Meny

CFD-mäklare

AvaTrade  Admirals

XM  XTB

IG  Plus500

Pepperstone  ActivTrades

Socialt nätverk

darwinex  ZuluTrade

Krypto valutor

Binance  Coinhouse

Bitpanda

Finansierat konto

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

City Traders Imperium  

Utlandsställning netto (NIIP)

Utlandsställning netto (NIIP)

Ett lands nettoutlandsställning (NIIP) är värdet av alla dess utländska finansiella tillgångar minus alla dess utländska finansiella skulder.

Ett lands NIIP kan vara positivt eller negativt.

Ett positivt NIIP indikerar att ett land har kredit hos resten av världen och ett negativt NIIP indikerar att det har skuld hos resten av världen.

NIIP kan också uttryckas i procent av BNP.

Nettoutlandsställningen (NIIP) jämfört med utländska nettotillgångar (NFA)

NIIP används huvudsakligen som en synonym till utländska nettotillgångar (NFA).

NIIP kan delas upp i två komponenter:

 • Den primära inkomstkomponenten, som representerar avkastningen på investeringar (t.ex. utdelningar och räntebetalningar).
 • Komponenten kapitalvinster/-förluster, som representerar förändringar i tillgångarnas marknadsvärde (t.ex. på grund av växelkursförändringar).

Ett lands NIIP kan förändras med tiden på grund av förändringar i landets utländska finansiella tillgångar och skulder eller marknadsvärdet på dessa tillgångar och skulder.

Faktorer som kan påverka ett lands NIIP är bland annat följande

 • Nivån på sparande och investeringar
 • Handelsnivån
 • Växelkursförändringar
 • Förändringar i tillgångspriser (t.ex. huspriser).

Ett lands NIIP kan användas för att bedöma dess sårbarhet för ekonomiska chocker och dess förmåga att betala tillbaka sin utlandsskuld.

Varför är nettoutlandsställningen viktig?

Ett lands nettoinvesteringsbalans ger information om landets skuldsättning gentemot resten av världen och dess förmåga att betala tillbaka sina skulder.

En hög skuldsättning (dvs. en negativ NIIP) kan göra ett land sårbart för ekonomiska chocker och leda till en skuldkris.

Ett land med ett stort NIIP-överskott kan låna ut pengar till andra länder eller rädda dem i en ekonomisk kris.

NIIP-uppgifter kan också användas för att bedöma ett lands konkurrenskraft, eftersom de ger information om nivån på utländska investeringar i landet.

Vad är en borgenärsnation?

En borgenärsnation är ett land som har en positiv nettoställning till utlandet. Detta innebär att landets utländska tillgångar är större än dess utländska skulder.

Kreditorländer kan låna ut pengar till andra länder eller rädda dem i händelse av en ekonomisk kris.

Exempel på länder som traditionellt sett är fordringsägare är följande

 • Kina
 • Japan
 • Tyskland
 • Schweiz
 • Saudiarabien

Vad är en gäldenärsnation?

En gäldenärsnation är ett land med en negativ NIIP. Detta innebär att landets externa skulder överstiger landets externa tillgångar.

Gäldenärsländer är mer känsliga för negativa chocker och kan drabbas av en skuldkris om de inte kan betala sina skulder.

Exempel på länder som traditionellt sett är gäldenärsländer är följande

 • Förenta staterna
 • Storbritannien
 • Kanada
 • Australien
 • Spanien

Vad är nettoutlandsställningen (NIIP)?

Nettoutlandsställningen (NIIP) är värdet av ett lands utländska tillgångar minus värdet av dess utländska skulder.

Ett positivt NIIP indikerar att ett land har en kredit i förhållande till resten av världen, medan ett negativt NIIP indikerar att landet har en skuld i förhållande till resten av världen.

NIIP kan också uttryckas i procent av BNP.

NIIP-uppgifter kan användas för att bedöma ett lands konkurrenskraft, eftersom de ger information om nivån på utländska investeringar i landet.

Ett lands NIIP kan också användas för att bedöma dess sårbarhet för ekonomiska chocker och dess förmåga att betala tillbaka sin utlandsskuld.

Vilket inflytande har NIIP på en växelkurs?

En positiv NIIP är en faktor för valutaförstärkning, eftersom det visar att ett land är kreditvärdigt och att dess ekonomiska fundamenta är sunda i detta avseende.

Ett negativt nettoinflöde är en valutadeprecierande faktor, eftersom det indikerar att ett land är ett gäldenärsland.

De bästa mäklarna för valutahandel

Brokers Plattform Reglering Eröffnen Sie ein Demokonto
MetaTrader 4 och 5
AvaOptions
ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM AvaTrade
MetaTrader 4 och 5
cTrader, TradingView
FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMAPepperstone
xStation 5 FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSAXTB
MetaTrader 4 och 5 CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmirals
MetaTrader 4 och 5
ActivTrader, TradingView
FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVMActivTrades
IG, ProRealTime,
MT4, L2 Dealer
FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTCIG
MetaTrader 4
cTrader
Skilling Trader
CySEC, FCA, FSA Skilling
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

FAQ - Utlandsställningen netto (NIIP)

Vad är nettoutlandsställningen (NIIP)?

NIIP är ett mått på den totala nivån på tillgångar och skulder för internationella investeringar. Den ger en ögonblicksbild av ett lands internationella finansiella ställning vid en viss tidpunkt.

NIIP kan användas för att bedöma ett lands sårbarhet för ekonomiska chocker samt hållbarheten i dess bytesbalans.

Vad ingår i utlandsställningen (NIIP)?

NIIP omfattar både finansiella tillgångar och skulder. Finansiella tillgångar är t.ex. aktier, obligationer och banktillgodohavanden. Skulder är poster som lån, handelskrediter och insättningar i utländsk valuta.

NIIP omfattar tillgångar och skulder som innehas av regeringar, företag och medborgare.

Vad ingår inte i NIIP ?

NIIP omfattar inte icke-finansiella tillgångar, t.ex. mark eller mineralrättigheter.

Den omfattar inte heller utländska direktinvesteringar, som är ett mått på ägande av fysiska tillgångar, t.ex. fabriker eller kontorsbyggnader.

Vad är skillnaden mellan utlandsställningen och betalningsbalansen?

NIIP är ett mått på stocken av internationella tillgångar och skulder, medan betalningsbalansen är ett mått på flöden.

Betalningsbalansen omfattar poster som export och import, medan betalningsbalansen endast omfattar finansiella transaktioner.

Hur beräknas nettoställningen gentemot utlandet (NIIP)?

NIIP beräknas genom att subtrahera totala skulder från totala tillgångar.

Detta kan göras på aggregerad basis eller delas upp i olika kategorier, t.ex. direktinvesteringar, portföljinvesteringar och andra investeringar.

Vilka är huvudkomponenterna i NIIP?

De viktigaste komponenterna i NIIP är finansiella tillgångar och skulder.

Tillgångar omfattar poster som aktier, obligationer och banktillgodohavanden. Skulder är poster som lån, handelskrediter och insättningar i utländsk valuta.

Vad är skillnaden mellan ett borgenärs- och ett gäldenärsland?

Ett fordringsland är ett land som har mer tillgångar än skulder. Ett gäldenärsland är ett land som har mer skulder än tillgångar.

NIIP kan användas för att bedöma vilka länder som är kreditorer och vilka länder som är gäldenärer.

Vilka är konsekvenserna av att ett land har ett positivt NIIP?

En positiv utlandsställning visar att ett land är nettokreditor till resten av världen. Detta innebär att utländska investerare är skyldiga mer pengar än vad de är skyldiga utländska investerare.

Ett land med en positiv nettoställning gentemot utlandet kan ha möjlighet att låna ut pengar till andra länder eller vara mindre sårbart för ekonomiska chocker.

Vilka är konsekvenserna av ett land med ett negativt NIIP?

En negativ NIIP visar att ett land är nettodebent till resten av världen. Detta innebär att landet är skyldig utländska investerare mer pengar än det får från dem.

Ett land med en negativ NIIP riskerar att inte uppfylla sina skuldförpliktelser eller kan tvingas vidta åtgärder som att devalvera sin valuta för att minska sin skuldbörda (devalvering av en valuta devalverar skulder).

Sammanfattning - Utlandsställningen (NIIP), netto

Nettoutlandsställningen (NIIP) är värdet av ett lands utländska tillgångar minus värdet av dess utländska skulder.

Ett positivt NIIP visar att ett land är en fordringsägare till resten av världen, medan ett negativt NIIP visar att det är en gäldenär till resten av världen.

NIIP kan också uttryckas i procent av BNP.

NIIP-uppgifter kan användas för att bedöma ett lands konkurrenskraft, eftersom de ger information om nivån på utländska investeringar i landet.