxtpotential.

Vi fokuserar på sektorer som mjukvara, bioteknik och konsumentteknik och letar efter företag som har ett övertygande värdeerbjudande och en tydlig väg till lönsamhet.

Kan du förklara due diligence-processen och hur ni utvärderar potentiella investeringar?

Vår due diligence-process omfattar flera steg, inklusive en inledande granskning av företagets finanser och marknadspotential, samt en mer djupgående analys av företagets produkt, team och konkurrenssituation.

Vi kontrollerar också referenser och pratar med kunder eller partners för att bättre förstå företagets styrkor och svagheter.

Hur utvärderar ni nystartade företag och vilka faktorer tar ni hänsyn till i er bedömning?

Det kan vara svårt att bedöma nystartade företag eftersom det inte alltid finns så mycket finansiell information att tillgå.

Vi använder i allmänhet en kombination av metoder, t.ex. diskonterade kassaflöden och analys av jämförbara företag, samtidigt som vi tar hänsyn till faktorer som marknadsmöjlighetens storlek och ledningsgruppens styrka.

Kan du berätta om en investering som ni nyligen har gjort och vilka faktorer som fick er att investera?

Vi investerade nyligen i ett ungt bioteknikföretag som utvecklar en ny cancerbehandling.

Vi blev imponerade av styrkan i det vetenskapliga teamet och de lovande uppgifterna om behandlingens effektivitet i ett tidigt skede.

Vi ansåg också att marknadsmöjligheterna för denna typ av behandling var betydande och att företaget hade en tydlig väg mot ett godkännande.

Hur bedömer ni ett företags konkurrenssituation och marknadspotential?

Vi tittar på olika faktorer för att bedöma ett företags konkurrenssituation, såsom marknadens storlek och tillväxttakt, styrkan hos befintliga aktörer och hinder för inträde på marknaden.

Vi tar också hänsyn till företagets unika värdeerbjudande och styrkan i dess immateriella rättigheter.

När det gäller marknadspotentialen tittar vi på faktorer som företagets målkundsbas, prisstrategi och tillväxtprognoser.

Vilka är de vanligaste varningssignalerna när ni utvärderar potentiella investeringar?

Vanliga varningssignaler är svaga eller oerfarna ledningsgrupper, brist på konkurrensmässig differentiering, en oklar väg till lönsamhet och begränsat immaterialrättsligt skydd.

Vi tittar också efter eventuella rättsliga eller regulatoriska risker som kan påverka företagets tillväxtutsikter.

Hur arbetar ni med era portföljbolag för att hjälpa dem att växa och lyckas?

Vi har ett nära samarbete med våra portföljbolag för att ge råd och stöd inom områden som strategi, kapitalanskaffning och talangrekrytering.

Vi sätter dem också i kontakt med vårt nätverk av branschexperter och potentiella kunder eller partner för att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet.

Kan du berätta om en situation där du var tvungen att fatta ett svårt investeringsbeslut, och hur hanterade du det?

Vi var tvungna att fatta ett svårt investeringsbeslut när vi övervägde att investera i ett ungt programvaruföretag med en lovande produkt men en obeprövad ledningsgrupp.

I slutändan bestämde vi oss för att inte investera eftersom vi tvivlade på teamets förmåga att förverkliga sin vision.

Även om det var svårt att avstå från vad som såg ut som en lovande möjlighet, kände vi att det var rätt val för vår portfölj och våra investerare.

De bästa CFD-mäklarna

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.