Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

Råvaruvalutor

Råvaruvalutor

Inom internationell finans och handel spelar råvaruvalutor en viktig roll för de globala ekonomiernas dynamik.

Dessa valutor, som ofta kallas "råvaruvalutor", får sitt värde och sin stabilitet från exporten av viktiga råvaror som råolja, guld, koppar och jordbruksprodukter.

Länder med rikliga naturresurser och starka exportorienterade ekonomier, som Australien, Kanada, Ryssland och flera afrikanska och sydamerikanska länder, har vanligtvis valutor som är starkt korrelerade med fluktuationer i de globala råvarupriserna.

Begreppet råvaruvalutor är inte nytt, men dess betydelse har ökat på grund av de globala marknadernas ökande sammankoppling, den ökande efterfrågan på råvaror, vissa råvarors strategiska betydelse och det förändrade makroekonomiska landskapet.

Dessa valutor är en viktig länk mellan den globala efterfrågan på råvaror, försörjningskedjor och den ekonomiska hälsan i resursrika länder.

I den här artikeln ger vi en översikt över de faktorer som bestämmer råvaruvalutorna, deras betydelse i internationell handel och finans samt de risker och möjligheter som är förknippade med dem (t.ex. när är det rätt att köpa och sälja dessa valutor?).

Viktiga lärdomar - Råvaruvalutor

Råvaruvalutor får en del av sitt värde från export av viktiga råvaror och kan vara mycket känsliga för fluktuationer i råvarupriserna.

Råvaruvalutor fungerar som en länk mellan den globala efterfrågan på råvaror, försörjningskedjor och den ekonomiska hälsan i resursrika länder.

Att förstå nyanserna i råvaruvalutor kan hjälpa investerare/handlare att identifiera investerings- och handelsmöjligheter och beslutsfattare att hantera de risker som är förknippade med valutarörelser.

Lista över råvaruvalutor

Råvaruvalutor är valutor från länder vars ekonomier är starkt beroende av export av naturresurser.

Några vanliga exempel på råvaruvalutor är

 • Australiendollar (AUD)
 • Kanadensisk dollar (CAD)
 • Nya Zeeländsk dollar (NZD)
 • Norsk krona (NOK)
 • Ryska rubel (RUB)
 • Brasiliansk real (BRL)
 • Sydafrikanska rand (ZAR)
 • Chilensk peso (CLP)

Typer av råvaruvalutor

Råvaruvalutor kan klassificeras efter vilken typ av råvara som dominerar landets export:

Råvaruvaluta och terminsvaluta

En råvaruvaluta är en valuta som påverkas av värdet på en specifik råvara, medan en terminsvaluta avser basvalutan i ett valutapar.

På valutamarknaden betraktas stora valutor som den amerikanska dollarn, euron, yenen och det brittiska pundet i allmänhet som "terminsvalutor".

De är globala reservvalutor (i varierande grad) och används ofta som referensvalutor i valutapar. USD är den vanligaste valutan, följt av EUR.

Råvarupriser och valutarörelser

Råvaruvalutor tenderar att vara känsliga för fluktuationer i råvarupriserna.

Graden av känslighet beror på hur exakt deras ekonomier är utformade.

När råvarupriserna stiger tenderar värdet på exportlandets valuta också att stiga på grund av den ökade efterfrågan på dess export.

Omvänt kan valutans värde sjunka när råvarupriserna sjunker på grund av lägre exportintäkter.

Råvarubaserad valuta

En råvarubaserad valuta är inte samma sak som en råvaruvaluta.

En råvarubaserad valuta är en valuta som är direkt kopplad till värdet av en specifik råvara, t.ex. guld eller olja.

(Till exempel var dollarn en råvarubaserad valuta under Bretton Woods-systemet från 1944 till 1971. Sedan dess har det varit ett fiatvalutasystem).

Denna typ av pengar skiljer sig från fiatpengar, som inte har något egenvärde och inte backas upp av en fysisk vara.

I ett fiatpengsystem är skapandet av pengar helt enkelt baserat på efterfrågan, så vi behöver inte göra fysisk byteshandel.

Råvaruvalutor och den reala växelkursen

Den reala växelkursen mäter värdet av en valuta mot en annan, justerat för inflation.

Råvaruvalutor är naturligtvis beroende av råvarupriserna, vilket påverkar inflationstrycket.

Råvaruvalutor och flöden av aktier

Investerare och handlare tar ofta hänsyn till råvaruvalutor när de fattar beslut på aktiemarknaden.

En stark valuta kan vara en indikator på en sund ekonomi, vilket leder till ökade aktieinvesteringar i landet.

När du äger en aktie äger du en hög av den valutan.

Så om du äger en kanadensisk aktie som en icke-DAC-investerare utan valutasäkring gör du också en satsning på oljepriset, eftersom Kanada är en oljeexportör och detta påverkar värdet på dess valuta.

En finansiell tillgång som är denominerad i en utländsk valuta motsvarar avkastningen + valutan.

Om du tjänar 7 % per år på den finansiella tillgången, men valutan faller med mer än 7 % per år mot din hemvaluta, förlorar du pengar.

Svaghet i en råvaruvaluta kan vara ett tecken på ekonomiska svårigheter, vilket får investerare att dra sig ur landets aktiemarknader.

Korg med råvaruvalutor

En korg av råvaruvalutor är en uppsättning valutor från länder som är stora exportörer av råvaror.

Denna korg används ofta som ett riktmärke för att följa råvaruvalutornas utveckling eller som ett investeringsverktyg för att få exponering mot råvarumarknaden.

I en inflations- eller stagflationsmiljö kommer till exempel fler handlare/investerare att vilja ha tillgång till denna korg av råvaruvalutor för att skydda sina portföljer från inflation.

G10-råvaruvalutor

G10-råvaruvalutorna är valutorna i gruppen av tio länder, som är de stora avancerade ekonomierna.

Bland dem betraktas den kanadensiska dollarn, den australiska dollarn och den norska kronan som råvaruvalutor på grund av deras beroende av export av naturresurser.

Råvaruvalutor på tillväxtmarknader

Till råvaruvalutor på tillväxtmarknader hör valutor från länder som Brasilien, Ryssland, Sydafrika och Chile.

Dessa valutor är ofta mer volatila än valutorna i utvecklade ekonomier på grund av en rad olika faktorer, bland annat politisk instabilitet, låg likviditet och svagare ekonomiska fundamenta.

Råvaruvalutor som utgör en säker tillflyktsort

Råvaruvalutor som är säkra hamnar är de valutor som investerare vänder sig till när marknadens förväntningar är högre än normalt eller i tider av marknadsvolatilitet.

Medan traditionella safe haven-valutor inkluderar den amerikanska dollarn, schweiziska francen och japanska yen, betraktar vissa investerare även den kanadensiska och australiska dollarn som safe haven-alternativ på grund av deras starka ekonomier och stabila politiska system.

Klimatrisker och råvaruvalutor

Klimatrisker är ett växande problem för råvaruvalutor, eftersom effekterna av klimatförändringarna kan ha en betydande inverkan på värdet av dessa valutor.

Råvaruvalutor, som den australiska dollarn, den kanadensiska dollarn och den nyzeeländska dollarn, är i hög grad beroende av priserna på råvaror som olja, gas och mineraler för sitt värde.

Om produktionen och exporten av dessa råvaror störs på grund av klimatpolitiken kan detta leda till att priserna sjunker. Detta kan leda till att råvaruvalutornas värde sjunker, eftersom efterfrågan på dessa valutor minskar.

Regeringar och centralbanker i länder vars valutor består av råvaror vidtar också åtgärder för att hantera dessa risker. Till exempel har Bank of Canada inkluderat klimatrisker som en av de viktigaste riskerna för den finansiella stabiliteten i sin årsrapport, och Reserve Bank of New Zealand har införlivat klimatrisker i sitt ramverk för stresstestning.

Vanliga frågor - Råvaruvalutor

Vilka är exempel på råvaruvalutor?

Exempel på råvaruvalutor är australiska dollar (AUD), kanadensiska dollar (CAD), nyzeeländska dollar (NZD), norska kronor (NOK), ryska rubel (RUB), brasilianska real (BRL), sydafrikanska rand (ZAR) och chilenska peso (CLP).

Är CAD en råvaruvaluta?

Ja, den kanadensiska dollarn (CAD) anses vara en råvaruvaluta eftersom Kanadas ekonomi är starkt beroende av export av naturresurser, särskilt olja och gas.

Vad är råvaruvalutapar?

Råvaruvalutapar är valutapar som omfattar minst en råvaruvaluta.

Några av de vanligaste råvaruvalutaparen är följande

 • AUD/USD (australisk dollar/US-dollar)
 • USD/CAD (amerikansk dollar/kanadensisk dollar)
 • NZD/USD (nyzeeländsk dollar/US-dollar)
 • USD/NOK (amerikanska dollar/norska kronan)
 • USD/RUB (US-dollar/ryska rubel)
 • USD/BRL (US-dollar/Brasilianska real)
 • USD/ZAR (US-dollar/Sydafrikanska rand)
 • USD/CLP (US-dollar/Chileanska peso)

Betyder en råvaruvaluta att ett land exporterar råvaror?

Ja, en råvaruvaluta avser i allmänhet valutan i ett land som är starkt beroende av export av råvaror, t.ex. energiresurser, metaller eller jordbruksprodukter.

Värdet på dessa valutor tenderar att vara nära kopplat till fluktuationer i råvarupriserna, vilket kan påverka deras växelkurs.

Slutsats

Råvaruvalutor spelar en viktig roll i den globala ekonomin och återspeglar betydelsen av naturresurser och de länder som producerar och exporterar dem.

Eftersom dessa valutor tenderar att vara mycket känsliga för fluktuationer i råvarupriserna kan de ge värdefulla insikter om den globala ekonomins hälsa och efterfrågan på viktiga varor.

Investerare, handlare och beslutsfattare måste vara medvetna om råvaruvalutornas nyanser, inklusive deras korrelation med råvarupriserna, deras roll på valutamarknaderna och deras inverkan på aktieflöden och reala växelkurser.

Det blir också allt viktigare att förstå förhållandet mellan klimatrisker och råvaruvalutor i takt med att världen står inför konsekvenserna av klimatförändringarna.

Genom att övervaka råvaruvalutornas utveckling kan marknadsaktörerna bättre förstå globala ekonomiska trender, identifiera investeringsmöjligheter och hantera de risker som är förknippade med valutarörelser.